DET POLITISKE SPIL
DET POLITISKE SPIL www.sagenskerne.dk

DET GLOBALE POLITISKE SPIL

Kosovo: Vigtige datoer i Century Long mål at skabe større Albanien
February 17, 2008 17 februar 2008
SERBIANNA

Key facts about Kosovo's Islamic Albanian minority of Serbia and the century long drive by Islamic extremists to exterminate Kosovo Serbs from that region: Fakta om Kosovos Islamiske albanske mindretal i Serbien og den århundrede lange drevet af islamiske ekstremister for at udrydde Kosovo-serbere fra denne region:

1389---Muslims defeat Christian Serb defenders in Kosovo, depopulate the area and invite mountain tribe of Albanians, in exchange for converting to Islam, to take over pillaged land from Serbs. 1389 --- muslimer nederlag Christian serbiske forsvarere i Kosovo, affolke området og opfordre bjerg stamme af albanere, i bytte for at konvertere til islam, til at overtage pillaged jord fra serberne.

1594---Sinan Pasha, an ethnic Albanian, who was a commander in the Ottoman Turkish Empire, burned the relics of St. Sava at Vracar, Belgrade. 1594 --- Sinan Pasha, en etnisk albansk, der var chef i den tyrkisk osmanniske rige, brændte de relics af St. Sava på VRACAR, Beograd.St. Sava is the Saint that brought Serbs into Christianity. St. Sava er de Saint, som bragte serberne i kristendommen.

1878---Albanian nationalist leaders meet in Prizren, known as the First League of Prizren, to announce the creation of a Greater Albania, which will include all areas settled by Albanians, including Kosovo-Metohija, western Macedonia, known as Illirida, southern Montenegro, and northern Greece, Chameria. 1878 --- albanske nationalistiske ledere mødes i Prizren, kendt som First League i Prizren, til at bekendtgøre oprettelsen af et Storalbanien, som vil omfatte alle områder afgøres ved albanere, herunder Kosovo-Metohija, vestlige Makedonien, der er kendt som Illirida, sydlige Montenegro, og det nordlige Grækenland, Chameria.This is when the Kosovo or “Kosova” separatist agenda starts. Dette er, når Kosovo eller "Kosova" separatistiske dagsorden starter.

1878---Ottoman Turkish forces put down Albanian insurgency to create a Greater Albania. 1878 --- osmanniske tyrkiske styrker sat ned albanske oprørere til at skabe en større Albanien.This was the first attempt to create an Albanian “Kosova” by an insurgency or by military force. Dette var det første forsøg på at skabe en albansk "Kosova" som en oprør eller ved brug af militær magt.A century later, another Greater Albania insurgency would have NATO and US backing. Et århundrede senere, en anden større Albanien oprør ville have NATO og USA's opbakning.

1900-1918---Austria-Hungary and Italy are sponsors of a Greater Albania and support Albanian expansion in the Balkans, at the expense of Serbia. 1.900 til 1.918 --- Østrig-Ungarn og Italien er sponsorer for en større Albanien og støtte albanske ekspansion på Balkan, på bekostning af Serbien.

1912---Albanian ultranationalists seize Skopje in Macedonia as part of a Greater Albania. 1912 --- albanske ultranationalists beslaglægge Skopje i Makedonien som en del af en større Albanien.

1920---After borders of “Jugoslavia” are legally settled under international law and recognized by the League of Nations, Albanian separatists launch a terrorist insurgency in “Kosova”, murdering Serbian civilians and police. This is known as the “kachak movement” and is the start of Albanian attempts to take over “Kosova” by military or armed force. 1920 --- Efter grænser "Jugoslavia" er lovligt afviklet i henhold til international ret og anerkendt af Folkeforbundets albanske separatister lancere en terroristiske oprør i "Kosova", myrde serbiske civile og politiet. Dette er kendt som "kachak bevægelighed" og er starten på albansk forsøg på at overtage "Kosova" ved militære eller bevæbnede kraft.

1941---Adolf Hitler and Benito Mussolini invade, occupy, and dismember Yugoslavia. 1941 --- Adolf Hitler og Benito Mussolini invadere, indtager, og opsplitte Jugoslavien.They make “Kosova” a part of a Greater Albania under Mustafa Kruja. De gør "Kosova" en del af en større Albanien under Mustafa Kruja.Western Macedonia is also made a part of Greater Albania by Hitler and Mussolini. Vestlige Makedonien er også gjort en del af Greater Albanien med Hitler og Mussolini.

 1941-1944 --- "Kosova" er lavet "uafhængig" og en del af en større Albanien af Adolf Hitler. This is when Albanian ultra-nationalists realized their goal to create a Greater Albania and an independent Kosova under Adolf Hitler and Benito Mussolini. Dette er, når albanske ultra-nationalister realiseret deres mål at skabe en større Albanien og et uafhængigt Kosova under Adolf Hitler og Benito Mussolini.

1943---The Second League of Prizren, sponsored and established by Nazi Germany, reaffirms the commitment to create and maintain an independent “Kosova” and a Greater Albania under Nazi sponsorship. 1943 --- Den Anden League of Prizren, sponsoreret og nedsat ved nazi-Tyskland, bekræfter det tilsagn om at skabe og opretholde et uafhængigt "Kosova" og en større Albanien under nazi-sponsorater.Later, the US and EU would replace Nazi Germany as the sponsor of Greater Albania. Senere, USA og EU vil erstatte nazistiske Tyskland som sponsor for Større Albanien.

1944---Albanians create a Nazi Waffen SS Division, Skanderbeg, made up mostly of Kosovo Albanian Muslims, “Kosovars”. 1944 --- albanere skabe en nazistiske Waffen SS Division, Gjergj Kastrioti Skanderbeg, der for det meste af Kosovo-albanske muslimer, "kosovoalbanere".These Albanian Muslim Nazi SS troops murder thousands of Kosovo Serbian Christians and drive thousands of other Kosovo Serbs out of Kosovo. Disse albanske muslimske nazistiske SS tropper mord tusinder af Kosovo-serbiske kristne og drev tusinder af andre Kosovo-serbere ud af Kosovo.

1944 --- Kosovo-albanske muslimer spille en rolle i Holocaust, mordet på europæiske jøder. The Albanian “Kosovar” Skanderbeg Nazi SS Division rounds up Kosovo Jews who are sent to the Nazi concentration camp at Bergen Belsen where they are killed. Den albanske "Kosovo" Gjergj Kastrioti Skanderbeg nazistiske SS Division runder op Kosovo jøder, der er sendt til den nazistiske kz-lejr i Bergen-Belsen, hvor de aflives.

1948---The US brings Midhat Frasheri, the leader of the Nazi/fascist Balli Kombetar, National Front, whose goal is a Greater Albania that includes Kosovo, and other wanted Albanian “Kosovar” war criminals, such as Xhafer Deva and Hassan Dosti, to the US to form anti-Communist forces for the takeover of Albania. 1948 --- Den amerikanske bringer Midhat Frashëri, lederen af den nazistiske / fascistisk Balli Kombetar, Front National, hvis mål er et Storalbanien, der omfatter Kosovo, og andre ønskede albanske "Kosovo" krigsforbrydere, som Xhafer Deva og Hassan Dosti , Til USA for at danne anti-kommunistiske styrker til overtagelse af Albanien.The US put the Communist regime in power in Albania then sought to overthrow it by means of “regime change”. USA satte kommunistiske regime i Albanien derefter forsøgt at vælte det ved hjælp af "regime change".

1951---The US organizes and launches Operation Fiend, one of the first experiments in “regime change” in Albania. 1951 --- Den amerikanske organiserer og lancerer Operation satan, en af de første forsøg på "regime change" i Albanien.Frank Wisner is one of the leaders of the project. Frank Wisner er en af lederne af projektet.His son would lead the efforts in 2006 to create a Greater Albania, an independent “Kosova”, which his father failed to achieve. Hans søn ville føre indsatsen i 2006 at skabe en større Albanien, en uafhængig "Kosova", som hans far ikke lykkedes at opnå.

1968---Albanian separatism in Kosovo emerges. 1968 --- albanske separatisme i Kosovo fremgår.Closer tries with Albania are established. Tættere forsøger med Albanien er etableret.

1969---Kosovo Albanians begin closer ties with Tirana and begin importing textbooks and teachers from Albania and create their own Albanian school system and university. 1969 --- Kosovo-albanerne begynde tættere bånd til Tirana og begynde at importere lærebøger og lærere fra Albanien og skabe deres egne albanske skole og universitet.The “Albanianization” of Kosovo begins. Den "Albanianization" af Kosovo begynder.

 1974 --- Den kommunistiske diktator Josip Broz Tito ændringer den jugoslaviske forfatning giver Kosovo-albanerne kontrol af Kosovo. Albanians control every area of Kosovo from the police to teachers to judges. Albanere kontrollere alle områder af Kosovo fra politiet til lærere til dommere.

1981---Albanians in Kosovo demand independence or secession from Yugoslavia. They demand to be a Republic which is code for independent or a part of Albania. 1981 --- albanere i Kosovo kræver selvstændighed eller løsrivelse fra Jugoslavien. De kræver at blive en republik, der er koden for uafhængige eller en del af Albanien.They demand: “We Want a Unified Albania!” Dozens are killed in separatist riots. De kræver: "Vi ønsker en Unified Albanien!" Snesevis er dræbt i separatistiske optøjer.Serbian Patriarchate in Pec is burned down but no one knows how or why. Serbisk Patriarkat i Pec er brændt ned, men ingen ved, hvordan eller hvorfor.

1982---British historian Nora Beloff notes that “ethnic cleansing” originated in Kosovo when Albanian Muslims killed or drove off Serbs. 1982 --- britiske historiker Nora Beloff bemærker, at "etnisk udrensning" opstod i Kosovo, når albanske muslimer dræbt eller kørte ud for serberne.Albanians begin terror campaign of ethnic cleansing against Kosovo Serbs. Albanere begynde terror kampagne af etnisk udrensning mod Kosovos serbere.From 1981-1989, an estimated 20,000 Kosovo Serbs are driven out of Kosovo by Albanian ultranationalists. Fra 1981-1989, en anslået 20.000 Kosovo-serbere er fordrevet fra Kosovo af albansk ultranationalists.

1982---Ethnically motivated murders of Kosovo Serbs begin with the murders of Kosovo Serbs Danilo Milincic and Miodrag Saric. 1982 --- Etnisk motiverede mord på Kosovo-serbere begynder med mord på Kosovo-serbere Danilo Milincic og Miodrag Saric.

1985---Kosovo Serb Djorje Martinovic is “found with a broken bottle up his anus.” Albanian attackers sodomized him to force him out of the province to create an ethnically pure Kosova. 1985 --- Kosovos serbiske Djorje Martinovic er "fundet med en brudt flaske op hans røv." Albanske angribere sodomized ham for at tvinge ham ud i provinsen for at skabe en etnisk ren Kosova.US media claims that Martinovic was a closet homosexual who injured himself. Amerikanske medier hævder, at Martinovic var en forklædt homoseksuelle, som skadelidte selv.The brutal sodomy of Martinovic inflames passions in the rest of Serbia. Den brutale sodomy af Martinovic forbistrer lidenskaber i resten af Serbien.

1987---Fadil Hoxha, leader of Kosovo Albanians, advocates that Albanian Muslims rape Kosovo Serb women. 1987 --- Fadil Hoxha, leder af Kosovo-albanerne, slår til lyd for, at albanske muslimer voldtægt Kosovos serbiske kvinder.


1989---Murders, rapes, desecration of Kosovo Serbian property, churches, and cemeteries forces Serbian government to rescind “autonomy” that Communist dictatorship created. 1989 --- Mord, voldtægter, vanhelligelse af Kosovos serbiske ejendom, kirker og kirkegårde styrker serbiske regering til at ophæve "selvstændighed", at det kommunistiske diktatur oprettet.

1991---Albanian separatists respond by proclaiming Kosovo a republic, which is tantamount to independence, which is recognized only by neighboring Albania. 1991 --- albanske separatister reagere ved at proklamere Kosovo en republik, der er ensbetydende med uafhængighed, som er anerkendt kun ved naboens Albanien.Albanian separatists gain sponsorship of a Greater Albania by contributing money to Thomas Lantos, Robert Dole, and Joe Biden. Albanske separatister vinde sponsorering af en større Albanien ved at bidrage med penge til Thomas Lantos, Robert Dole, og Joe Biden.The US becomes the sponsor of Greater Albania. USA bliver sponsor af Greater Albanien.

1996---A violent and armed terrorist and separatist group emerges, the KLA/UCK, whose goal is to create a Greater Albania, an independent “Kosova”. KLA begins killing Kosovo Serb civilians and police. 1996 --- A voldelige og væbnede terrorister og separatistiske gruppe fremgår, UCK / UCK, hvis mål er at skabe en større Albanien, en uafhængig "Kosova". UCK begynder at dræbe Kosovos serbiske civile og politiet.Dozens of Yugoslav policemen, Serbs and Albanians, are brutally murdered by the KLA. Snesevis af Jugoslaviske politifolk, serbere og albanere, der brutalt myrdet af UCK.

April, 1998---95 percent of the Yugoslav population rejected international mediation on Kosovo in a referendum. April, 1998 --- 95 procent af den jugoslaviske befolkning forkastede international mægling om Kosovo i en folkeafstemning.The so-called Balkan Contact Group imposed new international sanctions against Yugoslavia even though the decision was by a majority of the Yugoslav population, that is, was democratically determined. Den såkaldte Balkan Contact Group indført nye internationale sanktioner mod Jugoslavien, selv om beslutningen blev med et flertal af den jugoslaviske befolkning, altså var demokratisk bestemt.

Albanian urinates on Serbian Orthodox Church in Kosovo that was destroyed by Albanian Muslims while another Albanian Muslim films it on a cell phone camera, 2004.Albanske urinates den serbiske ortodokse kirke i Kosovo, der blev ødelagt af albanske muslimer, mens en anden albanske muslimske film på en mobiltelefon kamera, 2004.


July-August, 1998---The KLA separatists takes over 40 percent of Kosovo by force, by killing Yugoslav police and driving Kosovo Serbs out. Juli-august, 1998 --- UCK separatister overtager 40 procent af Kosovo med magt, ved at dræbe Jugoslaviske politi og kørsel Kosovo-serbere ud.The KLA terrorist groups are well-armed and supplied. UCK terrorgrupper er godt bevæbnede og leveres.The US is one of the backers of the KLA separatists or terrorists. USA er en af de støtter af UCK separatister og terrorister.

1998---US State Department declares the KLA separatists are “terrorists”. US media dismisses the pronouncement. 1998 --- US State Department erklærer UCK separatister er "terrorister". Amerikanske medier afviser afsigelsen.

1998---US media dismiss the fact that the Kosovo conflict is an illegal land grab, a separatist, ethnic war to create a Greater Albania. 1998 --- USA medier afvise, at Kosovo-konflikten er en ulovlig jord grab, en separatistiske, etnisk krig for at skabe en større Albanien.Instead, the US media concoct a deception that the conflict is about “greater rights” and “genocide”, when it is about Greater Albania, an independent, ethnically pure “Kosova”. I stedet er de amerikanske medier bikse en bedrag, at konflikten drejer sig om "større rettigheder" og "folkedrab", når det handler om større Albanien, en uafhængig, etnisk rene "Kosova".

October, 1998---NATO plans airstrikes against Yugoslav targets, which would later include hospitals, nursing homes, passenger trains, TV stations, power grids, factories, and busses. Oktober, 1998 --- NATO planer luftangreb mod jugoslaviske mål, som senere skulle omfatte hospitaler, plejehjem, persontog, TV-stationer, elnet, fabrikker, og busser.Many of these attacks are war crimes under international law. Mange af disse angreb er krigsforbrydelser i henhold til international ret.

January 15, 1999---A “massacre” is manufactured in Racak by the US media and government. 15 januar 1999 --- A "massakre" er fremstillet i Racak af de amerikanske medier og regeringen.In fact, those killed were KLA separatists who had murdered Serbian policemen and had been killed in combat against Yugoslav police. Faktisk er de dræbte UCK separatister, der havde myrdet serbiske politifolk og var blevet dræbt i kamp mod Jugoslaviske politiet.

February, 1999---At a staged peace conference at Rambouillet, the US demands that Serbia allow Kosovo to become an independent nation after three years and that US and NATO troops be allowed to occupy Serbia. Februar, 1999 --- På et iscenesat fredskonference i Rambouillet, USA kræver, at Serbien tillade Kosovo bliver en selvstændig nation efter tre år, og at USA og NATO-tropper have lov til at opholde sig i Serbien.The US diktat was meant to force a war which the US had long been planning. Rambouillet was a transparent sham. Det amerikanske diktat var ment til at tvinge en krig, som USA havde længe været planlægning. Rambouillet var en gennemsigtig humbug

 Marts, 1999 --- Jugoslavien's demokratisk valgte ledere afviser den amerikanske fredsaftale som ensbetydende med at opsplitningen og militære besættelse, uacceptabelt, at en suveræn stat.

March 24, 1999---NATO launched air strikes against Yugoslavia for 78 days, killing thousands of Serbian civilians. 24 marts 1999 --- NATO luftangreb mod Jugoslavien for 78 dage, dræbe tusindvis af serbiske civile.The KLA and US advisers create a fake humanitarian catastrophe by telling and even forcing Kosovo Albanians to flee into Albania and Macedonia Yugoslav forces are falsely blamed for driving out Albanians. UCK og amerikanske rådgivere skabe en falsk humanitær katastrofe ved at fortælle og endog tvinge Kosovo-albanere til at flygte til Albanien og Makedonien jugoslaviske styrker er falsk skylden for at fordrive albanere.The US scores a huge propaganda success with images of refugees. USA score en enorm propaganda succes med billeder af flygtninge.

June 10, 1999---NATO forces Slobodan Milosevic to withdraw Yugoslav forces from Kosovo and to allow NATO to occupy it. 10 juni, 1999 --- NATO-styrker Slobodan Milosevic til at trække jugoslaviske styrker fra Kosovo og gøre det muligt for NATO at besætte det.NATO occupies Kosovo. NATO indtager Kosovo.

June 12, 1999---After 50,000 NATO peacekeepers begin deployment in Kosovo, over 200,000 Kosovo Serbs, Roma, Gorani, and Jews are forced out of Kosovo by Albanians. 12 juni, 1999 --- Efter 50.000 NATO's fredsbevarende styrker begynde indsættelse i Kosovo, over 200.000 Kosovo serbere, romaer, Gorani, og jøder er tvunget ud af Kosovo, som albanerne.Thousands of Kosovo Serbs are murdered by Albanians as NATO takes control of the province. Tusinder af Kosovo-serbere er myrdet af albanere, som NATO tager kontrol med provinsen.Over 150 Serbian Orthodox Churches would be destroyed by Albanian Muslims protected by NATO troops. Over 150 serbiske ortodokse kirker ville blive ødelagt af albanske muslimer beskyttet af NATO-tropper.

March, 2004---March Pogroms: Albanians attack the last remaining Kosovo Serbs to drive them out of the province to create an ethnically pure Shqip Kosova. Marts, 2004 --- marts Pogroms: albanere angreb de sidste tilbageværende Kosovo-serbere til at føre dem ud i provinsen for at skabe en etnisk ren Shqip Kosova.

October, 2006---Serbia held a referendum and approved a new constitution which declared that Kosovo was an integral part of Serbia. Oktober, 2006 --- Serbien afholdt en folkeafstemning og vedtaget en ny forfatning, som erklærede, at Kosovo var en integreret del af Serbien.This decision had the support of the majority of the population of Serbia, that is, was democratically determined Denne beslutning havde støtte fra et flertal af befolkningen i Serbien, det var demokratisk bestemmes

January 21, 2007---Serbia held parliamentary elections where the Radical Party won the most votes, although not enough votes to form a new government. 21 januar 2007 --- Serbien afholdt parlamentsvalg, hvor det radikale parti vandt flest stemmer, men ikke nok stemmer til at danne en ny regering.

April, 2007---Russia rejected the Marti Ahtisaari proposal in the UN Security Council because it violated Serbian sovereignty by supporting Albanian separatism. April, 2007 --- Rusland afviste Marti Ahtisaari forslag i FN's Sikkerhedsråd, fordi det har overtrådt serbisk suverænitet ved at støtte albanske separatisme.

June, 2007---US President George W. Bush claimed that Kosovo had to be independent "sooner rather than later." Juni, 2007 --- amerikanske præsident George W. Bush hævdede, at Kosovo skulle være uafhængige "hellere før end senere."This is an issue for the UN to be decided under international law, however, not a decision for the President of the US Det er et anliggende for FN at blive besluttet i henhold til international ret, dog ikke en beslutning, formand for den amerikanske

1999 -- Albanian Islamic terrorists, popularly referred in Western media as "rebels", pose with severed heads of Kosovo Serbs after a beheading session. Beheading is a popular way of slaying among Muslims.1999 - albanske islamiske terrorister, folkeligt nævnt i vestlige medier som "oprørere", udgør med overskåret lederne af Kosovo-serbere efter en halshugning session. Halshugning er en populær måde at slaying blandt muslimer.


August, 2007---Envoys from the US, EU and Russia began 120 days of further negotiations between Albanian separatists and the Serbian government in order to reach an agreement. August, 2007 --- udsendinge fra USA, EU og Rusland begyndte 120 dage for de videre forhandlinger mellem albanske separatister og den serbiske regering med henblik på at nå en aftale.No agreement was forthcoming because the only “agreement” the US was pushing was an independent “Kosova”. Ingen aftale var forestående, fordi de kun "aftale" USA var skubbe var en uafhængig "Kosova".There was nothing to negotiate about. Der var intet at forhandle om.The negotiations were a sham and a hoax. Forhandlingerne var en farce og en Hoax.

December, 2007---Albanian separatist efforts fail at the UN The US and Albanian goal is then to unilaterally declare independence outside of international law and the UN Charter, which is illegal and violates the sovereignty of Serbia and denies the will of the majority of Serbs. The majority of the Serbian population rejects the secession of Kosovo by Albanian separatists. December, 2007 --- albanske separatistiske bestræbelser svigte på FN Den amerikanske og albanske mål er derefter til ensidigt at erklære uafhængighed uden for international lov og FN-pagten, som er ulovligt og i strid suverænitet Serbien og benægter, at de fleste af Serbere. Størstedelen af den serbiske befolkning afviser løsrivelse af Kosovo ved at albanske separatister.This decision is reached by means of the democratic process. Denne beslutning er opnået ved hjælp af den demokratiske proces.

February, 2008---Having failed to achieve their separatist agenda through international law and in the UN, the US switched gears and told the Albanian separatists to unilaterally declare an independent “Kosova”. Februar, 2008 --- under undladt at nå deres separatistiske dagsorden gennem international lov og FN, USA skiftede gear og fortalte de albanske separatister til ensidigt at erklære en uafhængig "Kosova".This is an illegal act which violates all international norms and conventions and laws. Dette er en ulovlig handling som krænker alle internationale normer og konventioner og love.The US reliance is on military force only. Den amerikanske afhængighed er på militær magt alene.The illegal measure is justified by force only. Den ulovlige foranstaltning er begrundet i kraft

July, 1999-- Islamic Albanian forces murder 14 Serbian farmers in Kosovo and then burn their bodies after Kosovo is occupied by US and NATO forces.Juli, 1999 - Islamiske albanske styrker mord 14 serbiske landmænd i Kosovo og derefter brænde deres organer efter Kosovo er besat af USA og NATO's styrker


Kære muslimer.  Velkommen til Europa og Danmark. Vi skal nok få det sjovt sammen. Vore    EU-politikere  og  Danske Politikere har en enestående tillid til alle politiske aftaler.

Besøg www.islam-info.dk  og analyser ordet TaqijaHej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE