HVEM ER SELVSTÆNDIG
HVEM ER SELVSTÆNDIG www.sagenskerne.dk

Præsenteret her  17. december 2010

HVEM ER SELVSTÆNDIG ???    www.Google.dk 

GODNAT DANMARK           www.forsvarspartiet.dk 
 
Jyllands-Posten
 
Vor selvstændighed udhules

Søren Krarup, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti

Offentliggjort 10.12.10  kl. 03:01
 
Nu opdager jeg med forfærdelse, at også på mit særlige område, indfødsretten, bliver dansk selvstændighed udhulet og for så vidt ophævet. Det er dette, jeg vil råbe ud for al folket. En FN-konvention tvinger os til at gøre 35 personer til danske statsborgere på trods og tværs af alle de regler, der gælder for den lovgivning, vi vedtog i 2002.

I snart 10 år har jeg siddet i det danske folketing. I min egenskab af folketingsmedlem har jeg haft forbindelse med magten i Danmark og især haft lejlighed til at betragte magtudøvelsen eller regeringsmagten i landet, og jeg skal ikke nægte, at jeg ofte har haft anledning til at blive nedtrykt. Ikke fordi jeg har kritiske ord til regeringen. Den søger oprigtigt at gøre sit bedste. Ikke fordi jeg vil deltage i den nuværende forfølgelse af pressede ministre.

Men fordi jeg ikke kan undgå at konstatere, hvor lidt den danske regering og det danske folketing bestemmer i Danmark.

Jeg var så dristig at kalde min deltagelse i dansk politik for aftjening af en national værnepligt. Heri lå ønsket om eller viljen til at hævde danske interesser i en epoke, hvor overstatslige instanser og sværmeri for ”menneskerettigheder” og globalisme vil diktere den danske dagsorden. I Danmark skal danskerne bestemme. Dette var min dagsorden. Skrevet i mit sind fra barndommen, hvor mine forældre under Besættelsen satte livet på spil for at fastholde den, men i nyere tid udfordret af Danmarks indlemmelse i et overnationalt EU og ydmyge accept af krav og konventioner fra FN.

I Danmark skal danskerne bestemme, og i Danmark skal danskerne i hvert fald bestemme, hvad det er at være dansk, og hvem der er dansker. Derfor var jeg længe før 2001 optaget af indfødsrettens skæbne i dansk lovgivning, og jeg havde i 1990'erne med dyb bekymring set, hvorledes dansk indfødsret blev kastet i grams til titusinder af fremmede, som åbenbart for alle var uden ringeste samhørighed med dansk identitet.

Derfor bad jeg om at blive indfødsretsordfører i Dansk Folkeparti, da jeg var blevet valgt til Folketinget, og derfor har jeg i 10 år deltaget i VOK-samarbejdets forsøg på at standse devalueringen af dansk indfødsret ved at stille krav til ansøgerne om dansk sprog, kendskab til dansk kultur, historie og samfundsforhold - udtrykt i de ord, der i 2002 blev sat forrest i den aftale om indfødsret, der kom til at gælde: »Det er en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren lover troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund og erklærer at ville overholde dansk lovgivning og respektere grundlæggende danske retsprincipper.«

Jeg bilder mig ind at have gjort gavn. Jeg bilder mig ind at have bidraget til, at der kom en smule national anstændighed i Folketingets lovgivning vedrørende dansk indfødsret. Men mens jeg nærede sådanne optimistiske forestillinger vedrørende dette særlige område af dansk selvstændighed, måtte jeg jo konstatere, hvordan denne selvstændighed på utallige andre områder blev tilsidesat og undertrykt af overnationale instanser - først og fremmest EU, som dikterer store dele af den danske lovgivning, og som bl.a. forhindrer Danmark i at gennemføre den udlændingepolitik, som det danske folketing ønsker at føre. Opholdsdirektivet af 2004 er en katastrofe. Metock-dommen af 2008 er en endnu større katastrofe, som sætter Folketingets vedtagelser ud af kraft.

På grund af vores medlemskab af EU og vores underdanighed over for FN er det kun i meget begrænset omfang danskerne, der bestemmer i Danmark. Og nu opdager jeg med forfærdelse, at også på mit særlige område, indfødsretten, bliver dansk selvstændighed udhulet og for så vidt ophævet. Det er dette, jeg vil råbe ud for al folket.

For i det lovforslag, der i øjeblikket er til behandling i folketinget, L 38, og som sandsynligvis vedtages i denne måned, er det ikke Danmark og det danske folketing, der bestemmer, hvem der er optaget på lovforslaget, men det er en FN-konvention, som tvinger os til at gøre 35 personer til danske statsborgere på trods og tværs af alle de regler, der gælder for den lovgivning, vi vedtog i 2002. Vi lagde linjen om i dette år. Vi stillede krav til ansøgere om dansk indfødsret i forhold til at kunne tale dansk, i forhold til beståelse af en indfødsretsprøve, som dokumenterede kendskab til dansk kultur, historie og samfundsforhold, i forhold til en ren vandelsattest, i forhold til selvforsørgelse - kort sagt i forhold til at kvalificere sig til den ære og ret, som det er at blive dansk statsborger.

For dansk indfødsret eller statsborgerskab er en gave, ikke en ret. Der er ingen, som har ret til at opnå dansk indfødsret. Det er det danske folk, dvs. folketinget, der tildeler værdige fremmede den gave, som indfødsretten er. Udtrykt derved at grundloven i paragraf 44 fastslår, at ”ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov”, hvorved er sagt, at det alene er det danske folketing, dvs. det danske folk, der tildeler værdige fremmede indfødsretten.

En gave. Ikke en ret. En gave givet af det danske folk. Ikke en ret, som EU eller FN kan disponere over.

Men i det seneste lovforslag om indfødsret har en FN-konvention om begrænsning af statsløshed bestemt, at 35 personer, som ikke har bestået danskprøve, som ikke har bestået indfødsretsprøve, som ikke opfylder vandelskravet, og som på andre måder er ukvalificerede, skal have dansk indfødsret. På trods af folketingets krav om kvalifikationer. På trods af de betingelser, som vi siden 2002 har indført til beskyttelse af dette nationalt sårbare område. FN-konventionen er fra 1961 og blev af Danmark ratificeret i 1977, men naturligvis kan en FN-konvention ikke sætte den danske grundlov ud af kraft. Det er stadigvæk paragraf 44 i grundloven, der gælder i spørgsmålet om dansk indfødsret. Det er stadigvæk Folketinget, der er suverænt vedrørende meddelelse af indfødsret, ikke FN eller EU.

I hvert fald hvis der fortsat skal være noget, der hedder dansk selvstændighed. Det er jo denne, grundloven er til for at beskytte. Det er for at sikre, at det danske folk er herre i eget hus, at vi har en grundlov, som ingen og intet i landet må bryde. Folketingets indfødsretsudvalg arbejder i henhold til grundlovens paragraf 44, ikke i henhold til Romtraktaten eller FN-konventioner.

Ja, godmorgen! Det var dette, jeg troede, selv om jeg på mange andre områder så dansk lovgivning og Folketingets vedtagelser sat til side af overnationale bestemmelser. Jeg troede, at i spørgsmålet om, hvem der er dansker og kan opnå dansk indfødsret, var det fortsat Danmark i form af Folketingets flertal, der bestemte og afgjorde, hvem der kunne komme på en indfødsretslov.

Men også dette synes at være en illusion. Også på dette intime, jeg er lige ved at sige dansk-private område, er vores selvstændighed ved at blive udhulet. Hvis en FN-konvention sætter grundlovens ord ud af kraft og forvandler dansk indfødsret fra at være en gave til at blive en ret, udøvet af ikke-danske beslutninger eller konventioner, er desillusioneringen total.

Så er min oprindelige tale om national værnepligt en naivitet og ikke andet. Så kan jeg i min sidste tid i Folketinget sidde desillusioneret tilbage og konstatere, at end ikke på dette afgørende område er det længere danskerne, der bestemmer i Danmark.  Citat slut.

http://www.lone-noergaard.dk/   kan skolen fungere bedre ???
 
HVAD SKAL VI MED DANMARKS FOLKETING ???

Vi danskere må efterhånden erkende, at de EU begejstrede partier i Danmarks Folketing ønsker - at Danmark regeres efter - EU - Direktiver og ikke efter Danmarks Riges Grundlov - hvilket motiverer tankerne om - at Danmarks Folketing - allerede nu er overflødigt - og derfor bør nedlægges.

HVEM ER DE - EU - BEGEJSTREDE PARTIER ???


Efter min opfattelse - så er disse 6 partier - de EU begejstrede partier i Danmarks Folketing.

Venstre
Konservative
Radikale
Socialdemokratiet
SF
Liberal Alliance

HVORFOR VIL DISSE PARTIER 
GØRE SIG SELV OVERFLØDIGE ???


Da disse Politiske Partier har flertal i Danmarks Folketing - burde de så ikke melde rent ud - og foreslå en Folkeafstemning - hvor de foreslår at Danmarks Folketing nedlægges - da Danmarks Folketing alligevel er overflødig som lovgivningsfabrik.

BØR DISSE PARTIER IKKE TONE RENT FLAG ???


 Hvad er - EUs - hemmelige Politiske dagsorden ??? SKAL EUROPAS BEFOLKNINGER UDSKIFTES ???

Er det hvad - EUs - bureaukratiske Jurister - ønsker ???KOMMER - EUs -  FLAG TIL AT SE SÅLEDES UD ???


    

HVEM KAN BEDØMME DET ???ENGANG VAR DET NAZISTISKE LEDERE
OG MUSLISKE LEDERE DER SAMARBEJDEDE

HVEM SAMARBEJDER MED MUSLIMSKE LEDERE I 2010 ???

HAR EU - INDTAGET NAZISTERNES PLADS  ???

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 

Som alle danske folketingsmedlemmer må formodes at vide =
så hed Euromediterranienaftalen i 1995 Barcalona-erklæringen.  Besøg evt. http://www.radioholger.dk/ 

 • hør evt  om racismeparagraf  266b  i arkivet august samt om =

 • ANKLAGEN - Sagen mod Jesper Langballe.  LÆS OM DEN FØRSTE ADVARSEL TIL
 • DET DANSKE FOLK -af - MOGENS GLISTRUP

 • PÅ DETTE LINK =
 • Peter Neerup Buhl & Mogens Glistrup Retssagen mod Islamlobbyen "De ...  ADVARSLER TIL DET DANSKE FOLK  www.Google.dk

  Med mine beskedne 7 års skolegang må jeg erkende - at min viden om - hvem der har været anklaget efter - Racisme-Pargraf 266b - det har jeg ikke overblik over. Noget tyder på - at formålet med Racisme-Paragraf 266b - specielt har været brugt til - at lukke munden på dem - der ville advare - Det Danske Folk - mod en kommende indvandring af muslimer til Danmark - og den dermed følgende islamiske kultur. Det er sansynligvis en opgave som kun - unge kvindelige Journalister - kan finde svaret på.

  Bilderberg Gruppen. - 2 besøg - 12. apr
  Her får du en kort forklaring på hvad Bilderberg Gruppen egentlig er! ... Her får du et lille indblik i/udpluk af hvem og hvad Bilderberg Gruppen består af. ...

  UNGE KVINDELIGE JOURNALISTER

  Unge kvindelige journalister må formodes ikke at tænke nærmere over hvad formålet med oprettelsen af Bilderberg Gruppen var - da den blev oprettet i 1954, fordi mange af disse unge kvindelige journalister ikke var født den gang. Det jeg mener at vide - det er - at to af de første medlemmer af Bilderberg-gruppen var tidligere Nazister. Hvis vi ser film om Hitler - og Hitlers hær, så må der være nogen - der i begyndelsen financerede Nazisternes uniformer. Det kunne jo have været - Multinationale selskaber, og der var også repræsentanter fra Finansverdenen med til dette første - Bilderberg-møde. Hvad ønsker disse finansfolk så ??? Hvad kan tidligere nazister og Finansfolk så blive enige om ??? Har de allerede i 1954 lagt planer om - at erobre al magt på jordkloden,ved at danne en global Verdensregering ??? Det er nok kun - unge kvindeligeJournalister - der kan finde svaret på formålet med denne udvikling - der har fundet sted siden 1954 på Bilderberg-gruppens årlige møder ???

  ER - EU - STYRET AF MULTINATIONALE SELSKABER ???

  Hvis EUs jurister og de - multinationale selskaber - ønsker den magt - der ligger i EUs 27 Nationalstaters Parlamenter - så skal de kunne kunne regere ved hjælp af = EU-Direktiver - og her har de Racisme-Paragraf 266b i Danmark - og hvor retsagen mod - Jesper Langballe - beviser - at intet forsvar er muligt mod Racisme-Paragraf 266b - fordi sandheden om Koranens indhold,  ikke må komme ud til offentlighedens kundskab. Hvad er så Koranens indhold ??? Det kan der læses om - på disse links =

  www.islam-info.dk    Koranen    artikeldatabase.  Euro Middelhavs-erklæringen blev aftalt mellem EU, Marokko, Algeriet, Tunesien, Egypten, Jordan, Den Palæstinensiske Myndighed, Syrien, Libanon, Tyrkiet og Israel.

                              

  HVILKEN DEMOKRATISK BAGGRUND GIVER
  FRI MUSLIMSK INDVANDRING TIL EUROPA.
  KAN FRI INDVANDRING AF MUSLIMER
  TIL DANMARK OG EUROPA UNDGÅES ???

  FREMTIDENS UNGDOM = DEM UNDER 21 ÅR
  = HVAD ØNSKER DE ???

  Ønsker fremtidens danske skatteydere = DE UNGE UNDER 21 ÅR = fri indvandring af muslimer til Danmark og et Europa uden National-Grænser ??? Hvad mener forældrene til disse børn, der her i 2010 der er UNDER 21 ÅR ??? Kan forældrene træffe en afgørelse - der gavner deres børn og kommende børnebørn ???

  DEN DEMOKRATISKE MULIGHED

  Den demokratiske mulighed for at undgå indvandring af muslimer fra disse muslimske lande =

  Marokko, Algeriet, Tunesien, Egypten, Jordan, Den Palæstinensiske Myndighed, Syrien, Libanon, Tyrkiet og Israel.

  det er ganske enkelt at blive meldt ud af - EU - hvilket forudsætter, at ingen stemmer på disse Partier, til det næste Folketingsvalg - og de er følgende =

  Forsiden: Venstre
  Konservative Folkeparti
  SF - Socialistisk Folkeparti
  Radikale - Tag ansvar.
  Socialdemokraterne
  Liberal Alliance


  og grunden til, at man ikke må stemme på disse Partier, til det næste Folketingsvalg ( hvis du ikke ønsker indvandring af flere muslimer til Danmark ) det er fordi disse Partier er tilhængere af - EU - som har sendt dette budskab i denne kronik =  Kronik: Gør plads til islam i Europa  

  Fremskridtspartiet, region midt   På banen igen.

  Mogens Glistrup
  57 sek. - 27. okt 2007
  Uploadet af Mustment

  youtube.com
  UNGE KVINDELIGE JOURNALISTER    www.Google.dk

  Unge kvindelige journaliste,
  måske kunne det være interessant at interessere sig lidt for - hvad Jens Otto Krag og Henry Kissinger - kunne enes om rent politisk ??? Var disse 2 herrer fremme på den Udenrigs politiske scene, efter at de første  Bilderbergmøder i 1954 var kommet i stand, med deres årlige tilbagevendende møder ???  HVAD MENER CHEFJURIST  

  Om Racisme-Paragraf 266b ???

  Læs eventuelt mere om - Chefjuristen her = CEPOS: CEPOS  Jurist: Langballe-dom er tegn på skærpet praksis

  Jesper Langballes ytring om muslimske fædre og onkler er mild i forhold til, hvad racismeparagraffen ellers er blevet brugt til at straffe, vurderer jurist.

  Dansk Folkepartis Jesper Langballe skal betale ti dagbøder på 500 kr. for en sætning i Berlingske Tidende om fædres mord på og onklers voldtægt af muslimske piger. Retten i Randers vurderede formuleringen til at være en overtrædelse af straffelovens §266b, den såkaldte racismeparagraf.

  »Når man sammenligner med andre domme efter samme paragraf, ligger udtalelsen her i den milde ende. Jeg tolker det som at man lægger op til en skærpet anvendelse,« siger chefjurist i Cepos Jacob Mchangama.

  Langballe har tidligere beklaget sin formulering, som han selv kalder Karl Smart-agtig. Ved starten af retsmødet erklærede han sig skyldig, fordi »denne underlødige straffelovsparagraf ikke tillader at føre sandhedsbevis, og det cirkus vil jeg ikke deltage i«.

  Anker ikke

  Efter domsafsigelsen holdt han en ti minutter lang tale - fra ende til anden et angreb mod racismeparagraffen - der i dag kan læses i sin fulde længde her i avisen. Han har valgt at modtage dommen og ikke anke den.

  »Jeg ville gerne have set det gå hele vejen til Højesteret, om man nu skal sende signal til politikerne om at udtale sig endnu mere forsigtigt,« siger Jacob Mchangama, som er en aktiv fortaler for en afskaffelse af §266b.

  Zenia Stampe, næstformand for Det Radikale Venstre, er derimod en varm fortaler for at bevare racismeparagraffen.

  »Jeg er glad for dommen over Langballe. Det er ikke op til mig at vurdere det juridiske indhold, men det er vigtigt for mig, at domstolene stadig kan sætte en streg i sandet for, hvad man kan tillade sig at sige om hinanden,« siger hun.  Besøg eventuelt = www.BerlingskeTidende.dk  LIDT PAUSE-TÆNKNING =  ohe EURO - ohe  EURO

  http://www.kurzweilstories.com/Danske_Digte.pdf  LIDT PAUSE-TÆNKNING  =  OM DEMOKRATI

  http://www.kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=935  KVINDELIGE UNGE JOURNALISTER

  HVORFOR TROR MANGE KVINDER AT ISLAM ER = FREDENS RELIGION ???

  Er det fordi danske kvinder ikke magter at oplyse sig selv ???
  Er det fordi danske kvinder ikke har læst og forstået - indholdet af denne bog =
  for derefter at sammenligne indholdet - med dette udtryk i Koranen  = Taqiya = som kan findes på dette link - hvis en sammenligning ønskes foretaget af en nysgerrig kvinde ??? Sådanne findes forhåbentligt.

  www.islam-info.dk  et internet-leksikon om koranens indhold.

  GLOBALT ER KINA OPPE I TIDEN ØKONOMISK
  OG HER ER EN KINESISK BOG OM KRIGSKUNST.

  HVAD MENER UNGE KVINDELIGE JOURNALISTER
  ???

  Vil det gavne danske Kvindelige Partiledere - at have læst denne bog = KRIGSKUNSTEN af SUN TZU ???  i en samtale med en kinesisk Diplomat eller Politiker ???

  DET ER SIKKERT KUN KVINDELIGE JOURNALISTER = DER KAN DANNE SIG ET KLART GLOBALT OVERBLIK OVER

  LIDT INTRODUKTION TIL KRIGSKUNSTEN

  Krigskunsten  er en af de ældste bevarede afhandlinger om krigens videnskab. Teksten er sandsynligvis blevet til i staten Ch^in i det nordvestlige Kina omkring år 250 f. Kr og har formentlig  skullet tjene som håndbog for højere befalingsmænd og lærebog  for officerselever.

  I hvert fald består teksten delvis af udpluk fra ældre tekster. Denne komplikation kunne være blevet et makværk, men blev et mesterværk.

  Krigskunsten vidner nemlig om Ch^ins leder Shi Huang Ti ( Kejser af Alt under Himlen = dvs. hele den kendte verden ) i 225 f. Kr fik ende på en næsten lang borgerkrig = "De stridende staters tid" - og kunne forene riget. Ch^in gav naturligt nok navn til hele riget - Kina! 

  Et lille spring i introduktionen

  Mange har ladet sig inspirere af Krigskunsten. F.eks, studerede Folkerepublikken Kinas første leder - Mao Tze Dong
  -, værket under de Krige som førte til det kommunistiske Kinas fødsel i 1949. Der er også spekulationer om at Napolion Bonaparte skal have studeret værket, hvilket ikke er usansynligt, da det blev oversat til fransk i 1791. Citat slut.

  SIDE 29 I KRIGSKUNSTEN  =  ANGREB MED KRIGSLIST

  Nu kan det jo være interessant for = UNGE KVINDELIGE JOURNALISTER = at sammenligne = Side 29 i Krigskunsten = og det der står i = Koranen = under overskriften = Taqiya = som kan læses på dette link = www.islam-info.dk   Var Taqiya en del af krigslisten - da Andalusien i Spanien i år 711 skulle erobres af Muhammeds tilhængere og Allahs tilbedere ???
  SÅ LÆNGE KORANEN EKSISTERER


  AL-TAQIYA ...

  Den muslimske Metode til Conquest

  Af professor Walid Phares

  I de tidlige år af Tawhîd (islamisk erobring af den arabiske halvø) og i Fatah (arabisk-islamiske invasion og erobring af den øvre Mellemøsten og verden udenfor), var en muslimsk begreb udtænkt for at opnå succes mod fjenden, Al -Taqiya ..

  Al-Taqiya, fra verbet Ittaqu betyder sprogligt Dodge truslen.Politisk betyder det, simulere, hvad status du har brug for at vinde krigen mod fjenden ..

  Ifølge Al-Taqiya, var muslimer tildelt Shar'iya (legitimitet) at infiltrere Dar el-Harb (krig zone), infiltrere fjendens byer og fora og plante frø af uenighed og oprør.Disse agenter handlede på vegne af den muslimske myndighed i krig, og derfor ikke blev betragtet som liggende eller fordømme lejere af islam.De var "legitime" Mujahedeen, hvis mission var at undergrave fjendens modstandskraft og mobilisering.Et af deres største mål var at skabe en splittelse blandt fjendens lejr.I mange tilfælde, overbeviste de deres målgrupper, at Jihad ikke er rettet mod dem, at oprindelige folk ikke er målrettede, kun Bysantium magt.De overbeviste mange jøder, at de vil være beskyttet mod kristne, kaldet hedninger, og de overbeviste mange kristne, at jøderne var de dødsfjender, fordi de dræbte Issa (Jesus).De overbeviste Aramaics, kopterne, og Hebræerbrevet at fjenden er Grækenland, og underskrevet fredsaftaler med den Bysantines grækerne på bekostning af maronitiske Aramaics mv

  Denne jihad agentur for undergravende virksomhed var en af de mest fascinerende og effektive våben i erobring.På mindre dem fire årtier Mellemøsten faldt til den arabisk-islamisk styre, efterfulgt af Nordafrika og Centralasien.

  Al-Taqiya var en formidabel våben, der anvendes af de første dynastier og strateger.I dag kan forskere identificere den som bedrag.Men jihad bedrag var og er stadig mere magtfulde end James Bondian metoder vestlige klassisk intelligens taktik, af den simple grund, at det har en civilisatorisk, global dimension i forhold til det snævre tilstand interesse regelmæssige vestlige undergravende metoder.

  Al-Taqiya er stadig i brug i dag, men ikke nødvendigvis state-organiseret.Man kan nemt finde Taqiya i de to diskurser, der anvendes af islamistiske strateger.På den ene side er en omfattende islamiske teori forsøger at mobilisere Mellemøsten, og nogle gange vestlige Christia ledere og intellektuelle, mod "det onde jøder."Vi ser stor succes på dette niveau.Og på den anden side, er en anden islamistisk omfattende teori forsøger-med succes også-at mobilisere jøderne mod "onde og hedenske kristne."Man kan nemt finde den sofistikerede arbejde Taqiya, for det strategiske mål om islamister er at ødelægge grundlaget for den jødisk-kristne civilisation, som en optakt til nederlag en isoleret Israel.

  Taqiya er ikke et enestående fænomen i historie, mange strateger fra alle baggrunde gennemført undergravende virksomhed.Men det unikke i dagens Taqiya er dens succes inden for avancerede og sofistikerede samfund.Taqiya vinder massivt på grund af den enorme mangel på viden blandt vestlige eliter, både jødiske og kristne. Citat slut.

  DEN GLOBALE FREMTID

  Hvordan mener vore = unge kvindelige journalister = at fremtiden vil forme sig hvis = USAs Præsident OBAMA og Danmarks = Lillelund Bech  = ikke har læst = KRIGSKUNSTEN af SUN TZU og ikke rigtigt har analyseret mulige fjender - ud fra - Krigskunsten af Sun Tzu ??? Kan en sådan uvidenhed føre til en = Global Atomkrig = eller indre opløsning af Danmark og Europa  ???

  BØR KORANEN OG KRIGSKUNSTEN - SAMMENLIGNES ???

  Hvad mener Danmarks = UNGE KVINDELIGE JOURNALISTER ???

  DANMARKS FORSVARSMINISTER -
  GITTE LILLELUND BECH

  Bør vores danske forsvarsminister = Gitte Lillelund Beck = sammenligne =

  FNs MENNESKERETTIGHEDER med CAIRO-DEKLARATIONEN

  for at finde ud af om = Racisme-Paragraf 266b = gavner = CAIRO-DEKLARATIONEN = mere end den gavner = FNs - MENNESKERETTIGHEDER ??? Har Danmarks = UNGE KVINDELIGE JOURNALISTER = nogle spørgsmål til vores Danske Forsvarsminister - Gitte Lillelund Bech - for at få opklaret dette spørgsmål ???

  FØDT I 1945

  Da jeg er født i 1945 - så er det nok mere = DE UNGE UNDER 21 ÅR = det betyder mest for - at svaret på dette spørgsmål opklares. Kan i = UNGE KVINDELIGE JOURNALISTER = nå at få opklaret dette spørgsmål inden den ( 1. oktober 2016 ) således at = DE UNGE UNDER 21 ÅR = er fuldt orienteret om hvad nytte = SLAVEPARAGRAF og RASCISME-PARAGRAF 266B = vil have for = DE UNGE UNDER 21 ÅR = efter den ( 1. oktober 2016 ) ???

  Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ... 

  ADVARSEL = FREMTIDEN LURER LIGE OM HJØRNET

  UNGE KVINDELIGE JOURNALISTER

  Unge kvindelige Journalister -
  har naturligvis brug fornoget statistisk viden - der kan underbygge deres spørgsmål. Måske kan de = UNGE KVINDELIGE JOURNALISTER = finde lidt statistisk viden på dette Link

  www.Kulturkloeften.dk   HVEM KAN VIDE DETTE ???  INSPIRATIONEN I = MAOS DEN LILLE RØDE

  Som det naturligvis er alle = UNGE KVINDELIGE JOURNALISTER = bekendt, så blev Kina Kommunistisk, fordi = Mao Tze Dong - klarede den lange March - og derfor besejrede = Chiang Kai Shek. Denne sejr skyldes - efter min opfattelse - nødvendig militær diciplin. Jeg kan godt forestille mig, at Mao har studeret og forstået Krigskunsten af Sun Szu eller var det af - Sun Wu.  Nå uanset hvad, så står der noget interessant i = Maos - den lille røde = følgende på side 252

  1. individet er underordnet organisationen
  2. mindretallet er underordnet flertallet
  3. Det lavere trin er underordnet det højere trin
  4. Alle medlemmerne er underordnet Centrakommiteen.

  MUSLIMERS OPFØRSEL I DANMARK = HVORDAN ???

  Hvis man overfører denne tankegang til Koranen religiøse budskaber = opfører Muhammeds tilhængere i Danmark sig efter disse fire militære regler fra = Maos den lille røde ??? Det er jo nok spørgsmål som = UNGE KVINDELIGE JOURNALISTER = kan finde svaret på = inden den ( 1. oktober 2016 ) hvis de planlægger deres tid fornuftigt.

  EUs MÅDE AT FUNGERE PÅ I EUROPA

  Opfører EUs Jurister sig efter det samme mønster = hvor de ved hjælp af = Paragraf 266b = og lignende = Racisme-Paragraffer = i de andre 26 af EUs Nationalstater ??? Giver de forskellige = Racisme-paragraffer = rundt om i EUs 27 Nationalstater - kun de oprindelige etniske befolkninger med en eneste demokratisk rettighed = nemlig at finde sig i hvad som helst ??? Det er nok kun Danmarks = UNGE KVINDELIGE JOURNALISTER = der kan finde svaret på dette spørgsmål inden den ( 1. oktober 2016 ) Jeg kan forestille mig at de = UNGE UNDER 21 ÅR = kunne være interesseret i at høre dette svar inden den ( 1. oktober 2016 )

  HVAD ER KORANENS FORMÅL MED = TAQIYA

  Er formålet med Koranens til opfordring eller krav til muslimer om at bruge Taqiya - til at lyve om islam hensigter - at skabe indre splid i det land eller den Nation - som islam ønsker at erobre ??? Vil en bedømmelse af den Politiske sitivation i Danmark vise, at Koranens erobrings-strategi er lykkedes her i Danmark, ved at splitte Danmarks befolkning - og gøre Danmarks befolkning til = ET DELT FOLK  ???

  Videoer til et delt folk
  Morten Uhrskov i Trykkefrihedsselskabet: "Et...
  23 min. - 25. sep 2008
  Uploadet af Snaphanen dk

  video.google.com
  Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
  38 min. - 10. okt 2008
  video.google.com

  Besøg eventuelt = www.kulturpartiet.dk

  Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE