LYTTE TÆNKE FORSTÅ
LYTTE TÆNKE FORSTÅ www.sagenskerne.dk

Præsenteret her 28. december 2010   www.Google.dk

FORTIELSEN FORBEREDER = LØGNENS IDEOLOGIER          

www.kulturkloeften.dk        www.Sappho.dk 

LYTTE LÆSE TÆNKE FORSTÅ  og VIDEN og FACIT

                   www.wikipedia.dk  www.RadioHolger.dk 

MUHAMMEDS TILBEDERE ER I DANMARK - HVORFOR ???

For at finde svaret - så vil jeg bruge al den viden - som jeg kan finde - der er relevant, for at kunne besvare dette spørgsmål. Jeg vil afprøve, om min teori, eller hedder det en hypotese. Uanset hvad det hedder, så er min hypotese eller teori følgende =

ISLAM ER EN HÆR - FORKLÆDT SOM RELIGION

Jeg vil forsøge at gøre, hvad enhver nysgerrig vil gøre i et oplyst videns-samfund som det danske - nemlig forsøge at analysere om min hypotese eller analyse kan være korrekt, og det kræver - viden - som allerede er til stede - og endda også er tilgængelig - på internettet og i bøger - samt i oplysende kronikker og artikler i både de rigtige aviser og i internetaviser.

DEN VESTLIGE CIVILISATIONS TILGÆNGELIGE VIDEN

Jeg vil naturligvis forsøge at finde mine svar, på de spørgsmål jeg finder nødvendige, for at finde svaret på min teori, på den enorme mængde af pålidelig viden, der findes i den vestlige Civilisation - eller den viden - som jeg vurderer er Pålidelig viden, og som jeg finder er nødvendig for at underbygge min tese - teori eller hypotese om at = islam eren hær forklædt som religion. Det har vel gået et par år, bare med at finde frem til dette spørgsmål. Jeg tænker langsomt, og det var vel derfor de smed mig ud af skolen. Nå jeg må videre i min tankegang, det er jo ingen grund til at dvæle ved en af fortidens store successer i mit liv.

EN HÆR SKAL ANALYSERES     www.RadioDua.dk


Når en hær skal analyseres, så er det nødvendigt at vide noget om, hvordan en hær fungerer og hvordan den ledes, og om moralen i hæren, og om en hærs behov. Derfor har jeg valgt, at læse en overskuelig bog om, hvordan en hær ledes. Her har jeg valgt at invistere 100-kr i den bog der hedder - KRIGSKUNSTEN af SUN TZU. Den er sansynligvis skrevet, og samlet af kinesiske generaler, og måske afspejler den militære erfaring i denne bog - det militære grundlag, der samlede Kina - til et samlet rige - engang i fortiden. Jeg håber det glæder ( Steno ) at jeg bruger et kinesisk udgangspunkt - som mit militære udgangspunkt, for min analyse af islam. Sådan ser den danske ( fra kinesisk oversatte udgave ) ud - af den kinesiske bog - KRIGSKUNSTEN =HER KAN ( STENO ) LÆSE KINESISKE TANKER PÅ DANSK.

Når jeg åbner denne bog, og læser indholdet, for,  om den kan hjælpe mig til at forstå, hvordan ( islams hær ) fungerer, så begynder bogen med planlægning på side 21. På side 29 står der noget om angreb med krigslist. På side 31 nederst står der. Hvis du Hvis du kender fjenden og dig selv, skal du ikke frygte hundrede slag. Det betyder så, at jeg skal til at analysere mig selv og fjenden, hvis mit sind ikke skal fyldes med en lammende frygt. Da jeg ikke vil indrømme mine mange personlige svagheder, vil jeg begynde min analyse af islam - måske - ( hæren islam ) - inden jeg begynder at analysere mig selv. Jeg har derfor anskaffet mig filosoffen - KAJ SØRLANDERS - bog - og har også fundet ham på internettet. Du kan høre ham her. Nu er spørgsmålet, om du lytter ordentlig efter, og begynder at tænke bagefter ???

KAI SØRLANDER  har skrevet bogen 
FORSVAR FOR RATIONALITETEN
filosoffens bog er udkommet på
INFORMATIONS FORLAG
isbn 978-87-7514-1890 udkom 2008

http://video.google.com/videoplay?docid=4964287996415079727

SÅDAN SER FILOSOFFENS BOG UD.LYTTEBØFFERNES BESKED TIL MIN HJERNE.

Efter at mine lyttebøffer har sendt filosoffen - KAI SØRLANDERS - foredrag til min hjerne, og efterhånden som min hjerne bearbejder filosoffens overvejelser, om Danmarks og Vestens fremtid, så når jeg frem til følgende resultater, som kan være forkerte. Men her er de alligevel.

MUHAMMED SAMLEDE AL VERSLIG MAGT

Filosoffen Kai Sørlander fortæller, at Muhammed samlede al religiøs og verslig magt i sin egen person. Det stiller naturligvis spørgsmålet, hvad omhandler så al religiøs og verslig magt??? Jeg er kommet frem til følgende svar = Islams magtbaser i Europa ( Moskeerne ) har disse strenge at spille på, når Allahs tilbedere skal erobre al religion på jordkloden til Allah. Jeg anser derfor en - MOSKE - for at være  =

et Politisk hovedkvarter
et Kulturelt hovedkvarter
et Juridisk hovedkvarter
et Militært hovedkvarter
et Økonomisk hovedkvarter
et Religiøst hovedkvarter

www.frp-z.dk     Fremskridtspartiet er på banen igen.

Et Politisk magtcentrum
Et Kulturelt magtcentrum
Et Juridisk magtcentrum
Et Militært magtcentrum
Et økonomisk magtcentrum
Et religiøst magtcentrumER ISLAM EN HÆR - FORKLÆDT SOM RELIGION ???

Ud fra filosoffen - KAI SØRLANDER - foredrag, så er konklusionen, at islam er = en hær forklædt som religion = men mere end det. Så sidder man og tror, at det er noget, der er lige så lige som en jernbaneskinne, der skal analyseres, men så er det i virkeligheden noget der virker rundt som et bilhjul, der skal analyseres. Hvor er begyndelsen, og hvor er enden ??? Indre danske forhold, som Paragraf 4. med mere, vil jeg vende tilbage til, hvis jeg husker det.

JEG VIL FINDE EN BEGYNDELSE

Jeg vil forsøge at finde en begyndelse i islam, og hvordan Muhammed startede det hele. Som det står et sted i den kinesiske til dansk oversatte - KRIGSKUNSTEN - så er det klogt at kende sin fjende - inden man går i krig. Jeg formoder at den vestlige civilisations efterretnings-tjenester kan nå at analysere islam temmelig grundigt inden den ( 1. oktober 2016 ) Jeg vil begynde med at læse en bog om = MUHAMMEDS LIV = og her er en udgave, hvor selv min primitive reptilhjerne - burde kunne overskue det væsentslige for min analyse af islams begyndelse.Der findes også en anden bog til rimelig pris om MUHAMMEDS LIV =www.Google.dk JEG FANDT EN BEGYNDELSE OM ISLAMS TILBLIVELSE

På side 52 i min udgave af - MUHAMMEDS LIV - finder jeg

EN OVERSIGT OVER BUDBRINGERENS KAMPE =

Budbringeren deltog personligt i 27 slag:

Waddan, ved plyndringen ad al-Abwa
Buwat, i retning af Radwa
Ushayra i Yanbu'-dalen
Det første slag ved Badr,under forfølgelsen af Kurz b. Jabir
Det store slag ved Badr, da Allah slog Qurayah-lederne
Bany Sualym, indtil han nåede al-Kudr
Al-Sawiq, under forfølgelsen af Abu Sufyan b. Harb
Ghatafan, ved plyndringen af Dhu Amarr
Bahran, en mine i Hijaz
Uhud . Hamra ' u' l-Asad
Banu Nadir
Dhatu' l' Riga' ved Nakhl
Det sidste slag ved Badr
Dumatu 'l-Jndal
Al-Khandaq
Banu Qurayza
Dnu Qarad
Banu'l-Mustaliq af Khuza'a
Al-Hudaybiya. Ikke med hensigt at kæmpe,
hvor polyteisterne blokerede hans adgang
Khaybar
Så drog han på det fuldførte korstog
Besættelsen af Mekka
Hunayn
Al-Ta'if
Tabuk 

Han kæmpede personligt i ni træfninger:
Badr - Uhud - al-Khandaq - Quraysa - al-Mustalic - Khaybar - besættelsen - Hunayn og al-Ta ' if.ISLAM - FREDENS RELIGION

Man kan næsten tro, at Allahs budbringer = Muhammed = nærmere var en kriger eller ørken-general, så hvor stammer så myten om ( Fredens Religion )  fra. Det siges at Budbringeren Muhammed ikke selv kunne skrive, så KORANEN må logisk set være skrevet senere. Her går jeg videre til en anden bog, for at finde et svar.

 

ISBN 87-91107-04 -0
Forskningsforlaget RAFAEL
ROLF SLOT-HENRIKSEN

OM KORANENS TILBLIVELSE  side 10

Koranen blev ifølge islamisk tradition overdraget af Allah til profeten Muhammed i Arabien gennem en lang række åbenbaringer, som blev nedskrevet og samlet efter hans død.

Koranen anses i islam af troende muslimer for at være uden fejl, åbenbaret  ord for ord, bogstav for bogstav og komma for komma. Intet kan ændres i den. Ideen om himmelbogen er hentet fra Manikæismen, hvor man mente, at Gud havde en fuldent tavle ( bog ) kaldet Umal kibab liggende i Himlen. Muslimer mener, at profeten har fået denne tavle åbenbaret. De mener samtidig, at den er åbenbaret uden huske- eller stavefejl, uanset om Muhammed ikke kunne skrive, og andre først efter hans død skrev det ned, som de kunne huske, han havde fortalt.

Samtidig er det islams lære, at Koranen indeholder en fuldkommen lov. Denne lov ( sharia ) anses for perfekt, fordi den omfatter alt og har sit udspring i den guddommelige bog. Andre love vil derfor stå i vejen for fuld muslimsk religionsfrihed og anses derfor ofte som illegitime, dvs. ulovlige, da Allahs lov jo omfatter alt, hvad en muslim har at efterleve lige fra krigsret, strafferet, familieret, socialret, ejendomsret, spiseregler til love om rene eller urene personer, dyr og ting.

En troende muslim anser Koranen, som den blev åbenbaret profeten Muhammed, ikke blot som en fuldkommen bog, men samtidig som en fuldendt lov, der overgår andre love i kraft af, at den kommer direkte fra Himlen. Loven står i "urbogen" som ligger i Himlen, og som iflg. islamisk tradition kun er blevet åbenbaret i sin helhed for Muhammed, dels i drømme, og dels af englen Jibril ( Gabriel ) ifølge islamisk tradition har alle andre profeter kun modtaget brudstykker af loven, tilmed i forfalsket form, kun Muhammed modtog den uforfalsket. 

Citat slut. selv om forsættelsen var ret interessant.

LÆREN OM ABROGATION   fra side 16.

Allerede på et tidligt tidspunkt erkendte man, at væsentlige Koranvers er direkte modstridende. Dette problem med modsigende vers i Koranen førte til læren  om abrogation ( Sura 2.100 ) "Vi bringer eller lignende ( vers ) i stedet" ) Det betyder at de sidste komppromisløse vers ophæver de første kompromissøgende vers som f,eks, "Der er ikke tvang i religionen " eller "Jesus er Missias".  Efter dette har Muhammed eller senere fortolkere ophævet cirka 225 Koranvers. De ophævede vers er især at finde blandt Suraerne fra  1.  og   2. periode i Mekka i årene  609-13  og  613-15  ( inddeling efter Th. Nöldike ).

1. mekkanske periode: Sura

1, 51-53, 55-56, 68-70, 73-75, 77-79, 80-87, 88-97, 100-104, 106-109, 111-114.

2. mekkanske periode: Sura

15, 17-21, 23, 25-27, 36-38, 43-44, 50, 54-67, 71-72.

Vers , som med sikkerhed ikke er ophævede, er fra de sidste Suraer, som er åbenbaret i tiden i Medina. Herunder især nogle af de sidst åbenbarede Suraer 8-9 med det barske sværdvers og ordren om at undertvinge de "vantro". Det betyder, at hvis de nedenfor anførte vers støder sammen med blide, modstridende vers fra tiden i Mekka, så ophæves mekkaversene.
Suraer fra tiden i Medina år 622-632 er følgende: Sura 2-5, 8-9, 22, 24, 33, 47-48, 58-59, 60-66, 98, 110.   Citat slut for side 16.Når der i Koranen omtales vantro, så betyder det efter min opfattelse alle dem - der ikke er muslimer. Læs evt.  om Koranens indhold her =

www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.MUHAMMEDS STILLING I KORANEN   side 17.

I Koranen er Muhammed ikke blot den eneste, som nogensinde har fët medelt Allahs urskrift uforfalsket, men han er samtidig "det skønne forbillede". Ifølge Sura 33.21 meddeler Allah: "I har i Allahs sendebud ( Muhammed ) et skønt forbillede, ( og det ) for enhver , som tror på Allah og håber på dommedag". Dermed kommer begrebet Sunna ind i billedet, at muslimen dels skal overholde Allahs lov, men samtidig følge profetens ord, liv og eksempel. Profetens livsførelse er således eksemplet for det rette og gode liv, som Allah ønsker fulgt. Han beskrives som Guds mand på linje med Abraham og Moses. Dette kommer også til udtryk i den ældste muslimske Muhammedbiografi som den 2. abbaside-kalif i Bagdad Mansur i midten af det 8. århundrede lod historieskriveren Ibn Ishaq skrive.     Citat slut.  fra side 17.

LIDT PRIMITIV ANALYSE -
ER ISLAM EN HÆR DER ER FORKLÆDT SOM RELIGION ???

Er islam en hær, der er forklædt som en religion ??? Det er min mistanke. Har jeg noget at have den mistanke i ???
Jeg kan jo forsøge, at analysere.

MUHAMMED DELTOG I MILITÆRE KRIGSHANDLINGER

1. Som bogen ( MUHAMMEDS LIV ) bevidner, så var Muhammed til stede ved krigshandlinger 27 gange ( sansynligvis som øverstbefalende ) og  kæmpede personligt i ni træfninger. At gå sejrrigt ud af 27 militære træfninger - det tyder på et militært geni - både taktisk - organisatorisk og stratetisk, og sandsynligvis med kæmpe viljestyrke og kæmpe ambitioner på egne vegne. Noget tyder på, at han var både militært snedig og snu, og kæmpede på et tidpunkt i historien, hvor der ikke var noget der hed = FN. Den militære afregning var her og nu.

1. Konklusion = her er en duft af en hær.

2. Som det står i den kinesiske håndbog ( Krigskunsten ) af Sun Tzu -  på side 23 =  Al krigsførelse hviler på
bedrag. Noget kunne tyde på, at Muhammed også mestrede den kunst at bruge krigslist, hvis han bedømte, at en sejr ville være for dyrekøbt. Her tænker jeg på ( Fredsaftalen vedHudaybiyah )  som er beskrevet i håndbogen = ( JIHAD - Hvad Vesten bør vide om Jihad ) skrevet af ( ROBERT SPENCER ) på side 32. Hele fredsaftalen kan læses under overskriften ( VIRKER BABYBOMBEN ) Jeg kan naturligvis også vise aftalen her =

Fredsaftalen ved Hudaybiyah = En fredsaftale med Muhammed

En afgørende begivenhed i Muhammeds liv var = fredsaftalen ved Hudaybiyah. Muhammed var draget mod Mekka med en betydelig styrke, og muslimernes håb om endelig at generobre den by, de var blevet smidt ud fra seks år tidligere, var stort. De blev  imødegået af Mekkas indbyggere, og efter nogle kampe indgik Muhammed - til muslimernes store forbløffelse - ikke bare en fredsaftale, men han fraskrev sig samtidig profetværdigheden i aftalens slutdokument.
 Muhammed beroligede dog muslimerne med, at den slags aftaler med vantro ikke har stor betydning uanset, at de er nedfældet på skrift, for hvis muslimerne frygter svig fra modpartens side, kan den slags aftaler brydes ensidigt.
 Dette har stor betydning som eksempel for islamiske ledere i dag. Yasser Arafat forpligtede i Oslo-aftalerne palæstinenserne til at anerkende staten Israel, fjerne anti-semitistisk materiale fra deres skoler og gennemføre andre tillidsskabende foranstaltninger. Dette skulle ske som forbereddelse til en endelig fredsslutning med Israel, men vakte stor utilfredshed blandt palæstinenserne. Arafat brugte på palæstinensisk TV Muhammeds eksempel i Hudaybiyah til at forklare, at den slags aftaler med vantro ikke nødvendigvis skal overholdes. Den dag i dag ( 2010 ) er hovedparten af Oslo-aftalerne ikke overholdt fra palæstinensisk side. Citat slut.MUHAMMED VISTE KRIGSLIST VED HUDAYBIYAH
MUHAMMED VISTE KRIGSLIST I MEDINA

Som det står på side 23,  i ( krigskunsten ) så hviler al krigsførelse på bedrag. Da Muhammed og de første muslimer ankom fra Mekka til Medina ( flygtet eller udvandret ) var loyaliten ikke helt i top. Da fik han en åbenbaring, at det var lovligt at tage krigsbytte i islams navn.  Så der står noget om krigsbytte i Koranens Sura 8. om deling af bytte ved plyndring.

DEN FØRSTE MOSKE BYGGET I MEDINA

Da Muhammed ankom til Medina, lod han først bygge en moske, inden han byggede et hus til sig selv. En hær skal have diciplin for at fungere, og derfor skal hærens soldater være beskæftiget. Bygningen af en sådan Moske løste dette diciplinære formål, og formålet med moskeen var også klart. Her kunne al militær planlægning udføres. Islams juridiske system kunne sammensættes. Alt dette kan du læse mere om i denne bog der hedder MOSKEEN på side 19 og side 20. Bogen ser således ud.  www.Google.dk   MOSKEEN
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008 på
Forskningsforlaget RAFAEL
ISBN 978-87-91107
Forfattere er
S. Solomon
E. AlamaqdisiENHVER HÆRS DICIPLIN ER VIGTIGT

Udviklede Muhammed som hærfører en militær kultur, hvor den militære diciplin ( opretholdt sig selv ) ved hjælp af frygt, og kunne bruge unge mænds rastløshed til  krig, fordi Muhammed udviklede en børneopdragelse, hvor unge muslimske mænd ikke havde adgang til stammens kvinder, fordi de skulle være jomfruer på bryllupsnatten. Desuden blev det tilladt , at voldtage de kvinder, der ikke var muslimer på disse plyndringstogter, hvilket kunne styrke og motivere unge mandlige muslimer til, at være med på muslimernes Plyndringstogter. Koranens ( Sura 33.59 )  kan jo fortolkes forskelligt, alt efter den konkrete sitivation. Der er også noget i Koranen der hedder ( APOSTAT ) som betyder, at der er dødsstraf for, at forlade islam, som sandsynligvis vil virke når - KORANENS SHARIA - islams Parallel-lovgivning - afløser Danmarks Grundlov. Det giver militær diciplin, og Koranens opbakning til at voldtage kvinder, når de er i krig. Oplys dig selv, og besøg disse udpluk fra Koranens indhold =

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

KVINDER
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med sværdet.
APOSTAT
APOSTASI
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSK HJEM
ÆGTESKAB

Det er tilladt for vælgerne at skifte politisk parti = hvis de bliver klogere.  Hvis ( mere viden ) ikke påvirker ens beslutninger = for at tænke lidt dybere over sit liv, og de næste generationes fremtid - er vi så udstyret med en overflødig hjerne  
???

HVIS DET ER FAKTA - SÅ BENÆGTER JEG FAKTA.

Nu begynder sandhedens fakta, så småt at pible frem, fra flere steder i det offentlige rum. Der er dog en bog, jeg ikke har læst, som får mig til at tænke over, hvorfor der er lukket så mange muslimer ind i Europa. Det er denne bog der viser, at engang samarbejdede =

nazister og muslimske religiøse lederenu samarbejder EU og muslimske religiøse ledere.Hvem vandt Anden Verdenskrig i Europa og hvem har revanche eller hævn tilgode ???  Hvorfor er er Danmarks EU-tilhængere helt vilde med, at der skal mere arbejdskraft til Danmark, når antallet af arbejdsløse er kæmpestort, og flere virksomheder er på vej til Kina ??? Jeg kan ikke se logikken, men jeg er jo heller ikke Politiker. Det, som vilde interessere mig mere, var at få Danmark meldt ud af EU.KRIGSKUNSTEN af SUN TZU og  DANMAKS UNGDOM

Der står i krigskunsten, at du skal kende dig selv og fjenden, hvis du ikke skal frygte de næste 100 krigshandlinger. Så det er opgaven for alle unge - UNDER 21 ÅR - at nu kan i godt begynde, at analysere om islam fungerer som =

EN HÆR - DER ER FORKLÆDT SOM RELIGION.

Det spørgsmål, bør jeres Politikere kunne svare på, og er i ikke tilfreds med svaret, så er det jo muligt at skifte nogle af dem ud, ved det næste valg. Jeg kan hun sige til jer = UNGE UNDER 21 ÅR - det er - JERES FREMTID - det drejer sig om. Vil i forsvare Danmarks grænser - og Danmarks Grundlov - så skal der tænkes. Jeg håber hermed, at i nu har fået et lille oplæg, der burde kunne få jer til at tænke lidt dybere over jeres fremtid.

KORANEN  og  Taqiya

Taqiya - er Koranens indbyggede tilladelse til at lyve, når det fremmer Allahs sag og Taqiya skal specielt bruges til, at splitte det lands befolkning, der skal erobres. Det må siges, at være lykkedes ganske godt, her i lille Danmark. Det kan i unge få bekræftiget ved at lytte til = Morten Uhrskov Jensen = på You Tube

MORTEN  UHRSKOV JENSEN har skrevet bogen
ET DELT FOLK
som er udgivet på forlaget LYSIAS
ISBN 978-87-989198-5-8  UDKOM 2008

 - se evt. video med Morten Uhrskov   www.nomos-dk.dk

Videoer til et delt folk
Morten Uhrskov i Trykkefrihedsselskabet: "Et...
23 min. - 25. sep 2008
Uploadet af Snaphanen dk

video.google.com
Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com


 
Morten Uhrskovs blog på JP
 
De nye ridefogeder

Dato: d. 28.12.10, 01:26

Af: Morten Uhrskov Jensen
 
Europa og europæerne styres af mange herrer. Inden for kunst og kultur, inden for medierne og naturligvis og i særdeleshed inden for politikkens verden. Men også i politikken er der selvfølgelig en lagdeling, et hierarki. Blandt de mest magtfulde finder vi EU-kommissærerne, men også i såkaldt moralsk henseende Europarådets menneskerettighedskommissær. Han hedder for nærværende Thomas Hammarberg, og han lader ikke en lejlighed gå forspildt til at bespotte og nedgøre det kontinent, som oplever sin alvorligste krise nogensinde.

Thomas Hammarberg er givet helt ude af stand til at høre komikken, og han hævder således i ramme alvor, at AngelaMerkels nylige afvisning af multikulturen - hvad den tomme gestus så skulle betyde for omkalfatringen af Tyskland - vil betyde en kovending af “europæiske værdier“. Thomas Hammarberg fortsætter med en fortryllende udtalelse om, at det er en “stor fejl”, at indvandrere stilles over for krav om at lære det nye lands sprog. Det er da noget, er det ikke? Selv blandt mange dårskaber i tiden.

Euroen
Man frydes, hver gang man læser en til kleresiet hørende, at han frygter euroens kollaps. Således også Thomas Hammarberg:
“Hvis den økonomiske krise ikke løses, og eurozonen bryder sammen, vil fremmedhadet tage til”.

Øh, nej, Thomas Hammarberg. Når euroen bryder sammen, vil EU-monsteret skride mod afgrunden. De europæiske folk vil genvinde deres suverænitet, og den sanseløse masseindvandring vil ophøre. Derefter vil indvandrere blive klar over, at tilpasning til europæisk kultur er nødvendig. Dette skifte vil komme helt naturligt, på samme måde som indvandrere i USA efter stramningen af udlændingeloven i 1924 stille og roligt assimilerede sig til hovedkulturen.

Blot ærgerligt for Thomas Hammarberg, at han ikke kan skelne skæg fra snot. At han ikke er i stand til at se selv de mest indlysende sammenhænge. Men hvad. Han kan sidde og nyde sit otium sammen med alle de andre fra overklassen, der heller ikke vidste, hvad Europa var. Så kan de bekræfte hinanden i, at alting var meget bedre i de gode gamle dage, da Thomas Hammarberg var menneskerettighedskommissær for Europarådet.HVEM ER DE = EUs TILBEDERE  ???

Forsiden: Venstre
Konservative Folkeparti
SF - Socialistisk Folkeparti
Radikale - Tag ansvar.
Socialdemokraterne
Liberal Alliance
   nyt parti - også et EU tilhængerparti.

Disse gamle politiske partier går alle ind for et stærkt samarbejdende EU. Derfor ønsker disse partier ikke en debat om - at EU er udviddet til et ( Eurabia ) i en underskrevet aftale med = ( muslimske religiøse ledere ) den aftale, der blev underskrevet i Frankrig, den 13. juli  eller 14. juli 2008. 

HVAD ØNSKER ET STÆRKT SAMARBEJDENDE EU ???

Kronik: Gør plads til islam i Europa   hvorfor???

De ønsker plads mere plads til islam i Europa. Det kan læses i denne kronik - skrevet af - EUs - sendebud i Danmark - som åbenbart er blevet pålagt denne opgave, at skrive denne kronik.

Her ses fremtidens EU også kaldet EURABIA
Betyder det noget, at der ingen grænser er
imellem disse nationalstater, for din familie  ???


www.frp-z.dk     Fremskridtspartiet er på banen igen.MIT RÅD TIL DANMARKS VÆLGERBEFOLKNING

Det er mit råd til Danmarks vælgerbefolkning - dem der ønsker mere EU - at når Folketingsvalget kommer i 2011 - så skal i bare stemme på et af disse seks Folketingspartier - fordi de alle går ind for - EU.

Hvorfor går disse 6 Politiske Partier ind for _ EU ???

MÅSKE FORDI - DE VIL GØRE MERE PLADS TIL ISLAM I EUROPA

Hvorfor
vil disse politiske Partier absolut gøre mere plads til  muslimer i Europa ???  Det er absolut ikke noget du skal begynde at tænke over . for du har allerede den politisk korrekte mening - så hvorfor begynde at tænke over - hvilke politiske resultater -  din politiske korrekte mening - vil føre til.

Du bør naturligvis vide, at stemmer du på et af disse seks danske politiske partier, så stemmer du naturligvis også for en større tilstrømning af muslimer til Danmark.

ET STORT HJERTE

Jeg ved naturligvis godt, at de vælgere der stemmer på disse 6. Politiske partier har = ET STORT HJERTE = men det bør overvejes - om i ønsker flere muslimer til Danmark, for det må efterhånden erkendes, at den danske Befolkning ikke har råd til at redde hele verden.  Er der vælgere derude, der har en anden opfattelse ??? Danmark er under forandring. Det kan du se, med dibe egne øjne på dette link =

www.KvinderForDanmark.dk  jeg vil lige gøre opmærksom på - hvad Winston Churchill mente om islam - for godt 100 år siden.


WINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899

http://www.kvinderfordanmark.dk/


Nu kan de døde ikke jo ikke anklages efter paragraf 266b.
Ville det være sket i Danmark hvis = Winston Churchil = var kommet med disse udtalelser i Dagens Danmark her i 2010 ???

             

WINSTON CHURCHILL = HAR OGSÅ UDTALT FØLGENDE =

"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for vores ret, når vi let kan vinde uden blodsudgydelser, hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chancer er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end leve som slaver."
  Citat slutFOLKET ELLER PENGENE - HVAD KÆMPER POLITIKERE FOR ???

ER VESTENS KRISTNE SJÆL TIL SALG ???
Sharia finans = jihad
HVAD ER DIN VURDERING ???

                   

HVAD TILBEDER VORE DANSKE POLITIKERE  ???Hvem skal nu betale = og for hvad ???


Kommissionsformand José Manuel Barroso i forbindelse med dagens møde. Foto: Kommissionen

EU-kommissionen foreslår EU-skatter

- Det er fuldstændigt uacceptabelt, siger Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU · Læs mereHVOR MANGE INTERNATIONALE ORGANISATIONER ( OVERBYGNINGER ) HAR SNABELEN NEDE I DANMARKS STATSKASSE ???

SKAL EU BESTEMME ALT ???HVIS DU ØNSKER AT - EU - SKAL BESTEMME ALT, SÅ SKAL DU BARE STEMME PÅ ET AF DISSE 6 DANSKE POLITISKE PARTIER.

Et lille overblik over islams globale udbredelse.
Besøg evt. -
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU KÆMPER DISSE PARTIER FOR  -  EUs OVERHERREDØMME ???

www.Folketinget.dk    www.Google.dk 

Forsiden: Venstre
Konservative Folkeparti
SF - Socialistisk Folkeparti
Radikale - Tag ansvar.
Socialdemokraterne
Liberal Alliance


OG NEDLÆGGELSE AF - EUs - NATIONALE PARLAMENTER ???

Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor ???
Dette var så opfordringen fra - EU - til Europas befolkninger.

www.frp-z.dk     Fremskridtspartiet er på banen igen.


Disse gamle politiske partier går alle ind for et stærkt samarbejdende EU. Derfor ønsker disse partier ikke en debat om - at EU er udviddet til et ( Eurabia ) i en underskrevet aftale med = ( muslimske religiøse ledere ) den aftale, der blev underskrevet i Frankrig, den 13. juli 2008. 

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php ØNSKER DU FRI MUSLIMSK INDVANDRING TIL DANMARK ???

                      

SÅ SKAL DU BARE STEMME PÅ ET AF DISSE GAMLE PARTIER.PERSONLIGT VIL JEG STEMME PÅ ET POLITISK PARTI -
DER ØNSKER AT MELDE - DANMARK
- UD AF - EU.VALGOPLÆG TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG.

Mere viden kan til tider - få Politikere til at ændre Politik. Kan man forestille sig, at alle de 5 gamle Partier og Liberal Alliance - alle havde den udmelding til førstkommende valg til Folketinget at Danmark skal meldes ud af EU ???

SKAL FREMTIDENS UNGE FINANCERE ET EUROPA =
ELLER ET EURABIA ???

Her ses fremtidens EU også kaldet EURABIA
Betyder det noget, at der ingen grænser er
imellem disse nationalstater, for din familie  ???
HVIS EUROEN SYNGER PÅ SIDSTE VERS -
BETYDER DET SÅ AT EU OGSÅ SYNGER PÅ SIDSTE VERS ???

Du kan endnu nå, at veksle dine Euro til dollar eller, som Steno og Stilling  måske ville foretrække - til Kinesiske = Yen


 
Det siges at Danmark skal betale 20 milliarder danske kroner i kontingent til = EU - om det er korrekt - det ved jeg ikke - men det må erkendes at - EU - er gode til, at bruge Danskernes og Europæernes skattepenge. Det vil et besøg på dette link klart bevise =

Besøg eventuelt Morten Messerschmidt,s  EU - Skole
http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp KORANENS LOVLIGE LØGN

KORANES  lovlige løgn kaldes - Taqiya - og bruges til, at skabe indre splid i det land - eller den Nation - der skal erobres. Det må siges at være lykkedes usædvanligt godt her i Danmark, og journalisterne taler om rød blok og blå blok. Hvor lang tid kan journalister blive ved med at holde masken, når de stiller disse = facade-spørgsmål = der ikke rigtigt oplyser eller flytter noget hos os seere. HVOR SKJULT ER EUs skjulte dagsorden  ???  www.Google.dk

 

DET VED ENHVER - DER HAR LÆST DENNE OPLYSENDE BOG.HVEM ER POLITISK TONEDØV

Hvornår er - EU-Unionen snæver nok ??? Det som Søren Krarup har forudset for mange år siden, sker stadig i en glidende overgang. EU-Unionen bliver mere og mere snæver. Så jeg har stillet mig selv spørgsmålet

HVORNÅR MENER ( EU-Bureaukraterne ) at EU-UNIONEN ER SNÆVER NOK ???

Jeg formoder at ( EU-Bureaukraterne ) først er tilfredse - når Danmarks Folketing er nedlagt - og Det Danske Kongehus - er nedlagt og Danmarks Folketing er nedlagt. Det er sandsynligvis et led i - (  EU-PLANEN ) at samtlige Nationalstater i de 27 Nationalstater i EU skal nedlægges. Et led i en sådan plan, hvor alle 27 National-Parlamenter i Europa - skal nedlægges - betyder naturligvis, at noget andet skal sættes til - at styre den offentlige ro og orden i Danmark - og det kan ganske enkelt gøres fra en  - MOSKE - Jeg kan ikke se andet, end det er et led i målsætningen for samarbejdet mellem  EU og Muslimer.

muslimske religiøse ledere - og - EU - i det samarbejde der kaldes =  EUROMEDITERRANIENAFTALEN. Jeg viser lige aftalen igen

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php BORGER-REPRÆSENTATIONEN I KØBENHAVN HAR GIVET TILLADELSE TIL BYGNING AF EN MOSKE I KØBENHAVM. DEN SKAL SANDSYNLIGVIS ERSTATTE DANMARKS FOLKETING.

Min vurdering kan naturligvis være forkert, men det kan superhjernerne inde på Christiansborg selvfølgelig bedst vurdere - eller kan de
???

DER VIL VÆRE MANGE ANSATTE PÅ OG OMKRING CHRISTIANSBORG DER BLIVER OVERFLØDIGE - NÅR DANMARKS FOLKETING NEDLÆGGES - MEN DEN TID - DEN SORG.Til venner og fjender - ET GODT NYTÅR I 2011. MVH. Saxo-Poul.EU -
er fra start konstrueret som et ( ugudeligt Projekt ) så planen må være, at smide Kristendommen ud - men hvorfor udskifte en religion med en anden religion ???

Vi har de Politikere vi har fortjent, men det er irriterende, at vi er med til at betale til - EU - og dermed også til, at financere vores egen udslettelse som et selvstændigt folk ???                   Som Kristen bør jeg naturligvis lytte til min Kristne GUD - som siger at Hævnen hører mig til. Det vil jeg naturligvis respektere, men jeg kan nu godt overveje, om jeg vil forsvare mig selv - og min næste - hvis ifald og så fremt - jeg eller min nabo - bliver udsat for angreb.???

www.tagryggen.dk                www.RadioDua.dk
www.DR.dk/danskernesakademi    Helmuth Nygaard

                                                     Helmunt Nyborg

Også - om kombinationen intelligens og samfundsproduktion.

-   -   -   -   -   -   -   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -

NATIONENS INDTJENINGSEVNE      www.Google.dk

En Nations gennemsnits ( intelligens-kvotient ) er måske afgørende for, hvor stor en Nations samlede produktion og indtjeningsevne kan blive. Målinger af et folks gennemsnits-intelligens fortæller åbenbart mere om en Nationalstats National-produktionen end noget andet. Noget andet tyder også på, at hvis et folk i en Nationalstat, ikke har en vis højde af intelligens, så er det umuligt at indføre demokrati.

Ganske interessant teori, som ( DRs - danskernes akademi ) præsenterer for Danmarks befolkning - Præsenteret af Helmuth Nygaard eller Helmuth Nyborg.Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE