FOR eller IMOD EU-FORFATNINGEN
FOR eller IMOD EU-FORFATNINGEN www.sagenskerne.dk

I dag, den 27 - 11 - 08 er der følgende spørgsmål til dig.

ER DU FOR ELLER IMOD EU - FORFATNINGEN ???

FORFATNINGSUDDRAG med Foreningen Dansk Kulturs kommentarer til

EU-FORFATNINGEN af 2004

PRÆAMBLEN - EU-Forfatningens indledning:
Statsoverhovederne  i EU landene ...,, som har ladet sig inspirere af Europas kulturelle ,religiøse og humanistiske arv,der er grundlaget for udviklingen af de universelle værdier:"det enkelte menneskes ukrænkelige og umistelige
rettigheder samt frihed,demokrati,lighed og retsstaten"
Vi mener:
-at man i præamblen har undladt at henvise til kristendommen med det sigte ,at fremme det muslimske Tyrkiets optagelse i fællesskabet på trods af,at man ved,der opstår konflikter mellem islam og kristendommen og det vestlige og det muslimske samfundssystem og på trods af den Europæiske befolknings modvilje.
Vi påpeger:
-at mens grundloven i forhold til EU-Forfatningen er klart formuleret med nogle rammer,der ikke kan omdefineres,og ikke er flertydige,så er EU - FORFATNINGEN en gummiramme med flertydige bemærkninger,der indholdsmæssigt kan ændres omfattende alt efter hvilke ideologer og holdninger, der i øjeblikket er bestemmende i EU. Forfatningens omfang i forhold til enkeltlandene kan øges og mindskes efter forskellige flertals indstilling.Det ses tydeligt i artikel 1- 2 og 1-3.

ARTIKEL 1-2: UNIONENS VÆRDIER
"Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed,frihed,demokrati,ligestilling,retsstaten og respekt for menneskerettighederne.Herunder rettigheder for personer,der tilhører mindretal.Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme,ikke- forskelsbehandling,tolerence,retfærdighed og solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd."

ARTIKEL 1-3: UNIONENS MÅL
Stk.2 "Unionen giver borgerne et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser og et indre marked med fri og lige konkurrrence."
Stk.3 "Unionen arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en afbalancereret økonomisk vækst og prisstabilitet,en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt og et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten.Den fremmer videnskabelige og teknologiske fremskridt."
Vi henleder opmærksomheden på:
-at EU-Forfatningen omtaler en række værdier,uden at disse er nærmere definerede, eksempelvis menneskelig værdighed, som kan opfattes meget forskelligt bl.a. på baggrund af forskelle i kultur og religion.Findes der en entydig Europæisk opfattelse af begrebet menneskelig værdighed ??? eller retfærdighed endsige solidaritet ??? EU-Forfatningen klarlægger ikke disse begreber ,som den bygger på.
Det gælder ikke mindst PRÆAMBLEN - EU-Forfatningens indledning,hvor der kun nævnes flertydige begreber,men hvor man har nægtet at nævne kristendommen som en del af grundlaget for EU.

ARTIKEL 1-4: GRUNDLÆGGENDE FRIHEDER
Stk. 1:,,Unionensikrer,at der på dens område er fri bevægelighed for personer,tjenesteydelser,varer og kapital samt etableringsfrihed i overensstemmelse med forfatningen."
Vi spørger:
Arbejdspladserne og befolkningerne kan efter denne globaliseringspolitik flytte fra land til land.Hvad gør det ved befolkningernes kulturelle sammenhængskraft?
Stk: "Enhver forskelsbehandling  udøvet på grundlag af nationalitet er forbudt inden for forfatningens anvendelsesområde,dog med forbehold af dens særlige bestemmelser."
Vi konstaterer
-at nationaliteten har ingen forret i eget område i forhold til den øvrige verden.

ARTIKEL. 1-5:
FORHOLDET MELLEM UNIONEN OG MEDLEMSSTATERNE
Stk. 1: " Unionen respekterer medlemstaternes ... nationale idenditet,som den kommer til udtryk i deres grundlæggende politiske og forfatningsmæssige strukturer ... Den respekterer deres centrale statslige funktioner..."

ARTIKEL 1-6: EU-RETTEN
Stk. 1:"Forfatningen og den ret,der vedtages af Unionens institutioner under udøvelse af de beføjelser,der er tildelt denne,har forrang frem for medlemsstaternes ret."

ARTIKEL 1-11: GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER
Stk. 1: Afgrænsningen af unionens beføjelser er underlagt princippet om kompetencetildeling"(givet af medlemslandene). "Udøvelsen afUnionens beføjelser er underlagt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet."
I Forfatningens protokol artikel 7 på side 312 om anvendelsen af nærhedsprincippet står der,at EU-Kommisionen skal tage et forslag op til overvejelse,hvis en tredjedel af repræsentanterne for de nationale parlamenter mener ,det ikke er i overstemmelse med nærhedsprincippet. Men kommissionen kan derefter opretholde sit forslag.
Vi er bekymrede,fordi:
- indholdet af nærhedsprincippet om medlemslandenes afgørelse af egne sager er flydende.

ARTIKEL. 1-12: KOMPETENCEOMRÅDER
Stk. 1 omtaler,at unionen er ene om at lovgive,når den har fået enekompetence.Områder,hvor det er tilfældet,er ifølge artikel 1-13 bl.a. konkurrenceregler for det indre marked, pengepolitikken, den fælles handelspolitik og toldunionen.
Stk. 2 omtaler delt kompetence, der ifølge artikel 1-14 omfatter det indre marked,landbrug og fiskeri, transport-,miljø-,socoal-og arbejdsmarkedspolitik,området med frihed sikkerhed og retfærdighed (side 173-175) m.m.,hvor både Unionen og medlemsstaterne kan lovgive. Her hedder det,at medlemsstaterne udøver deres kompetence, i det omfang Unionen ikke har udøvet sin..."
Vi påpeger at:
- her står unionen stærkere end medlemsstaterne.

ARTIKEL. 1-52:
Stk. 1:"Unionen respekterer og må ikke anfægte den status,som kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund har i medlemsstaterne i henhold til national lovgivning."
Vi siger pro et contra;
Ifølge blandt andre artiklerne 1-5, 1-11 stk1 og 1-52 respekteres medlemslandenes idenditet,men ifølge blandt andre artiklerne 1-2, 1-4, 1-6 og 1-12 går Unionen forud for medlemslandene.Hvad der bliver realiteterne afhænger muligvis ikke af EU-Forfatningen,men af de folk,der aktuelt administrerer den.

ARTIKEL 1-26: EUROPAKOMMISSIONEN
Kommissionen består af et antal medlemmer - herunder en Præsident og en Udenrigsminister - der kun repræsenterer to tredjedele af medlemsstaterne.
Vi konstaterer at:
- det vil sige,at hvert land kun får en kommissærer i 2 ud af 3 valgperioder.

EU-CHARTRET ( del 2 side 57-75 )
I forfatningen er der indbygget et særligt rettighedscharter kaldet EU-Chartret. I chartrets artikel 11-79 står der: "Ingen må udsendes,udvises eller udleveres til en stat,hvor der er en alvorlig risiko for at blive idømt dødsstraf eller blive udsat for tortur eller anden umenneskelig  eller nedværdigende straf eller behandling."
Vi gør opmærksom på:
- at her gives den inddirekte  en garanti til befolkningerne i lande,der undertrykker dem,at de frit kan indvandre til Europa.Kan vi uden videre lægge land til denne indvandring ?
I chartrets artikel 2-81 stk.1 hedder det: "Enhver forskelsbehandling  på grund af ... religion ...seksuel orientering eller ethvert andet forhold er forbudt."
Vi konstaterer:
- at der kræves ikke blot religionsfrihed,men også RELIGIONSLIGHED.
Det vil f.eks. sige samme rettigheder for satanisme og islam som for kristendommen i Danmark.
Der kræves også,at lovgivningen ligestiller homoseksualitet med heteroseksualitet.Hvilke konsekvenser har denne ligestilling for børns ret til at have både en far og en mor og for unge menneskers kønsidenditet ?
Ifølge den nøgne tekst i artikel 11-81 er der intet,der forhindrer et fremtidigt flertal i EU i at ligestille pædofili med enhver anden orientering.Og der er ingen præciserende protokol i EU-Forfatningen af 2004 til artikel 11-81.Artikel 11-81 ligestiller rent sprogligt pædofili med alle andre seksuelle "orienteringer".

Foreningen DANSK KULTUR tager afstand fra EU-Chartret,da det sætter internationale konventioner over grundloven.
Foreningen Dansk Kultur er neutral i forhold til Danmarks medlemskab af EU, men vi forbeholder os ret til at påpege kritisable artikler og formuleringer.

Den kommende afstemning om EU-Forfatningen er ikke en afstemning om medlemskab af EU,men en afstemning om hvordan EU skal administreres og i hvilken retning,EU skal gå på langt sigt og hvilke værdier der skal være EUs fundament.

Hvis man stemmer NEJ er det ikke en katastrofe for EU,alt forsætter som hidtil.
Ved at stemme NEJ sender man som vælger et kraftigt signal om,at man ikke er tilfreds med forfatningens indhold:
- fordi den,som det fremgår af de beskrevne eksempler, er uklar og derved kan adninistreres meget forskelligt alt efter skiftende flertal.
- fordi den bøjer sig for de kræfter,der modsatte sig Rocco Buttiglione som kommissær på grund af hans kristne overbevisning.
- fordi den ikke erkender,at alle EUs medlemslande har dybe, kristne rødder.
- fordi den ligestiller islam på trods af,at koranen indeholder passager som opdeler befolkningerne i rene og urene og derved ALTID vil stride mod menneskerettighederne.
- fordi den forbereder det muslimske Tyrkiets indtræden i fællesskaberne.

Forfatningstilhængerne vil påstå, at afstemningen ikke har noget at gøre med Tyrkiets optagelse.Dette er IKKE rigtigt. Forfatningen vil gælde i mange år og derfor også på det tidspunkt,hvor man planlægger,at Tyrkiet skal optages.

FORENINGEN DANSK KULTUR ANBEFALER ET NEJ
TIL EU-FORFATNINGEN AF 2004

FORENINGEN DANSK KULTUR
er dannet forat værne om dansk kultur
den kristne kulturarv
Grundloven af 1953
ytringsfrihed
demokrati
ligestilling mellem kønnene.

Vi ønsker hermed,at henlede befolkningens opmærksomhed på (den hårfine balance) mellem Grundloven og EU-Forfatningen af 2004 med hensyn til,hvilken af dem der kommer til at stå øverst i Danmark i fremtiden.

Meld dig ind i DANSK KULTUR på 2925 2948
Støt os på giro 1-688-7250
Se: www.danskkultur.dk
Skriv til: info@danskkultur.dk
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE