MAROKKO ind i EU
MAROKKO ind i EU

Præsenteret her  11. november 2009

Jeg vil da gerne fortælle de unge smukke, veltalende kvinder, der er medlem af SF, og som kæmper for medlems-skabet af EU,s Politiske Dagsorden, ja, de kæmper samtidig også for, integration af over 150 millioner muslimer, som også kan komme til Danmark og til EUs 27 Nationalstater , med ( RET  TIL ) ( sociale ydelser )  på lige fod med etniske Danskere. Min økonomiske vurdering er, at Danmark bryder sammen økonmisk, senest, den1. oktober 2016.
På hvilket tidspunkt vurderer ( Tænke-tanken ) CEVEA ) = at Danmark bryder sammen økonomisk ??? Har JENS JONATAN STEEN et andet officielt bud = på denne økonomiske ( fremtids-teori ) ???

Marokke integreres i EU

Middelhavsunionen  EUROMED
UNDER UDVIKLING

Af Anders Bruun Laursen

I  1995 blev Barcelona eller Euromediterranien  Deklarationen lanceret. I Napoli. 2.-3. december 2003 på VI. Euromediterranske Udenrigsminister Konferencen lovede EU borgerne i de dengang 9. nu 11 muslimske partnerlande og Israel EUs 4 grundlæggende frihedsrettigheder - herunder fri bevægelighed for personer i EU til gengæld for politiske og demokratiske fremskridt.
Den 13 juli 2008 blev Euromediterranien: Unionen for Middelhavet baseret på Barcalona Deklarationen, proklameret i Paris, - men vi fik aldrig at vide, hvad alt dette betyder.

Vel, hvordan er denne proces forsat ?

EU-Presse meddelelse 13.okt. 2008:
På det syvende møde i Associeringsrådet EU-Marokko i dag har EU godkendt en pakke af foranstaltninger med henblik på at styrke partnerskabet med Marocco.
Disse foranstaltninger omfatter navnlig samarbejde i politiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål, udarbejdelse af en omfattende og dybere frihandelsaftale, gradvis integration af Marokko i en række af EU´s sektorpolitiker og udviklingen af mellemfolkelige udvekslinger.

På mødet sagde EU-Kommissær Benita Ferrero Waldner: " Marokko er ved at gennemføre en række reformer på alle områder. Det har bedt om Avanceret Status i vores Naboskabs Politik, stærkere bånd til Europa for at konsolidere de allerede opnåede resultater og for at give impulser til sin modernisering og den velkendte demokratiske overgangsproces.

Kommissionen har gjort sit yderste for at leve op til Marokkos forventninger, og vi har fremsat en lang række forslag på de områder, der er inden for vores kompetence. Jeg glæder mig over deres vedtagelse i dag i associeringsrådet."

På det politiske område omfatterforslagene etablering på adhoc-basis at et EU-Marokko topmøde, samråd på ministerplan, en invitation til Marokko om at være til stede i kulissen ved visse EU-Råds-ministerkonference- eller arbejdsgruppemøder ( f.sks. møder mellem udenrigs- eller transportministrere, Rådets Maghreb-Mashrek og Afrika grupper ), forhandlinger om en rammeaftale for Marokkos deltagelse i krisestyrings-operationer o.s.v.

I  økonomiske og andre politiske spørgsmål, er der forslag til harmonisering af love og regler i en gradvis proces, der begynder med prioriterede sektorer. Det foreslåes også, at de handels-mæssige forbindelser skal udvikles ved hjælp af en omfattende og dybere frihandelsaftale, der dækker nye områder ( offentlige indkøb, intellektuelle ejendomsrettigheder, kapitalbevægelser, konkurrence, bæredygtig udvikling osv.)

Arbejdsgruppen anbefalede også at etablere tættere forbindelser mellem de nye aktører i partnerskabet mellem EU og Marokko,  især mellem Europa-Parlamentet og de Marokkanske Repræsentanternes Hus, erhvervsorganisationer, økonomiske og sociale råd, og mellem Marokko og Europarådet.


EU
  har store planer, som borgerne ikke får det fjerneste at vide om.Den EU-Marokkanske Handlingsplan

 - eller hvordan  EU  misbruger den tillid, som vi viste, da vi stemte for Amstredam-og Nice-traktaterne.

"Udvidelsen af Den Europæiske Union, der trådte i kraft 1. maj 2004 har medført dybtgående ændringer af den politiske, geografiske, økonomiske og sociale sitivation i EU, hvilket giver mulighed for at konsolidere og uddybe forbindelserne med nabolandene mod øst og syd."

Den europæiske naboskabspolitik vil gå ud over den nuværende ramme og tilbyde EUs naboer en uddybning af de politiske forhold og udsigten til en betydelig grad af økonomisk integration gennem gradvis integration i EU´s indre marked.
Denne handlingsplan har en tidsramme på tre-fem år.
Ikke så mærkeligt, eftersom i følge Brussels Journal af 28 marts 2007, EU kommissær Louis Michel i 2002 fortalte det belgiske parlament, at EU skulle omfatte Nordafrika og Mellem-østen; ( Paul Béliens kone er langvarigt medlem af det belgiske parlament).

EU´s naboskabs-politik åbner nye partnerskabs-perspektiver:

1.  Udsigten til at gå videre end de ekstisterende forbindelser til en betydelig grad af integration, herunder at tilbyde Marokko en andel i det indre marked og mulighed for at deltage i centrale aspekter af EU´s politiker og programmer.

2.  Mulighed for konvergensen af den økonomiske lovgivning, åbningen til hinandens økonomi, og den forsatte reduktion af handelshindringer, øget finansiel støtte: EU  vil yde yderlige financiel bistand til Marokko.
EIB vil også hjælpe med at støtte invisteringer i infrastruktur og udvikling af den private sektor og partnerskab gennem FEMIP faciliteten.

3.  Kommissionen vil foreslå et nyt europæisk naboskabs- og partnerskabs-instrument ( ENPI) samt EU-fora og programmer, især i de områder, der er omtattet af handlings-planen, støtte, uddybning af handelsmæssige og økonomiske forbindelser.

4.  Oprettelse af en konstruktiv dialog om visumspørgsmål mellem EU og Marokko, herunder undersøgelse af visumlempelse i overensstemmelse med EU-retten.

5.  Udvidet direkte samarbejde mellem forvaltninger, der deltager i institutio-naliseret tematiske underudvalg. I lyset af opfyldelsen af målene i denne hand-lingsplan og for den generelle udvikling i EU-Marokko forbin delserne, vil man overveje muligheden for et nyt kontraktforhold.
Kommissionen har foreslået, at dette kunne ske i form af en europæisk naboskabs-aftaleprioritet.

6.  Forstærket politisk dialog om FUSP ( fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik ) og ESFP ( europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik )

7.  Udviklingen af et fællesmarked.

8. Udviklingen af et gunstigt klima for direkte  udenlandske invisteringer, vækst og bæredygtig udvikling.

9.  Udvikling  af energisektoren

10.  Udvikling af transportsektoren og forbindelse med de trans-europæiske transportnet ( TEN-T), som også har udviklet et EU-Logo, som viser en vej ind i EUs flag med EU stjernerne, hvis jeg har tolket dette billede rigtigt. Enhver lighed med den ( Nye Verdensordens pyramide ) i overskriften  på denne blog, er sandsynligvis tilsigtet. For

11.  Samarbejde om at gøre multilaterale institutioner og konventioner mere effektive, for således at styrke den globale styring, styrke koordineringen mth. initiativer til bekæmpelse af truslen mod sikkerheden.

12. EU og Marokko kan efter tre år beslutte om de næste skridt i udviklingen af bilaterale forbindelser, herunder muligheden  for at indgå nye aftaler.

13. Deltage aktivt i den politiske dialog og EURO-Mediterranske udveksling af oplysninger om  ESPF  i  PSC ( Udenrigs- og sikkerhedspolitiske Komite ) og for højtstående embedsmænds politiske og sikkerhedsmæssige samarbejde i Euro-Middelhavspartnerskabet.

14. Forsætte udvekslingen af oplysninger om  ESFP  med Rådets sekretariat og Kommissionen.

15. Lette den frie bevægelighed af varer og forbedre det adfministrative samarbejde.

16. Forsætte bestræbelserne på at liberalisere etablering og udenlandske invisteringer.

17 Gradvis liberalisering af handel med tjenesteydelser mellem Marokko og Den Europæiske Union.

18. Fuld liberalisering af kapitalbevægelser, når de nødvendige betingelser er opfyldt i henhold til artikel 34 i associeringsaftalen: ( arabisk kapital kan nu lettere købe vore medier og banker )

19. 2.3.4. Fri bevægelighed for personer og navnlig arbejdstagere, og koordination af social sikring. Fuld gennemførelse af forpligtigelser i henhold til artikel 64-67 af associeringsaftalen.

20. Sikre, fuld anvendelse af klausulen om ligebehandling uanset nationalitet for så vidt angår arbejdsvilkår, aflønning eller afskedigelse.

21. Sikre fuld anvendelse af klausulen om ikke-forskelsbehandling på området social sikring for arbejdstagere og deres familiemedlemmer.

22.  Sikring af en effektiv styring af migrationsstrømmene.  Forbedre samarbejdet med hensyn til tilbagebetalelse af marokkanske statsborgere, statsløse personer og statsborgere i tredjelande.

23. Informationskampagner i Marokko om den lovlige migrations muligheder i EU ( herunder familie-genforening, ligebehandling og integration af indvandrere ) og om risikoen ved ulovlig migration, informationskampagner i Europa om de possitive aspekter af migration.

24. Ttllad Marokko for at drage fordel af de muligheder, som EU-programmer om migration giver.

25. Forbedre samarbejdet på kulturområdet.

26. Styrk den interkulturelle dialog, især ved at fremme sprogundervisning og formidle marokkansk kultur i EU.

27. Fremme oprettelsen af Marokko-EU kulturrelle områder.

28. Intensive og lette udviklingen af civilsamfundets netværk.

KOMMENTAR:

"Hurra  -  I  dekadente europæere har overgivet jer frivilligt; Endelig kan vor elskede shariah vende sejrrigt tilbage til Europa. Jeres vantro forfædre smed os ud af vores Al Andalus for 500 år siden, hvor vi endelig havde udryddet stort set al kristendom - 500 år efter vores elskede profet. Allah-Akbar;"
Hermed opfyldes nu EUs løfte fra VI. Euromediterranske udenrigsministermøde i Napoli 2 - 3. december 2003 om, at give " partnerlandene"  EUs 4 friheder:
Fri bevægelighed for varer tjeneste-ydelser, kapital og mennesker. Og ingen har så meget som orienteret os om det løfte ;;
Dét referat fra VI. Euromed, Udenrigsminister-konference 2003 i Napoli, som jeg har placeret på denne internetadresse: http://euro-med.dk/?p=1212  er en kopi, som jeg har lagt ud blandt mine publikationer - for orginalen er fjernet fra nettet. I den officielle rapport i højre margin på denne blog kan jeg ikke finde dette løfte; Vi må ikke få det at vide;

Marokkos deltagelse i EUs politi- og militærsamarbejde betyder, at vi teoretisk kan komme til, at se marokkanske ordenshåndhævere i Danmark ?

Jeg ser nu kun 2 håb:
1. Dette projekt bliver så dyrt mth socialudgifter, at det vil forarme os alle - og måske få en og anden til at tænke over rimeligheden i dette her.
2. At den 3. Verdenskrig kommer i mellemtiden. Hellere død end muslim.

For denne unions-sammensmeltning vil drukne os i muslimer.

Citat  slut.

TILFÆLDIGE TILFÆLDIGHEDER  eller  PLANLAGTE TILFÆLDIGHEDER ???


PLAN 1975

Præsenteret her  31. oktober 2009

Vendsyssel Tidende
19-1-1975:

 

En indvandring, som udhuler danskheden

 

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand[1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

          Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

          Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

          Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

         
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.

 [1]Johan Nielsen, Soc.dem., Færøerne

Hvilke tanker sætter det igang hos dig ???

www.KvinderForDanmark.dk 

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE