POUL SCHLÜTER
POUL SCHLÜTER www.sagenskerne.dk

Præsenteret her  6. december 2009

DET SKORTEDE IKKE PÅ ADVARSLER ;

I de første år efter Den Danske Forenings stiftelse i 1987 advarede foreningen gentagne gange de ansvarlige politikere imod de fatale konsekvenser af den førte udlændingepolitik. Her gengives en sådan henvendelse til daværende statsminister Poul Schlüter.

Denne advarsel til  Poul Schlüter blev afleveret 30. december 1991, og lyder således =

Hr. statsminister Poul Schlüter

Danmarks Statestik har nu beregnet, at antallet af indvandrere fra mindre udviklede lande om få årtier vil være vokset til flere hundrede tusinde. Beregningerne hviler oven i købet på den meget optimistiske forudsætning, at antallet af ny-tilvandrede udefra pr. år forbliver uændret. De sidste 20 års erfaring viser imidlertid, at ny-tilvandrede i ( sig selv ) trækker flere med sig, således at der altså må regnes med en løbende forøgelse i ny-tilvandringen. Beregnet på dette grundlag kan antallet af in dvandrere om 30 år meget vel have passeret millionen.

Uanset om det imidlertid nu vil gå på den ene eller den anden måde, er der under ingen omstændigheder økonomisk og erhvervsmæssig basis for at bære det antal immigranter, der er tale om. Allerede i dag tynger indvandringen vore sociale budgetter i en sådan grad, at befolkningen kun ved sløring af udgifterne kan bringes til at tro, at det ikke er til alvorlig skade for mennesker - herunder danskere - der er mere værdigt trængende.

Bortset herfra er der ingen grund til at tro, at immigranterne med deres helt anderledes kulturbaggrund lader sig "integrere" i det danske samfund på en sådan måde, at freden og roen lader sig bevare herhjemme på længere sigt.

Hvis væksten i antallet af immigranter fra de overbefolkede lande skal standses, må Danmarks grænser beskyttes effektivt. Endvidere må de mange, der allerede er ankommet, men som reelt ikke har noget her at gøre, hjemsendes. ( For det første ) udgør de indvandrergettoer, der allerede eksisterer i Danmark, basis for optagelse af et stigende antal illegale immigranter, som myndighederne kun med vanskelighed vil kunne finde. ( For det andet ) lover vi i realiteten de fremmede dansk statsborgerskab, hvis vi lader dem forblive her. Men når de til sin tid får dette, bliver det umuligt inden for rammen af den nuværende samfundsorden at hindre familiesammenføringer fra deres hjemegne i et antal, som indebærer en forsat uholdbar stor immigration.

Hvis regeringen ændrer udlændingeloven uden at påbegynde hjemsendelserne, skabes der altså ingen løsning men kun en udskydelse af hele problemet - oven i købet i endnu større og mere uhåndterlig form - til senere generationer.

Det er i international sammenhæng særegent, at fremmede statsborgere kan slå sig permanent ned i et land uden at komme fra dettes nære samarbejdsgivere - oven i købet uden seriøs grund og uden at kunne forsørge sig selv. Lige så egenartet er det ( uden for EFs og Nordens rammer ), at et land tillader, at fremmede statsborgere forbliver dér og bevarer arbejdstilladelsen på bekostning af arbejdsledige blandt landets egne indbyggere.

Den ændring af udlændingeloven, som regeringen lægger op til, indebærer intet stop for forsat tilstrømning udefra. End mere bekræftiges i realiteten retten for mængder af uvedkommende udlændinge til at forblive i Danmark. Forslaget ændrer heller ikke deres mulighed for at opnå forsørgelser her, uanset store grupper af gamle, syge og socialt vanskeligt stillede danskere allerede lever under uforsvarlige vilkår, og uagtet de meget betydelige midler, der i dag medgår til forsørgelse af immigranterne, med langt større beffekt kunne have været anvendt på nødhjælp ude i verden.

Igennem snart 5 år har Den Danske Forening igen og igen advaret om de helt uoverskuelige konsekvenser af den kortsynede politik på udlændingeområdet. Men det har altså været umuyligt at opnå en stillingtagen, der er relevant i forhold til de foreliggende problemer. Ejheller har det været muligt at formå den borgerlige bregering til at lægge de centrale spørgsmål ud tiul den stillingtagen hos vælgerne, der efter alt at dømme vil give et solidt flertal for de nødvendige tiltag. I stedet for løsninger er vi blevet mødt med strømme af fraser, grovheder samt en omfattende offentlig støttet propaganda til fordel for forsat accept af den helt uholdbare politik.

Det er en statsministers pligt at værne den befolkning, han står i spidsen for. Især er det hans pligt at værne den dårligt stillede del af befolkningen, der kun vanskeligt kan gøre stemmen hørt i kon kurrence med de kredse, der har magten over medierne og den "offentlige mening", og sidder i sådanne kår, at de i deres hverdag lider under det, der sker på udlændingeområdet.

De har som statsminister ikke levet op til denne forpligtigelse. Tværtimod leder de i dag en regering, der i realiteten administrerer Danmarks overdragelse til helt andre folkegrupper på bekostning af den kultur og de værdier, vore foregående generationer har opbygget under store afsavn og ofre. Samtidig karaktiserer De fortvivlede menneskers modstand herimod som fremmedhad, racefornemmelser, forsøg på at kvlificere danskerne som overmennesker og nedvurdering af andre.

De kaster gennem denne fremgangsmåde vore kommende generationer ud i en fysisk kamp om retten til landet og fremmer en udvikling som den, vi allerede kun alt for klart ser ude i Europa.

På denne baggrund må vi opfordre dem til ( enten) at sørge for, at der fremlægges forslag til de nødvendige lovstramninger, og evt. tage et valg på disse ( eller ) gå af.

Imodsat fald pådrager de dem ansvaret som den statsleder, der forrådte Danmark og den danske befolkning på det afgørende tidspunkt i landets historie.

Med venlig hilsen

For Den Danske Forenings styrelse
            Ole Hasselbalch

Fundet i Den Danske Forenings medlemsblad
DANSKEREN - NR. 4 - DECEMBER 2008  side 6.

Besøg evt.  www.ole-hasselbalch.dk   og læs evt. en  =

Rapport

om

informationsfriheden

for nationale bevægelser i Danmark

 

En kort præsentation     

  

af professor, jur. dr. Ole HasselbalchBesøg eventuelt også ( PLAN 1975 )Den Danske Forening - Skomagergade 25 - 4000 Roskilde Telefon: 86 13 24 01 - Telefax: 70 25 24 01
 CVR-nr. 31242337 Bank: Reg.nr. 9173 konto 4547551   Udland:  SWIFT-BIC:  DABADKKK
E-mail: danskeren@danskeren.dk  webmaster: Thomas Andreasen
http://www.dendanskeforening.dk/

MIN OPFORDRING TIL DIG, SÅ NÆSTE GENERATION KAN OPLYSES

GØR NOGET ,send eventuelt  50.- kr 100.- kr.  ELLER 200.-KR.til Den Danske Forening hver måned.Det kan gøres over bankernes BETALINGSSERVICE.Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE