FRIHEDSGUDINDEN
FRIHEDSGUDINDEN www.sagenskerne.dk

Præsenteret her 18. december 2011  www.Kulturkloeften.dk

FRIHEDSGUDINDEN  USA     www.sandheden.net                ER DU DANSKER  ???   HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

                 VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???www.wikipedia.dk   www.Google.dk    www.wikipedia.net

Når de Politiske udmeldinger gør en forvirret i en global verden - så er logisk at søge efter - sandheden - for som vælger - at kunne sætte sit kryds - det rigtige sted på valgdagen. Hvis det er vor kristne Gud - der har givet os mennesker = sandheden - så går anser jeg mig selv - for at være kristen. Jeg foretrækker at omgåes mennesker - som ikke = lyver = men siger = sandheden = som de nu engang opfatter - hvad der er sandhed???

Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.www.sandheden.net 

Jeg ved ikke om = Enhedslisten - Socialistisk Folkeparti - Socialdemokratiet - har noget imod = sandheden = eller om det er andre Politiske Partier i Folkepartiet - der har noget imod = sandheden.???  Her er så lidt af hvad = Jesus = har sagt om = sandheden = nedskrevet af Apostlen Thomas = 

Citat


Til spørgsmålet "Hvad er sandhed?" svarede Jesus:

"Sandhed, én og absolut, er i Gud alene; for intet menneske, ikke noget legemligt menneske, kender det, som Gud alene kender, denne som er alt i alle. Til menneskene åbenbares sandheden alt efter deres evne til at forstå og modtage. Den eneste sandhed har mange sider, og den ene ser kun den ene side, den anden en anden; og nogle kan se mere end andre, alt efter som det er givet dem.

Se på denne krystal, hvordan det ene lys åbenbares i tolv facetter, ja, i fire gange tolv; og hver facet reflekterer en stråle af lyset; og når en betragter en facet og en anden en anden, så er det dog den samme krystal og den ene lyskilde, som skinner i dem alle.

Citat slutFRIHEDSGUDINDEN I USA 

For at forstå = sandheden = så er det nok nødvendig - at søge efter = sandheder = og erkende - at der findes flere - sandheder - om det samme emne - hvor kun vor =  Kristne Gud = kender alle sandhederne - om det samme emne. Det som jeg ønsker at vide - det er flest mulige = sandheder = om Frihedsgudinden i USA. I den forbindelse - så er det også værd - at huske på -  disse visdomsord som = Winston Churchill = har udtalt =

DET ER SEJRHERREN = DER SKRIVER HISTORIEN.

Globalt set så er det = USA = der har skrevet historien fra 1776 og frem. Dernæst er jeg blevet opmærksom på - at frimurer-logen ( Illuminati- ) også blev stiftet i 1776 - helt nøjagtigt den 1. maj. Desuden har jeg bemærket - at der religiøst set - der tilbeder ( frimurere ) et = højeste væsen. Nu finder jeg det interessant at vide = hvad dette højeste væsen kan være ???

Kan det være = Gudinden = Gaia =   www.Google.dk 

Hvorfor er = Friheden hædret som en = Gudinde = ja ligefrem hædret med en kæmpestatue - som en kæmpe Frihedsgudinde i USA ??? Hvis det var en gave fra Frankrig = kan det så have noget at gøre med = Frankrigs Revolution = i 1789 = som foregik kun 13 år senere end = USAs = Uafhængigheds-erklæring ??? Så hvem fik ideen til at = Frihedsgudinden i - USA - blev bygget ??? Hvad kostede det at bygge = Frihedsgudinden ??? Hvem udførte byggeriet ??? Døde der nogle arbejdere under dette byggeri ???

http://verdenversion2.dk/nyside/index.php/filmnwo/58-morkets-lakajer.html

OPLYSNINGSTIDEN

Var formålet med oplysningstiden - at få lagt Kristendommen i graven - og dermed også - sandheden ??? Ville det betyde at den historie-skrivning - der blev skrevet efter 1776 - ( dermed automatisk )  kunne skrives som man ville - uanset om denne historie-skrivning var ( fortielser ) = sandhed = eller direkte  løgne  ???

Oplysningstiden - Wikipedia, den frie encyklopædi

DEMOKRATIETS USYNLIGE STYRING

Har = Adam Weishauph = fra 1776 og frem - fået udarbejdet ideologier - som Kommunismen - socialismen - humanismen - demokratiet - Nihilismen - multikulturalismen - med det formål - at skabe indre splid i kristne Nationalstater - for at få udryddet = sandheden = ved at få kristne nationer til at gå i indbyrdes krig ???  Kan et dansk demokrati styres ved - at Partiformændene er medlemmer af en ( fri-murer-loge ) som styres af illuminati ??? Hvad er din historiske vurdering ???

Besøg eventuelt = www.Tagryggen.dk INGEN KAN TJENE TO HERRER

(47) Jesus sagde: "Det er umuligt for en mand at stige op på to heste eller at spænde to buer. Og en tjener kan ikke tjene to herrer. Enten vil han ære den ene og ringeagte den anden (eller elske den ene og hade den anden). Ingen drikker gammel vin og ønsker straks at drikke ny vin. Og man hælder ikke ny vin i gamle vinsække, for at de ikke skal revne; og man hælder ikke gammel vin i en ny vinsæk, for at den ikke skal ødelægge den. En gammel lap syes ikke på en ny klædning, da resultatet ses som en revne."

HVAD KAN ET MEDLEM AF EN FRIMURER-LOGE  ???

Således kan ( optagelses-løftet ) være - for et ungt menneske - der vil være medlem af en = frimurer-loge =

Evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter.

Hvis et sådant ungt menneske - bliver medlem af = Folketinget - vil dette unge menneskes = loyalitet = ligge hos Danmarks Vælgerbefolkning = eller hos en hemmelig  frimurer-loge ???

ER DETTE = FRIMURER-LOGENS BUDSKAB ???

underminere verdslige eller religiøse autoriteter, at overtage verdensherredømmet og så videre. Har i gået ind i vores selskab med dette formål for øje, eller med forventningen om dette formål, så har i sandelig snydt jer selv.

ER DETTE BUDSKAB = LØGN = ELLER = SANDHED 
???

Uanset om det er løgn eller sandhed = så kan ingen tjene ( to herskere ) samtidigt. Hvis et folketingsmedlem er medlem af en frimurer-loge = så kan dette folketings-medlem ikke samtidigt - tjene det danske folks vælgere ??? Så hvis der er medlemmer i Danmarks Folketing - der også er medlem af en frimurer-loge - så bør vedkommende Folketingsmedlem - trække sig ud af = Folketinget = fordi = ingen kan tjene to herrer samtidigt  ???

DEN GLOBALE KURS = FOR EN NY VERDENSREGERING =

Hvilken politisk struktur ønsker en ny = verdensregering
???

1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
2. At afskaffe al privat ejendom
3. At afskaffe arveretten
4. At afskaffe Nationalfølelsen
5. At afskaffe alle religioner
6. At afskaffe familien
7. At danne en verdensregering


Kan den se således ud  ???Er = Det danske Folketing = ved at være fremme ved målet = nemlig = at få afskaffet = Det Danske Folketing 
???En ny verdensorden kræver finanser. Hvem har dem
???

Rothschild.com - Welcome to Rothschild  - [ Oversæt denne side ]

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

www.Bilderberggruppen.dk   =  oprettet 1954VÆR IKKE SÅ BANGE FOR DEN FREMTID
SOM I ALLIGEVEL IKKE UNDGÅR

1. DE 6 FILM            
www.wikipedia.dk

Hør = Morten Messerschmidts = bevisførelse
www.DR.dk/galtiDanmark   - se - DE 6 FILM = på = DRhttp://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php  Besøg eventuelt Morten Messerschmidt,s  EU - Skole
http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp  

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...Jo - Juraen og Kultur-aftalen er på Plads. Kulturaftalen hedder som bekendt ( Euromediterranienaftalen ) kaldet ( Euromed ) og giver fri muslimsk indvandring til Danmark og de 26 andre Nationalstater - der er medlem af =
EU = så hvad er det for en fremtid - vi ikke skal være så bange for - og som vi alligevel ikke undgår ???  Kan denne fremtid = se således ud ???ADVARSLEN TIL DET DANSKE FOLK FRA - 1975

Vendsyssel Tidende
19-1-1975:

 

En indvandring, som udhuler danskheden

 

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand [1] . Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

          Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

          Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

          Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

         
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.

 


[1] Johan Nielsen, Soc.dem., Færøerne

Kan et folk udryddes - inden dette folk er født   ???PLANLAGT FREMTID = UDEN = SANDHEDEN .

Er det den fremtid - som danmark og EUs - 26 andre Nationalstater ikke undgår ??? Er det dan planlagte fremtid = for = Danmarks Ungdom = dem der her i 2011 - der er under = 21 år og måske end ikke er = født endnu. Ser vi det samme - ( globale mønster ) - når det gælder udbredelse af narkotika    ???Har journalisterne leveret varen = ( Sandheden ) fra 1972 og frem - når det gælder udviklingen inden for ( EF og EU ) og ( fællesmarkedets ) videre udvikling ??? Er det rigtigt at =

CLAES KASTHOLM = er ved at danne et nyt journalist-forbund - med dette motto = sandheden = frem for alt = for nye medlemmerne ???
www.DR.dk/galtiDanmark   - se - DE 6 FILM = på = DR
Fra 1400 kommuner til 300 = i hvilket årstal skete det ???


Nr 6. af de 6. film      www.wikipedia.dk  Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU
DER VAR ENGANG EN RETSSTAT ??? DEN TID ER FORBI ???

www.DR.dk/galtiDanmark  

Hvorfor forbereder Juristerne tilladelse til mere overvågning i Danmark ??? Er det led i en global strategi - for at få juraen helt på plads - inden denne globale plan er helt på plads ???

Hvilken politisk struktur ønsker en ny = verdensregering ???

1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
2. At afskaffe al privat ejendom
3. At afskaffe arveretten
4. At afskaffe Nationalfølelsen
5. At afskaffe alle religioner
6. At afskaffe familien
7. At danne en verdensregering


Kan den se således ud  ???http://verdenversion2.dk/nyside/index.php/filmnwo/58-morkets-lakajer.html

Det vi kort ser på denne film - det er - at Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller = skriver under på en kontrakt - som ifølge filmen - så betyder underskrifterne på denne kontrakt - at Danmark har opgivet sin selvstændighed.Så kommer det svære spørgsmål  =

HVAD ER = SANDHED = og = HVAD ER = LØGN ???Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.[1]

Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.

http://www.tagryggen.dk/ Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning
og
Klodens ernergi-forsyning.

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,

Er jordklodens vandforsyning = privatiseret = i visse nationalstater ???Hører en = friheds-gudinde =  hjemme i en Kristen Nationalstat som = USA ???  eller er - ( USAs Uafhængigheds-erklæring ) - og - ( USAs forfatning ) ikke udtænkt af kristne mennesker ???   Hvem har svaret =

Johanne Schmidt Nielsen ( eller ) Morten Messerschmidt ???1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati - broderskabet.

En tilfældighed måske ??? 
at socialdemokratiets festdag - også den 1. maj 
???

Besøg eventuelt = Grundlovsforeningen =
www.dansk kultur.dk   og evt = skikke og mærkesager 

 - den der ikke vedkender sig sin fortid
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid.

ET FOLKS KULTUR = ER DETTE FOLKS DAGLIGE VANER.
Bør det - det danske folk - udskifte sine daglige vaner ???
PLANLAGTE MENNESKELIGE REAKTIONER = ( MÅSKE ??? )

Mennesker kunne også tænke for over 300 år siden. Oplysningstiden fra 1680 til 1800 - gik jo ikke ud på - at fremme Kristendommens budskab ( sandheden ) Når konger og Kejsere og Paven ( forråder sandheden ) så er det naturligt - at et folk gør oprør. Alternativet til ( sandheden ) kunne jo være en ny ideologi = der indeholdt ordene (FRIHED - LIGHED- BRODERSKAB)  ???HVAD TÆNKTE FILOSOFFERNE I OPLYSNINGSTIDEN ???

Hvad tænkte oplysnings-filosofferne på i oplysningstiden ??? 

www.wikipedia.dk      www.Google.dk     www.wikipedia.net 


Oplysningstiden - Wikipedia, den frie encyklopædi

http://www.danskkulturdebat.dk
DETTE ER KUN ET GÆT   ???

Filosofferne tænkte på at lave et ( Politisk slogan ) hvor de ( Politiske magthaverne )  havde politisk handlefrihed og mulighed for = at kunne skjule de nødvendige ( nødvendige sandheder ) for den arbejdende befolkning. Samtidig med - så var de fleste af ( oplysningstidens filosoffer ) optaget af at udtænke en alternativ samfundsorden - til = Kristendommen ogsandheden = i både USA og i Frankrig ???  Om denne teori er korrekt - eller forkert - det må - nutidens filosoffer - og = FORTIDENS HISTORIE FORSKERE vurdere - samt vurdere de videre Konsekvenserne af - hvis det ellers har deres interesse ???JEG GÆTTER VIDERE  =  A

Jeg ved naturligvis ikke - hvad - Thomas Jefferson - tænkte på - da han skrev på udkastet til = USAs Uafhængigheds-erklæring før 1776 - som skulle blive til = USAs Forfatning. Var Adam Weishaupt og Thomas Jefferson = medlem af den samme frimurer-loge - hvilket er mit foreløbige gæt ??? 

JEG GÆTTER VIDERE   =  B


Når en ny Forfatning skal skrives - hvor befolkningen skal styres ovenfra - uden den samme befolkning ved - at dette sker - så vil der være nogle - der opdager dette - og bliver utilfredse. Hvad gør magthaverne ved denne naturlige reaktion ??? Jo - de laver forskellige politiske ideologier - der kan opsamle de utilfredse = der så kan få tiden til at gå med - at bekæmpe hinanden indenbyrdes ??? Dette er kun et gæt ???

POLITISKE IDEOLOGIERS UDSPRING

Det som jeg også finder som et interessant spørgsmål - det er - i hvilket årstal blev Vestens befolkning præsenteret for følgende Politiske ideologier ???  Var det før eller efter 1776 ???

demokratiet
Nihilismen
Kommunismen
National-socialismen
Multikulturalismen
Socialismen
Humanismen

FRIHED - LIGHED - BRODERSKABUSAs KRIGE FRA 1976 og FREM

Det kunne jo være interessant - at følge de krige som = USA = har deltaget i = fra 1776 og frem - i en kronologisk rækkefølge - lige fra krigen mellem Nordstaterne og Sydstaterne. Samtidigt kunne det være interessant at vide - om disse krige er gået specielt ud over kristne ??? Nogle krige udspringer ( tilsyneladende ??? ) af = USAs ønske om - beherske jorklodens resurser - fødevare-resurser - og - Energi-forsyning - og - vandforsyning ???

VENSTREFLØJEN og KRISTENDOMMEN

Det er muligt - at vensrefløjen bekæmper Kristendommen - her i Danmark - men den samme Venstrefløj risikerer - at smide ( sandheden ) ud med badevandet - når Kirken er adskildt fra Danmarks Grundlov ??? Jeg går ikke ud fra - at Venstrefløjen eller de radikale er bange for at se ( sandheden ) i øjnene ???  Som bekendt har de mange ( sandheder flere sider ) ."Løgnen kan kun blive opretholdt så længe, STATEN kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for STATEN at bruge al dens magt til at undertrykke menings-forskelle - for sandheden er løgnens dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden  STATENS største fjende." (Nazi-propaganda- minister Joseph Goebbels i tiden 1933-45)www.sandheden.net  

Findes der nogle af = Danmarks Partiledere i Folketinget = der er medlem af en fri-murer-loge ???

Ingen kan som bekendt tjene to herrer samtidigt ifølge - Jesus  ???Kan =  sandhederne = være så godt skjult - at selv = nutidens oplyste journalister = ikke kender de = skjulte sandheder  ???  Noget kunne tyde på det ???  Det journalister ikke ved - det kan de læse på nogle af disse Links =

http://www.islam-info.dk/  = et internet-leksikon.

http://jp.dk/indland/krimi/article2292355.ece

                                                                    
E-mail: info@winther-bikes.com    om cykler. http://www.google.dk/ 

En sossers sang   http://www.radiodua.dk/ 

Videoer til mogens glistrup
Mogens Glistrup på slap line (1af2)
9 min. - 9. nov 2008
Uploadet af sorensenallan

http://verdenversion2.dk/nyside/index.php/filmnwo/58-morkets-lakajer.html

http://www.sandheden.net/ 

www.frp-z.dk     Fremskridtspartiet er på banen igen.

Det er ikke mig der dyrker =
FORTIELSENS KUNST.
Med venlig hilsen = Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul

Den islamisk-arabiske slavehandel
hvem lærte vesten at bruge slaver = første gang ???

http://www.youtube.com/watch?v=3OOYvAzboUc om kvinder

Et internet-leksikon om Koranens indhold af sine hellige religiøse skrifter  http://www.islam-info.dk/ 

TIL DE NYSGERRIGE = OPLYS JER SELV = GOD FORNØJELSE

 • Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

  Ulla Nørtoft Thomsen

 •  
 • http://www.stoetytringsfriheden.dk/index.php/skriv-under

  http://kitmantv.blogspot.com/2008/12/obsession-radical-islams-war-against.html

  Illumination: the Secret Religion - Adam Weishaupt

  http://www.bilderberggruppen.dk/ 


  http://www.migrationwatchuk.com/

  www.Google.com 
  http://www.bilderberg.org

  www.wikipedia.dk    www.wikipedia.net 

  http://www.politi.dk/
  http://www.weekendavisen.dk/
  http://www.lo.dk/
  http://www.uriasposten.net/
  www.DR/update

  http://www.dendanskeforening.dk/
  http://www.dksamling.dk/
  http://www.terror.fredogfrihed.dk/
  http://www.180grader.dk/
  http://www.leksikon.org/

  http://www.teetime.dk/
  http://www.fortet.dk/
  http://www.kraks.dk/
  http://www.information.dk/
  http://www.historiskmad.dk/  Som bekendt så blev det muslimske broderskab etableret i 1928 - og har siden organiseret sig i de Nordafrikanske lande. Men hvor fik de muslimer der etablerede sig i 1928 ideen fra ??? Var det en del af = frimurer-ordenen = ( illuminatis ) plan for at få ( global kontrol ) med samtlige folkeslag her på jordkloden ???

  Samarbejdede det ( islamiske broderskab ) med ( illuminati ) allerede før 1928 ??? Er det noget som interesserer ( Danmarks journalister )  ???

  http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php  http://www.google.dk/http://www.wikipedia.dk/


  http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

  Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
  http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

  Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

  Illumination: the Secret Religion - Adam Weishaupt

  www.bilderberggruppen.dk

  http://verdenversion2.dk/nyside/index.php/filmnwo/58-morkets-lakajer.html


  Hedder frihedsgudinden = Gaia = prøv = www.Google.dk

  Hedder frihedsgudinden = Gaia = og er = frimurer-ordenen - illuminati - i virkeligheden tilbedere af Gaia - hvor klimaet kommer før menneskers overlevelse - fordi det er vigtigere - at jorden overlever - frem for mennesker ???  1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph Illuminati-broderskabet.

  I over 200 år - har illuminati haft deres hemmeligheder - inspireret af oplysningstiden - og den erstatning de har fundet for den kristne Gud i Europa - er måske = FN og EU ???  Hvem er bange for at mæde sandheden med åbent sind  ???

  Hvem har noget at skjule ???  www.sandheden.net    

   

  Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE