DANSKE PLIGTER
DANSKE PLIGTER


FORTIELSENS KUNST
opdaget i  2008
HER ER LIDT AF DE LØFTER,SOM VORE POLITIKERE HAR GIVET PÅ DET DANSKE FOLKS VEGNE,ALTSÅ PÅ ((( VORES VEGNE )))  KÆRE DANSKERE. I SER MÅSKE BETYDNINGEN AF ORDET ((( LØNSLAVER ))) HER ??? ER DET HER,VI FINDER BAGGRUNDEN FOR DET STORE SKATTE-TRYK I DANMARK ???


I løbet af nittenhundrede og halvfjerdserne underskrev den danske stat en del konventioner med samtlige de arabiske lande, hvoraf fremgår, at Danmark har forpligtet sig til at forsørge de vandrende arbejdstagere samt deres familier resten af deres liv i Danmark. Når de har boet her sammenlagt 5 år og har været på arbejdsmarkedet i 5 år, kan de opnå dansk statsborgerskab. Vi er forpligtet til at forsørge dem. Er der noget at sige til, at de ikke vil hjem?

Herunder kommer konventionen med Pakistan de andre konventioner med de andre arabiske lande er stort set enslydende.

 

Bekendtgørelse af konvention af 1. marts 1982 med Pakistan om social sikring.

I henhold til kgl. resolution af 25. februar 1983 har Danmark ratificeret en i København den 1. marts 1982 undertegnet konvention mellem Danmark og Pakistan om social sikring. Konventionen og en dertil knyttet administrativ aftale om konventionens gennemførelse har følgende ordlyd: KONVENTION MELLEM KONGERIGET DANMARK OG DEN ISLAMISKE REPUBLIK PAKISTAN OM SOCIAL SIKRING Kongeriget Danmarks regering og Den Islamiske Republik Pakistans regering, der ønsker at regulere forbindelserne mellem de to stater på den sociale sikrings område, er blevet enige om følgende bestemmelser:

AFSNIT I Almindelige bestemmelser Artikel 1 1) I denne konvention betyder, medmindre andet fremgår af sammenhængen, a) »kontraherende stat« Kongeriget Danmark eller Den Islamiske Republik Pakistan, alt efter sammenhængen; b) »område« i relation til Kongeriget Danmark dettes område med undtagelse af Grønland og Færøerne, og i relation til Den Islamiske Republik Pakistan dennes område; c) »statsborger« i relation til Kongeriget Danmark en person med dansk indfødsret og i relation til den Islamiske Republik Pakistan en pakistansk statsborger; d) »lovgivning« den i artikel 2 anførte lovgivning, som er gældende inden for enhver del af den ene (eller den anden) kontraherende stats område, alt efter sammenhængen; e) »kompetent myndighed« i relation til Kongeriget Danmark socialministeriet, arbejdsministeriet eller indenrigsministeriet, og i relation til Den Islamiske Republik Pakistan forbundsministeriet for oversøiske pakistaneres anliggender samt vedkommende provinsstyrelser; f) »kompetent institution« den institution, som det påhviler at udrede ydelser; g) »bopæl« lovligt etableret sædvanligt opholdssted; h) »ophold« midlertidigt ophold; i) »arbejdstager« i relation til Kongeriget Danmark - for tiden før 1. september 1977 enhver person beskæftiget i en arbejdsgivers tjeneste, der er omfattet af lovgivningen om arbejdsulykker og erhvervssygdomme; - for tiden efter 1. september 1977 enhver person beskæftiget i en arbejdsgivers tjeneste, der er omfattet af lovgivningen om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og i relation til Den Islamiske Republik Pakistan enhver person, som i kraft af beskæftigelse i en arbejdsgivers tjeneste er omfattet af lovgivning om social sikring; j) »forsikringsperioder« bidragsperioder, der i den lovgivning, efter hvilken de er tilbagelagt, betegnes eller anerkendes som forsikringsperioder, samt alle andre perioder, for så vidt der efter den nævnte lovgivning tillægges dem gyldighed som forsikringsperioder; k) »beskæftigelsesperioder« perioder, der i den lovgivning, efter hvilken de er tilbagelagt, betegnes eller anerkendes som beskæftigelsesperioder, samt alle andre perioder for så vidt der efter den nævnte lovgivning tillægges dem gyldighed som beskæftigelsesperioder; l) »bopælsperioder« perioder, der i den lovgivning, efter hvilken de er tilbagelagt eller anses som tilbagelagt, betegnes eller anerkendes som bopælsperioder; m) »ydelser«, »pensioner« og »understøttelser« samtlige ydelser, pensioner og understøttelser, herunder samtlige dele af disse, der afholdes af offentlige midler, henholdsvis af Socialsikringskasser og af Kassen for Alderdomsydelser til Ansatte, og forhøjelser i form af reguleringstillæg eller andre tillæg, medmindre andet er bestemt i denne konvention, samt ydelser i form af kapitalbeløb, der kan træde i stedet for pensioner samt, hvis sådant er hjemlet, udbetalinger, der foretages som refusion af bidrag. 2) Andre ord og udtryk som benyttes i denne konvention har den betydning, der tillægges dem i den pågældende lovgivning, og ental indbefatter flertal, når sammenhængen tillader sådan forståelse. Artikel 2 Denne konvention finder anvendelse 1) i relation til Kongeriget Danmark på lovgivningen om a) offentlig sygesikring; b) sygehusvæsenet; c) svangerskabshygiejne og fødselshjælp; d) dagpenge ved sygdom og fødsel; e) forsikring mod følger af arbejdsulykker og erhvervssygdomme; f) børnetilskud; g) arbejdsløshedsforsikring; h) folkepension; i) invalidepension; j) enkepension; k) boligydelse til pensionister; l) Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og 2) i relation til Den Islamiske Republik Pakistan til følgende lovgivning: Forordning for Vestpakistan om Social Sikring, 1965, og Lov om Alderdomssydelser til Ansatte, 1976, der fastsætter bestemmelser om nedennævnte ydelser: a) læge- og hospitalsbehandling; b) ydelser ved sygdom; c) ydelser ved moderskab; d) begravelseshjælp; e) ydelser i tilfælde af men; f) erhvervsudygtighedspension; g) erhvervsudygtighedshjælp; h) efterladtepension; i) alderdomsunderstøttelse; j) invaliditetsunderstøttelse. Artikel 3 1) Denne konvention finder anvendelse på statsborgere i en kontraherende stat, som er eller har været omfattet af den anden kontraherende stats lovgivning i henhold til de i artikel 5 fastsatte bestemmelser. 2) Bestemmelserne i denne konvention berører ikke rettigheder og pligter, som for pakistanske statsborgeres vedkommende følger af Det europæiske økonomiske Fællesskabs retsakter. Artikel 4 1) Denne konvention finder anvendelse på alle love og administrative bestemmelser, der ændrer, supplerer eller erstatter den i artikel 2 anførte lovgivning. 2) Uanset bestemmelsen i stk. 1 finder denne konvention kun anvendelse på love eller administrative bestemmelser om en ny gren af den sociale sikring, såfremt der opnås enighed herom mellem de kontraherende stater. 3) Uanset bestemmelsen i stk. 1 finder denne konvention kun anvendelse på en kontraherende stats love og administrative bestemmelser, der udvider gyldighedsområdet for de gældende bestemmelser til at omfatte nye persongrupper, såfremt den anden kontraherende stat ikke gør indsigelse herimod inden 6 måneder fra den dato, på hvilken den sidstnævnte stat blev gjort bekendt med de nævnte love eller administrative bestemmelser. Artikel 5 1) Statsborgere i en af de kontraherende stater er, når de har bopæl på den anden kontraherende stats område, omfattet af denne stats i artikel 2 omhandlede lovgivning på de i den nævnte lovgivning fastsatte vilkår. 2) Uanset bestemmelsen i stk. 1 er en statsborger i en kontraherende stat, der på den anden kontraherende stats område er beskæftiget i en arbejdsgivers tjeneste, omfattet af sidstnævnte stats lovgivning om ydelser, der er knyttet til beskæftigelse. Artikel 6 Medmindre andet er bestemt i denne konvention har personer, der i medfør af bestemmelsen i artikel 5 er omfattet af en kontraherende stats lovgivning, de samme rettigheder og pligter efter nævnte lovgivning som denne stats egne statsborgere. Artikel 7 Fra den almindelige regel i artikel 5 gælder følgende undtagelser: a) En arbejdstager, der på en kontraherende stats område er beskæftiget af en virksomhed, der har hjemsted eller hovedsæde på denne stats område, og som af nævnte virksomhed udsendes til den anden kontraherende stats område for der midlertidigt at udføre et arbejde for den nævnte virksomheds regning, er fortsat omfattet af lovgivningen af den førstnævnte stat i de første 6 måneder, i hvilke han har ophold på den sidstnævnte stats område. Dersom varigheden af det arbejde, der skal udføres på den anden kontraherende stats område, på grund af uforudseelige omstændigheder kommer til at overstige 6 måneder, er den pågældende fortsat omfattet af lovgivningen i den førstnævnte stat, indtil arbejdet er afsluttet, forudsat at den kompetente myndighed i den kontraherende stat, til hvis område arbejdstageren er udsendt, har meddelt samtykke hertil; begæring om sådant samtykke skal indgives inden udløbet af den første 6 måneders periode. b) En arbejdstager, der hører til det kørende, sejlende eller flyvende personale i en transportvirksomhed, der har hjemsted eller hovedsæde på en af de kontraherende staters område, og som udfører sit arbejde på den anden kontraherende stats område, er omfattet af lovgivningen i den førstnævnte stat. Såfremt den pågældende arbejdstager er beskæftiget for en filial eller fast repræsentation, som den nævnte transportvirksomhed har på den anden kontraherende stats område, og den pågældende har bopæl på denne stats område, er han dog omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område den nævnte filial eller faste repræsentation er beliggende. c) Besætningen på et skib og andre personer, der er beskæftiget om bord på et skib, er omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat, hvis flag skibet fører. Såfremt der i forbindelse med lastning, losning og reparation af eller vagt om bord på et skib, der fører en kontraherende stats flag, under skibets ophold på den anden kontraherende stats område beskæftiges en på sidstnævnte stats område bosat arbejdstager, er denne omfattet af lovgivningen i sidstnævnte stat. Artikel 8 1) Diplomatiske eller konsulære repræsentanter samt tjenestemænd og dermed ligestillede personer, der gør tjeneste ved diplomatiske missioner eller konsulater, er omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat de repræsenterer. 2) Med forbehold af bestemmelserne i stk. 1 finder bestemmelsen i artikel 5 anvendelse på personer beskæftiget ved diplomatiske missioner eller konsulater samt på personer, der står i privat tjeneste hos embedsmænd, der er knyttet til sådanne missioner eller konsulater. 3) De i stk. 2 nævnte personer, der er statsborgere i den kontraherende stat, som den pågældende mission eller det pågældende konsulat repræsenterer, kan dog vælge at være omfattet af lovgivningen i denne stat. Denne ret til at vælge kan kun benyttes en gang. Den skal udøves inden for en frist af 6 måneder fra datoen for denne konventions ikrafttræden at regne eller fra datoen for den pågældende persons overtagelse af hvervet. Valget har virkning fra datoen for denne konventions ikrafttræden for så vidt angår personer, der har overtaget deres hverv på det nævnte tidspunkt, og ellers fra datoen for overtagelsen af hvervet. Artikel 9 De kompetente myndigheder i de 2 kontraherende stater kan ved aftale gøre yderligere undtagelser fra den almindelige regel i artikel 5. De kan endvidere træffe aftale om, at de i artikel 7 omhandlede undtagelser i særlige tilfælde ikke skal gælde. Artikel 10 Indeholder en kontraherende stats lovgivning bestemmelser om, at en ydelse skal nedsættes, stilles i bero eller bortfalde, når modtageren samtidig får udbetalt andre sociale ydelser eller oppebærer andre indtægter, finder disse bestemmelser tillige anvendelse, selv om det drejer sig om ydelser, som den pågældende har opnået i henhold til den anden kontraherende stats lovgivning, eller om indtægter han har oppebåret på den anden kontraherende stats område. Denne bestemmelse finder dog ikke anvendelse, såfremt den pågældende oppebærer ydelser ved invaliditet, alderdom og dødsfald (pensioner), der fastsættes af institutionerne i begge de kontraherende stater i overensstemmelse med reglerne i henholdsvis artikel 26 og 28. AFSNIT II Sygdom og moderskab Artikel 11 En statsborger i en kontraherende stat, som har bopæl på den anden kontraherende stats område, har ret til natural- og kontantydelser ved sygdom og moderskab efter sidstnævnte stats lovgivning for sig selv og for sådanne af sine familiemedlemmer, som har bopæl på den sidstnævnte stats område, såfremt den pågældende opfylder de i nævnte lovgivning fastsatte betingelser. Artikel 12 Den kompetente institution i en kontraherende stat, efter hvis lovgivning erhvervelse, bevarelse eller generhvervelse af ret til ydelser ved sygdom eller moderskab er betinget af, at der er tilbagelagt nærmere angivne forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder, skal i fornødent omfang medregne forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i den anden kontraherende stat, som om det drejede sig om perioder, der var tilbagelagt efter den lovgivning, som denne institution selv anvender. Artikel 13 Den kompetente institution i en kontraherende stat, efter hvis lovgivning kontantydelser ved sygdom eller moderskab beregnes på grundlag af den sikredes årlige indtægt eller hans gennemsnitlige løn- eller anden erhvervsindtægt, fastsætter nævnte indtægt alene på grundlag af den konstaterede indtægt i de perioder, der er tilbagelagt efter den nævnte lovgivning. Artikel 14 1) Med forbehold af nærmere forskrifter fastsat i den administrative aftale, der skal indgås i medfør af artikel 29, sker udbetaling af kontantydelser ved sygdom eller moderskab, hvortil statsborgere i en kontraherende stat har erhvervet ret efter en af de kontraherende staters lovgivning, til de pågældende, når de har ophold på den anden kontraherende stats område, på samme vilkår og i samme omfang som statsborgere i den kontraherende stat, på hvis område den kompetente institution er beliggende, opnår sådan udbetaling. 2) Bestemmelserne i stk. 1 foran finder tilsvarende anvendelse, når det drejer sig om ydelser ved dødsfald (begravelseshjælp) efter en kontraherende stats lovgivning. AFSNIT III Arbejdsulykker og erhvervssygdomme Artikel 15 1) Retten til ydelser i anledning af en arbejdsulykke bestemmes efter lovgivningen i den kontraherende stat, hvis lovgivning den forsikrede var omfattet af på det tidspunkt, da ulykkestilfældet indtraf, jfr. artiklerne 5, 7 og 8. 2) Såfremt en person er ramt af en arbejdsulykke, der omfattes af lovgivningen i den ene af de kontraherende stater, og den pågældende senere rammes af en arbejdsulykke, som omfattes af lovgivningen i den anden kontraherende stat, skal den kompetente institution i sidstnævnte stat ved fastsættelse af den pågældendes invaliditetsgrad efter denne stats lovgivning tage den tidligere tilskadekomst i betragtning, som om denne var omfattet af lovgivningen i sidstnævnte stat. Den kompetente institution i sidstnævnte stat er dog kun pligtig at udrede ydelser for den skade, der er en følge af den nye arbejdsulykke, og efter de regler der er fastsat i den for den nævnte institution gældende lovgivning. Artikel 16 1) Ydelser i anledning af en erhvervssygdom tilkendes efter lovgivningen i den kontraherende stat, af hvis lovgivning den forsikrede var omfattet på det tidspunkt, da den pågældende var beskæftiget ved et arbejde, der må antages at kunne forårsage denne sygdom, selv om sygdommen først er blevet lægeligt konstateret på den anden kontraherende stats område. 2) Har den forsikrede på begge de kontraherende staters områder været beskæftiget ved et arbejde, der må antages at kunne forårsage den pågældende sygdom, skal alene lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område den pågældende senest var beskæftiget ved et sådant arbejde forinden sygdommen blev lægeligt konstateret, finde anvendelse. Denne bestemmelse gælder dog ikke i tilfælde hvor den omhandlede sygdom klart må henføres til en beskæftigelse ved et arbejde af den nævnte art, som den pågældende har haft på den anden kontraherende stats område; i sådanne tilfælde skal alene lovgivningen i sidstnævnte stat finde anvendelse. Artikel 17 Bestemmelsen i artikel 13 finder tilsvarende anvendelse, når det drejer sig om beregning af kontantydelser i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme efter dansk lovgivning. Artikel 18 1) Bestemmelsen i artikel 14, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse, når det drejer sig om udbetaling af dagpenge i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme. 2) Med forbehold af nærmere forskrifter fastsat i den administrative aftale, der skal indgås i medfør af artikel 29, kan pensioner (løbende årlige ydelser) i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme tilkendt en statsborger i en kontraherende stat eller den pågældendes efterladte i henhold til en kontraherende stats lovgivning, ikke nedsættes, stilles i bero, inddrages eller beslaglægges som følge af, at modtageren har bopæl på den anden kontraherende stats område. AFSNIT IV Familieydelser Artikel 19 Et barn, der har bopæl på dansk område, og hvis fader eller moder er pakistansk statsborger og har bopæl på dansk område, har ret til børnetilskud efter dansk lovgivning på samme vilkår som danske statsborgere, jfr. dog artikel 20. Artikel 20 Børn af enker og enkemænd, der er pakistanske statsborgere, samt forældreløse børn af pakistanske statsborgere, har, når børnene har bopæl på dansk område, ret til særligt børnetilskud efter dansk lovgivning efter samme regler som gælder for sådanne børn af danske statsborgere på betingelse af, at barnet eller en af dets forældre har haft bopæl på dansk område i mindst 6 måneder, og at den afdøde fader og/eller moder på tidspunktet for dødsfaldet havde bopæl på dansk område. AFSNIT V Arbejdsløshedsforsikring Artikel 21 Pakistanske statsborgere er, når de har bopæl på dansk område, ligestillet med danske statsborgere for så vidt angår retten til at blive forsikret mod arbejdsløshed. AFSNIT VI Ydelser ved alderdom, invaliditet og til efterladte (pensioner) Kapitel 1 Ydelser efter dansk lovgivning Artikel 22 1) Pakistanske statsborgere, der har været beskæftiget som arbejdstagere på dansk område i mindst 12 måneder, har ret til pension efter lovgivningen om folkepension efter samme regler som danske statsborgere på betingelse af, at de efter opnåelsen af den alder, ved hvilken retten til at optjene pension efter nævnte lovgivning indtræder, og inden opnåelsen af den normale tilgangsalder for folkepension, har haft fast bopæl på dansk område i sammenlagt mindst 5 år. 2) Andre pakistanske statsborgere har ret til pension efter lovgivningen om folkepension efter samme regler som danske statborgere på betingelse af, at de efter opnåelsen af den alder, ved hvilken retten til at optjene pension efter nævnte lovgivning indtræder og inden opnåelsen af den normale tilgangsalder for folkepension, har haft fast bopæl på dansk område i sammenlagt mindst 5 år. 3) Medmindre andet er bestemt i denne konvention og med forbehold af nærmere forskrifter fastsat i den administrative aftale, der skal indgås i medfør af artikel 29, kan en pension, hvortil en statsborger i en kontraherende stat har erhvervet ret efter dansk lovgivning eller i henhold til stk. 1 i denne artikel, ikke nedsættes, ændres, stilles i bero, inddrages eller beslaglægges som følge af, at modtageren har bopæl på pakistansk område. 4) For pakistanske statsborgeres ret til førtidig folkepension efter § 2, stk. 1, nr. 3, i lov om folkepension, samt betingelserne for udbetaling af sådan pension i tilfælde, hvor modtageren har bopæl på pakistansk område, finder bestemmelserne i artikel 23 tilsvarende anvendelse. 5) Uanset bestemmelserne i stk. 1 og stk. 2 kan bestemmelserne i artikel 24, stk. 1, litra a), i denne konvention finde tilsvarende anvendelse ved fastsættelsen af retten til folkepension for pakistanske statsborgere, der er enker efter pakistanske arbejdstagere, og som enten a) på det tidspunkt de blev enker havde opnået den alder, der giver dem adgang til at få tillagt folkepension, eller, b) dersom de var blevet enker før opnåelsen af den nævnte alder, opfyldte aldersbetingelserne for ret til enkepension. 6) Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 har pakistanske statsborgere, som modtager pension efter lovgivningen om invalidepension eller enkepension, ret til i stedet at overgå til pension efter lovgivningen om folkepension, når de pågældende opnår den alder, der giver dem adgang til at få tillagt sådan pension. Sådan folkepension udbetales kun til en sikret, der har bopæl på pakistansk område, i tilfælde hvor den invalide- eller enkepension, som den pågældende modtog før han overgik til folkepension, efter bestemmelserne i denne konvention kunne være blevet udbetalt til ham såfremt han havde haft bopæl på pakistansk område. Artikel 23 1) Pakistanske statsborgere, der har været beskæftiget som arbejdstagere på dansk område i mindst 12 måneder, har ret til pension efter lovgivningen om invalidepension efter samme regler som danske statsborgere på betingelse af, at de efter opnåelsen af den alder, ved hvilken retten til at optjene pension efter nævnte lovgivning indtræder, har haft fast bopæl på dansk område i en uafbrudt periode på mindst 12 måneder umiddelbart forud for tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om pension, og at de i løbet af deres seneste sammenhængende bopælsperiode på dansk område i mindst 12 måneder har været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt erhverv. 2) Andre pakistanske statsborgere har ret til pension efter lovgivningen om invalidepension efter samme regler som danske statsborgere på betingelse af, at de efter opnåelsen af den alder, ved hvilken retten til at optjene pension efter nævnte lovgivning indtræder, har haft fast bopæl på dansk område i sammenlagt mindst 5 år, heraf i en uafbrudt periode på mindst 12 måneder umiddelbart forud for tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om pension, og at de i løbet af deres seneste sammenhængende bopælsperiode på dansk område i mindst 12 måneder har været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt erhverv. 3) Retten til pension efter stk. 1 eller 2 er yderligere betinget af, at arbejdsudygtigheden med påfølgende invaliditet indtrådte, medens den pågældende pakistanske statsborger havde bopæl på dansk område. 4) Medmindre andet er bestemt i denne konvention og med forbehold af nærmere forskrifter fastsat i den administrative aftale, der skal indgås i medfør af artikel 29, kan en pension, hvortil en statsborger i en kontraherende stat har erhvervet ret efter dansk lovgivning eller i henhold til stk. 1, jfr. stk. 3, i denne artikel ikke nedsættes, ændres, stilles i bero, inddrages eller beslaglægges som følge af, at modtageren har bopæl på pakistansk område. 5) Når en pakistansk statsborger har erhvervet ret til pension i medfør af stk. 1 eller 2, jfr. stk. 3, kan overflytning af den pågældende til højere pension som følge af forværring af hans invaliditet ikke finde sted, såfremt pensionisten har bopæl uden for dansk område. Artikel 24 1) En kvinde, der er pakistansk statsborger, har ret til pension efter lovgivningen om enkepension efter samme regler som danske statsborgere på betingelse af, a) at den afdøde ægtefælle havde været beskæftiget som arbejdstager på dansk område i mindst 12 måneder, at han efter opnåelsen af den alder, ved hvilken retten til at optjene pension efter nævnte lovgivning indtræder, havde haft fast bopæl på dansk område i en uafbrudt periode på mindst 12 måneder umiddelbart forud for dødsfaldet, at han i løbet af sin seneste sammenhængende bopælsperiode på dansk område i mindst 12 måneder havde været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt erhverv, at dødsfaldet indtrådte, medens han havde bopæl på dansk område, samt at enken på tidspunktet for ægtefællens død eller på et tidligere tidspunkt havde bopæl på dansk område; b) at den pågældende kvinde selv efter opnåelsen af den alder, ved hvilken retten til at optjene pension efter den nævnte lovgivning indtræder, har haft fast bopæl på dansk område i mindst 5 år, heraf i en uafbrudt periode på mindst 12 måneder umiddelbart forud for indgivelsen af ansøgningen om pension, og at hun i løbet af sin seneste sammenhængende bopælsperiode på dansk område i mindst 12 måneder har været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt erhverv. 2) Enkepension i henhold til § 1, stk. 2, i lov om pension til enker m.fl. kan kun ydes efter bestemmelsen i foranstående stk. 1, litra b), og på betingelse af, at de omstændigheder, der begrunder ret til pension, er indtrådt, medens den pågældende kvinde havde bopæl på dansk område. 3) Medmindre andet er bestemt i denne konvention og med forbehold af nærmere forskrifter fastsat i den administrative aftale, der skal indgås i medfør af artikel 29, kan en pension, hvortil en statsborger i en kontraherende stat har erhvervet ret efter dansk lovgivning eller i henhold til stk. 1, litra a), i denne artikel, ikke nedsættes, ændres, stilles i bero, inddrages eller beslaglægges som følge af, at modtageren har bopæl på pakistansk område. Artikel 25 Følgende tillæg og ydelser efter dansk lovgivning om folke-, invalide- og enkepension samt om boligydelse til pensionister udbetales ikke til personer, der har bopæl uden for dansk område: a) pensionstillæg; b) hustrutillæg; c) ægteskabstillæg; d) personlige tillæg; e) bistandstillæg; f) plejetillæg; g) invaliditetsydelse; h) boligydelse til pensionister. Artikel 26 1) Når en statsborger i en kontraherende stat, der har erhvervet ret til alders-, invalide- eller enkepension efter dansk lovgivning, i givet fald i medfør af bestemmelserne i denne konvention, tillige har erhvervet ret til alders-, invalide- eller efterladtepension/understøttelse efter pakistansk lovgivning, i givet fald i medfør af bestemmelserne i denne konvention, finder følgende regler anvendelse ved beregningen af den pension der skal ydes efter dansk lovgivning: Den kompetente danske institution fastsætter på grundlag af det beløb der efter dansk lovgivning udgør fuld pension - modsvarende 40 års bopælstid - pensionens størrelse efter forholdet mellem det antal bopælsår, som forud for sikringsbegivenhedens indtræden er tilbagelagt på dansk område inden for de i dansk lovgivning foreskrevne aldersgrænser, og tallet 40. Ved den nævnte beregning lægges, hvor sådant er hjemlet i dansk lovgivning, tiden fra tillæggelsen af pensionen og indtil den normale pensionsalders indtræden (godskrivningstiden) til det antal bopælsår den pågældende har tilbagelagt. 2) Når pensionisten har bopæl på dansk område kan anvendelsen af stk. 1 foran ikke føre til, at de pensioner, der skal ydes af begge de kontraherende stater, sammenlagt kommer til at udgøre et lavere beløb end den pension, hvortil der er erhvervet ret alene efter dansk lovgivning, i givet fald i medfør af bestemmelserne i denne konvention. Om fornødent skal den kompetente danske institution, sålænge pensionisten har bopæl på dansk område, yde den pågældende et tillæg svarende til forskellen. Kapitel 2 Ydelser efter pakistansk lovgivning Artikel 27 1) Danske statsborgere, der har bopæl på pakistansk område, er ligestillet med pakistanske statsborgere for så vidt angår retten til at blive forsikret efter pakistansk lovgivning om alderdomsunderstøttelse efter samme regler og forskrifter, som gælder for pakistanske statsborgere. 2) Danske statsborgere, der er beskæftiget som forsikrede på pakistansk område, har ret til invaliditetsunderstøttelse efter pakistansk lovgivning efter samme regler og forskrifter, som gælder for pakistanske statsborgere på betingelse af, at de har haft fast bopæl på pakistansk område i en uafbrudt periode på mindst 12 måneder umiddelbart forud for indgivelsen af ansøgningen om sådan understøttelse, og at de i løbet af deres senest sammenhængende bopælsperiode på pakistansk område i mindst 12 måneder har været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt erhverv. 3) Enhver bopælsperiode tilbagelagt efter dansk lovgivning skal medregnes ved afgørelsen af, om der er erhvervet ret til ydelser i henhold til denne konvention, for så vidt sådanne perioder sammenlagt ikke overstiger den for erhvervelse af ret til ydelser fastsatte mindstetid; dog kan der ved fastsættelsen af ret til ydelser efter dette stykke ikke medregnes nogen periode, der er tilbagelagt efter tidspunktet for sikringsbegivenhedens indtræden. 4) Med forbehold af nærmere forskrifter fastsat i den administrative aftale, der skal indgås i medfør af artikel 29, kan ydelser, hvortil en statsborger i en kontraherende stat har erhvervet ret i henhold til stk. 1 eller stk. 2, ikke nedsættes, ændres, stilles i bero, inddrages eller beslaglægges som følge af, at modtageren har bopæl på dansk område. Artikel 28 1) Når der er erhvervet ret til alders-, invalide- eller enkepension/understøttelse efter begge de kontraherende staters lovgivninger eller i givet fald efter bestemmelserne i denne konvention, finder følgende regler anvendelse ved beregningen af ydelser efter pakistansk lovgivning: a) Den kompetente pakistanske institution beregner det teoretiske ydelsesbeløb, som den pågældende person kunne have gjort krav på, såfremt samtlige perioder, tilbagelagt efter begge de kontraherende staters lovgivninger, havde været tilbagelagt af ham på pakistansk område og efter pakistansk lovgivning på det tidspunkt, hvor tilkendelse af ydelsen skal ske. b) Institutionen fastsætter derefter det faktiske ydelsesbeløb, som skal udredes af institutionen, på grundlag af det i litra a) foran omhandlede teoretiske beløb efter forholdet mellem længden af de efter pakistansk lovgivning forud for sikringsbegivenhedens indtræden tilbagelagte perioder og den samlede længde af de perioder, der forud for sikringsbegivenhedens indtræden er tilbagelagt efter begge de kontraherende staters lovgivninger. c) I tilfælde hvor den samlede længde af de perioder, der forud for sikringsbegivenhedens indtræden er tilbagelagt efter begge de kontraherende staters lovgivninger, er større end den periode af forsikret beskæftigelse, der efter pakistansk lovgivning kræves tilbagelagt for at højeste ydelse kan opnås, skal den nævnte periode af forsikret beskæftigelse, der kræves tilbagelagt, for at højeste ydelse kan opnås, lægges til grund i stedet for den samlede længde af de i litra b) foran omhandlede perioder. d) Det således fremkomne ydelsesbeløb skal af den kompetente pakistanske institution udbetales den pågældende. e) Såfremt de beløb, der skal udredes af begge de kontraherende stater, sammenlagt kommer til at udgøre et lavere beløb end det, der skulle have været tillagt den pågældende alene i henhold til pakistansk lovgivning, skal den kompetente pakistanske institution, så længe den pågældende har bopæl på pakistansk område, yde ham et tillæg svarende til forskellen. 2) Bestemmelserne i stk. 1 finder tillige anvendelse, når de ydelser, hvortil der er erhvervet ret, ikke er af samme art. AFSNIT VII Forskellige bestemmelser Artikel 29 De kompetente myndigheder i de kontraherende stater eller myndigheder udpeget af disse skal: a) indgå den fornødne administrative aftale med henblik på anvendelsen af denne konvention; b) meddele hinanden alle oplysninger om foranstaltninger, de har truffet med henblik på anvendelsen af denne konvention; c) meddele hinanden alle oplysninger om ændringer i deres lovgivning, der kan berøre anvendelsen af denne konvention; d) i den forannævnte administrative aftale udpege kontaktorganer med henblik på at lette gennemførelsen af denne konvention. Artikel 30 Med henblik på anvendelsen af denne konvention a) skal de kompetente myndigheder og institutioner i de kontraherende stater yde hinanden bistand, som om det drejede sig om anvendelsen af deres egen lovgivning. Sådan gensidig administrativ bistand ydes som regel vederlagsfrit af de nævnte myndigheder og institutioner. De kompetente myndigheder i de kontraherende stater kan dog aftale, at visse udgifter skal være genstand for refusion; b) kan de kontraherende staters myndigheder og institutioner forhandle direkte med hinanden samt med de pågældende personer eller deres befuldmægtigede. Ved sådan forhandling anvendes det engelske sprog. Artikel 31 1) Enhver i en kontraherende stats lovgivning hjemlet fritagelse for eller nedsættelse af afgifter, stempel-, rets- eller registreringsgebyrer for akter eller dokumenter, der kan kræves fremlagt i henhold til en kontraherende stats lovgivning, skal udstrækkes til også at omfatte tilsvarende akter eller dokumenter, der kan kræves fremlagt i henhold til den anden kontraherende stats lovgivning eller i henhold til denne konvention. 2) Attester, dokumenter og akter af enhver art, der kan kræves fremlagt i forbindelse med anvendelsen af denne konvention, er fritaget for bekræftelse eller legalisering. Artikel 32 Begæringer om ydelser ved alderdom, invaliditet eller til efterladte (pensioner), om renter i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt om ydelser ved dødsfald (begravelseshjælp) indgives i overensstemmelse med bestemmelserne i den administrative aftale, der skal indgås i medfør af artikel 29. Artikel 33 I den administrative aftale, der skal indgås i medfør af artikel 29, fastsættes regler om 1) foretagelse af de i en kontraherende stats lovgivning foreskrevne lægeundersøgelser og administrative kontrolforanstaltninger i tilfælde, hvor i) en person, der ansøger om en ydelse efter den pågældende stats lovgivning, eller ii) en person, der modtager en ydelse efter den pågældende stats lovgivning, har bopæl eller ophold på den anden kontraherende stats område; 2) udbetaling af ydelser til personer, der har bopæl eller ophold i en anden kontraherende stat end den, på hvis område den forpligtede institution er beliggende. Artikel 34 De særlige bestemmelser i dansk lovgivning om udenlandske arbejdstageres medlemskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) finder anvendelse på pakistanske arbejdstagere, beskæftiget på dansk område. Artikel 35 Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med anvendelsen af denne konvention, skal bilægges ved fælles overenskomst mellem de kompetente myndigheder i de to kontraherende stater. AFSNIT VIII Afsluttende bestemmelser og overgangsbestemmelser Artikel 36 1) Bestemmelserne i artiklerne 22-24 giver ikke pakistanske statsborgere ret til pension efter overgangsreglerne i danske love af 7. juni 1972 om ret til pension for danske statsborgere, som har haft fast bopæl i Kongeriget Danmark i nærmere fastsatte tidsrum forud for ansøgning om pension. 2) Denne konvention begrunder ikke ret til ydelser for noget tidsrum der ligger forud for dens ikrafttræden. 3) Enhver forsikringsperiode og dermed ligestillet periode og enhver beskæftigelses- eller bopælsperiode, der er tilbagelagt efter en kontraherende stats lovgivning forud for denne konventions ikrafttræden, skal tages i betragtning ved afgørelsen af ret til ydelser efter denne konvention. Dog skal bopælsperioder tilbagelagt efter dansk lovgivning forud for den 1. april 1957 ikke tages i betragtning ved beregning af størrelsen af folkepension, invalidepension eller enkepension efter dansk lovgivning, der udbetales pakistanske statsborgere med bopæl på pakistansk område. 4) Rettigheder kan erhverves i medfør af denne konvention, selv om de vedrører en sikringsbegivenhed, der er indtruffet forud for datoen for konventionens ikrafttræden, jfr. dog bestemmelsen i stk. 2. 5) Enhver ydelse, som på grund af den pågældendes nationalitet eller bopæl på den anden kontraherende stats område ikke har været fastsat, eller hvis udbetaling har været stillet i bero, skal på den pågældendes begæring fastsættes eller udbetales på ny fra datoen for denne konventions ikrafttræden, medmindre tidligere anerkendte rettigheder har givet anledning til udbetaling af en kapitalydelse. I tilfælde, hvor en kontraherende stats lovgivning ikke kræver, at der skal fremsættes begæring om udbetaling af en ydelse, skal ydelsen udredes, uden at den pågældende fremsætter begæring herom. 6) Såfremt den i stk. 5 omhandlede begæring fremsættes inden udløbet af to år fra datoen for denne konventions ikrafttræden, erhverves rettigheder i medfør af denne konvention med virkning fra nævnte dato. Fremsættes den i stk. 5 omhandlede begæring efter udløbet af to år fra datoen for denne konventions ikrafttræden, erhverves de rettigheder, som ikke er bortfaldet eller forældet fra tidspunktet for begæringens fremsættelse. Artikel 37 Denne konvention skal ratificeres, og ratifikationsinstrumenterne skal udveksles i København. Konventionen træder i kraft på den første dag i den anden måned, der følger efter den måned, i hvilken ratifikationsinstrumenterne er blevet udvekslet. Artikel 38 1) Denne konvention skal forblive i kraft i et tidsrum af 12 måneder, regnet fra datoen for dens ikrafttræden, og fornys derefter automatisk fra år til år, medmindre den skriftligt opsiges af regeringen i en af de kontraherende stater, hvilket skal ske mindst 3 måneder før udløbet af en 1 års periode. Sker sådan opsigelse, ophører konvention at være i kraft med udløbet af den 1 års-periode, i hvilken opsigelse sker. 2) Opsigelse af konventionen berører ikke rettigheder, der tidligere er erhvervet i medfør af dens bestemmelser. Spørgsmål vedrørende adgangen til at opnå fremtidige ydelser på grundlag af rettigheder, der er under erhvervelse på det tidspunkt da konventionen efter opsigelse træder ud af kraft, skal afgøres ved særlig aftale. Til bekræftelse af foranstående har undertegnede, der dertil er behørigt bemyndiget af deres regeringer, underskrevet denne konvention. Udfærdiget i København den 1. marts 1982 i 3 eksemplarer med dansk, urdu og engelsk tekst, hvilke tekster skal have samme gyldighed. For Kongeriget Danmarks regering: Bent Hansen For Den Islamiske Republik Pakistans regering: Ghulam Dastgir Khan PROTOKOL (integrerende del af konventionen) I forbindelse med den i dag undertegnede konvention mellem Kongeriget Danmark og Den Islamiske Republik Pakistan om social sikring er de kontraherende stater enedes om følgende: 1. Pension hvortil der er erhvervet ret i medfør af dansk lovgivning om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) indgår ikke i den i konventionens artikel 26 omhandlede samordning af pensioner. 2. Betingelserne for ret til dagpenge efter dansk lovgivning ved indtægtsbortfald i anledning af fødsel anses ikke for opfyldt, såfremt den pågældende person alene er tilmeldt den offentlige arbejdsformidling som arbejdssøgende. 3. a) Førtidig folkepension efter dansk lovgivning, der ydes ved dispensation fra aldersbetingelserne på grund af arbejdsløshed eller lignende manglende mulighed for at opnå bekræftelse, udbetales ikke til en statsborger i en kontraherende stat, der har bopæl udenfor dansk område. b) Det under punkt a) foran anførte finder tilsvarende anvendelse på efterløn ydet i medfør af dansk lovgivning til arbejdsløshedsforsikrede, der har opnået en vis alder, til afløsning af ydelser ved arbejdsløshed. 4. Følgende regler skal finde anvendelse i tilfælde af, at der i fremtiden måtte blive gennemført pakistansk lovgivning, der hjemler udbetaling af familieydelser og/eller ydelser ved arbejdsløshed: i) Danske statsborgere, som i medfør af bestemmelserne i konventionens artikler 5, 7 og 8 er omfattet af pakistansk lovgivning, skal nyde ligebehandling efter sådan fremtidig pakistansk lovgivning i overensstemmelse med bestemmelserne i konventionens artikel 6. ii) Hvad angår udbetaling af familieydelser skal sådanne ydelser for det samme barn alene kunne kræves udbetalt efter lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område barnet har bopæl. Til bekræftelse af foranstående har undertegnede, der dertil er behørigt bemyndiget af deres regeringer, underskrevet denne protokol. Udfærdiget i København den 1. marts 1982 i 3 eksemplarer med dansk, urdu og engelsk tekst, hvilke tekster skal have samme gyldighed. For Kongeriget Danmarks regering: Bent Hansen For Den Islamiske Republik Pakistans regering: Ghulam Dastgir Khan ADMINISTRATIV AFTALE OM GENNEMFØRELSEN AF KONVENTIONEN AF 1. MARTS 1982 MELLEM KONGERIGET DANMARK OG DEN ISLAMISKE REPUBLIK PAKISTAN OM SOCIAL SIKRING I henhold til artikel 29, litra a), i konventionen af 1. marts 1982 mellem Kongeriget Danmark og Den Islamiske Republik Pakistan om social sikring - i det følgende betegnet som »konventionen« - har de kontraherende staters kompetente myndigheder, nemlig for Kongeriget Danmark socialministeriet, repræsenteret ved afdelingschef A. Trier, og for Den Islamiske Republik Pakistan ministeriet for arbejdskraft og for oversøiske pakistaneres anliggender repræsenteret ved departementschef M. A. Kazmi til gennemførelse af konventionen aftalt følgende bestemmelser: Artikel 1 1. Kontaktorganer i overensstemmelse med konventionens artikel 29, litra d), er A. i Kongeriget Danmark: a. For pensioner i henhold til lovgivningen om arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP): Arbejdsmarkedets Tillægspension, Hillerød. b. For ydelser i anledning af arbejdsløshed: Arbejdsdirektoratet, København. c. I alle andre tilfælde: Sikringsstyrelsen, København. B. i Den Islamiske Republik Pakistan: Institutionen for Alderdomsydelser til Ansatte (The Employees' Old-Age Benefits Institution), Karachi. 2. Bilaget til denne aftale angiver de kompetente institutioner i begge de kontraherende stater, jfr. konventionens artikel 1, litra f). GENNEMFØRELSE AF KONVENTIONENS AFSNIT I Artikel 2 1. a) I de i konventionens artikel 7, litra a), 1. punktum, omhandlede tilfælde skal der på begæring af arbejdstageren eller dennes arbejdsgiver til arbejdstageren udstedes en udstationeringsattest, hvori det bekræftes, at arbejdstageren i en nærmere angiven periode på højst seks måneder fortsat er omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat, fra hvis område arbejdstageren er udsendt. Sådan udstationeringsattest udfærdiges på en blanket, jfr. artikel 20 i denne aftale. b) Udstationeringsattesten udstedes i) i Danmark af Sikringsstyrelsen, København, og ii) i Pakistan af Institutionen for Alderdomsydelser til Ansatte (The Employees' Old-Age Benefits Institution), Karachi. 2. Den i stk. 1, litra b), angivne myndighed skal gennem kontaktorganerne give den kompetente institution i den anden kontraherende stat underretning om udstedelse af sådan attest. 3. Det i konventionens artikel 7, litra a), 2. punktum, omhandlede samtykke til, at den pågældende fortsat skal være omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat, fra hvis område arbejdstageren er udsendt, indhentes af arbejdsgiveren. Sådant samtykke meddeles i) i Danmark af Sikringsstyrelsen, København, og ii) i Pakistan af Institutionen for Alderdomsydelser til Ansatte (The Employees' Old-Age Benefits Institution), Karachi. Samtykket indføres i den i medfør af stk. 1 udsendte udstationeringsattest. 4. Den i stk. 3 angivne myndighed skal gennem kontaktorganerne give den kompetente institution i den anden kontraherende stat underretning om meddelelse af sådant samtykke. Artikel 3 1. I de i konventionens artikel 8, stk. 3, omhandlede tilfælde skal arbejdstageren give den i nærværende artikels stk. 2 angivne myndighed i den kontraherende stat, i hvilken han er statsborger, underretning om, at han har valgt at være omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat, i hvilken han er statsborger, og herom skal den pågældende samtidig underrette sin arbejdsgiver. 2. Underretning i henhold til stk. 1 gives i) i Danmark til Sikringsstyrelsen, København, og ii) i Pakistan til Institutionen for Alderdomsydelser til Ansatte (The Employees' Old-Age Benefits Institution), Karachi. 3. Den i stk. 2 angivne myndighed forsyner arbejdstageren med en attest, der bekræfter, at den pågældende i kraft af sit valg er omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat, i hvilken han er statsborger. Den omhandlede myndighed afgiver samtidig en genpart af attesten til den i stk. 2 angivne myndighed i den anden kontraherende stat. Artikel 4 ad konventionens artikel 10 Den kompetente institution i en kontraherende stat, efter hvis lovgivning en dansk eller pakistansk statsborger modtager eller har erhvervet ret til en ydelse, kan gennem kontaktorganerne begære tilvejebragt officielt bekræftede oplysninger om, hvilke sociale ydelser modtageren (den berettigede) får udbetalt efter den anden kontraherende stats lovgivning, og hvilke andre indtægter den pågældende oppebærer på sidstnævnte stats område. GENNEMFØRELSE AF KONVENTIONENS AFSNIT II Artikel 5 ad konventionens artikel 12 1. Ansøgeren skal for den kompetente institution fremlægge attest for, hvilke forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder han har tilbagelagt efter lovgivningen i den anden kontraherende stat. På ansøgerens begæring udstedes sådan attest i) i Danmark af den kommune, i hvilken ansøgeren senest havde bopæl, og ii) i Pakistan af Institutionen for Alderdomsydelser til Ansatte (The Employees' Old-Age Benefits Institution), Karachi. 2. Dersom ansøgeren ikke fremlægger den nævnte attest, retter den kompetente institution i den pågældende kontraherende stat henvendelse til den i stk. 1 angivne institution i den anden kontraherende stat med anmodning om udstedelse og fremsendelse af attesten. 3. Den i stk. 1 og 2 omhandlede attest udfærdiges på en blanket, jfr. artikel 20 i denne aftale. Artikel 6 ad konventionens artikel 14, stk. 1 Med forbehold af bestemmelserne i artikel 19 i denne aftale finder følgende regler anvendelse: 1. Udbetaling af kontantydelser i anledning af sygdom eller moderskab efter pakistansk lovgivning til en dansk eller pakistansk statsborger, der har ophold på dansk område, sker efter følgende regler: a) I tilfælde hvor den berettigedes ophold på dansk område ikke overstiger seks måneder sker udbetaling til den pågældende af kontantydelser i anledning af sygdom eller kontantydelser i anledning af sygdom eller moderskab efter hans hjemkomst til pakistansk område, på de i pakistansk lovgivning fastsatte vilkår. b) I alle andre tilfælde vil kontantydelser i anledning af sygdom eller moderskab kunne overføres til den berettigede på hans opholdssted på dansk område, såfremt den kompetente pakistanske institution har meddelt tilladelse hertil inden den berettigedes afrejse fra pakistansk område på de i pakistansk lovgivning fastsatte vilkår. c) Kontantydelser hvortil der er erhvervet ret i medfør af litra a) og b) udbetales på grundlag af lægelig attestation udfærdiget af et dansk sygehus, en alment praktiserende læge eller en specialist på en blanket, jfr. artikel 20 i denne aftale. Den nævnte lægelige attestation fremsendes enten direkte eller gennem kontaktorganerne, til den kompetente pakistanske institution. 2. Udbetaling af dagpenge i anledning af sygdom eller moderskab efter dansk lovgivning til en dansk eller pakistansk statsborger, der har ophold på pakistansk område, sker efter følgende regler: a) I tilfælde hvor den berettigede har ophold på pakistansk område i rekreationsøjemed i forbindelse med en sygeperiode, vil dagpenge kunne udbetales og overføres til den berettigede på dennes opholdssted, såfremt den kompetente danske institution har meddelt tilladelse hertil inden den berettigedes afrejse fra dansk område på de i dansk lovgivning fastsatte vilkår. b) I tilfælde hvor den berettigede har ophold på pakistansk område i andet øjemed end det foran i litra a) nævnte, sker dagpengeudbetaling til den pågældende først efter hans tilbagekomst til dansk område i det omfang det af lægelige grunde var nødvendigt at udsætte hjemrejsen, og på de i dansk lovgivning fastsatte vilkår. Nødvendigheden af sådan udsættelse skal godtgøres ved lægelig attestation, udfærdiget af et pakistansk sygehus, en alment praktiserende læge eller en specialist på en blanket, jfr. artikel 20 i denne aftale. Den nævnte lægelige attestation fremsendes, enten direkte eller gennem kontaktorganerne, til den kompetente danske institution. Artikel 7 I tilfælde, hvor en statsborger i en kontraherende stat, der er omfattet af den anden kontraherende stats lovgivning, afgår ved døden under ophold på den førstnævnte stats område, indgives ansøgning om begravelseshjælp gennem kontaktorganerne til den kompetente institution i den kontraherende stat, af hvis lovgivning den afdøde var omfattet og i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er foreskrevet i den lovgivning, som den nævnte institution anvender. Ansøgningen skal være ledsaget af de i sidstnævnte lovgivning foreskrevne bevisligheder. GENNEMFØRELSE AF KONVENTIONENS AFSNIT III Artikel 8 Når en arbejdsulykke er indtruffet eller en erhvervssygdom første gang er blevet lægeligt konstateret i en anden kontraherende stat end den, på hvis område den kompetente institution er beliggende, skal anmeldelse af arbejdsulykken eller erhvervssygdommen foretages i overensstemmelse med den fremgangsmåde der er foreskrevet i den lovgivning, som den kompetente institution anvender. Anmeldelsen skal indgives til den kompetente institution, enten direkte eller gennem kontaktorganerne. Artikel 9 Den kompetente institution kan gennem kontaktorganerne rette henvendelse til den anden kontraherende stats myndigheder og institutioner med henblik på tilvejebringelse af enhver oplysning, som institutionen anser for nødvendig til bedømmelse af sagen. Artikel 10 Såfremt den institution i en kontraherende stat, hvortil anmeldelse om en erhvervssygdom i medfør af artikel 8 i denne aftale er indgivet, i de i konventionens artikel 16, stk. 2, nævnte tilfælde, konstaterer, at skadelidte senest har været beskæftiget med et arbejde, der må antages at kunne forårsage sådan erhvervssygdom, på den anden kontraherende stats område, sender institutionen, enten direkte eller gennem kontaktorganerne, anmeldelsen med eventuelle bilag til den tilsvarende institution i den anden kontraherende stat med underretning om den af institutionen trufne afgørelse. Artikel 11 Den kompetente institution skal give ansøgeren skriftlig underretning om den af institutionen trufne afgørelse vedrørende den pågældendes ansøgning om ydelser hjemlet i tilfælde af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Artikel 12 ad konventionens artikel 18, stk. 1 Bestemmelserne i artikel 6 i denne aftale finder tilsvarende anvendelse, når det drejer sig om udbetaling af dagpenge i anledning af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. GENNEMFØRELSE AF KONVENTIONENS AFSNIT VI Artikel 13 Når det af en ansøgning, indgivet til en kompetent institution i en af de kontraherende stater om ydelser efter denne stats lovgivning, fremgår, at den sikrede (ansøgeren eller dennes afdøde ægtefælle) også har været omfattet af den anden kontraherende stats lovgivning, anses ansøgningen tillige som en ansøgning om ydelser efter sidstnævnte stats lovgivning. Artikel 14 1. Ansøgning om ydelser skal indgives til den kompetente institution i den kontraherende stat, på hvis område ansøgeren har bopæl, efter reglerne i den lovgivning som denne institution anvender. Ansøgningen skal såvidt muligt være ledsaget af den fornødne dokumentation. Datoen for ansøgningens indgivelse til den nævnte institution anses tillige som datoen for ansøgningens indgivelse til den tilsvarende institution i den anden kontraherende stat. 2. Såfremt den institution hvortil ansøgningen er indgivet konstaterer, at ansøgeren, henholdsvis dennes afdøde ægtefælle, ikke har været omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område ansøgeren har bopæl, og dersom det af ansøgningen fremgår, at ansøgeren, henholdsvis dennes afdøde ægtefælle, har været omfattet af den anden kontraherende stats lovgivning, videresendes ansøgningen, enten direkte eller gennem kontaktorganerne, til den kompetente institution i den anden kontraherende stat til foranstaltning. I så fald skal bestemmelserne i artikel 16 i denne aftale ikke bringes i anvendelse. Artikel 15 1. Ansøgeren skal så vidt muligt give nærmere oplysning om den eller de institutioner for social sikring i tilfælde af invaliditet, alderdom og dødsfald (pensioner), som den sikrede (ansøgeren eller dennes afdøde ægtefælle) har været tilsluttet i de kontraherende stater, om den eller de arbejdsgivere, for hvem den sikrede (ansøgeren eller dennes afdøde ægtefælle) har været beskæftiget samt - ved ansøgning om ydelser efter dansk lovgivning - om den sikredes (ansøgerens eller dennes afdøde ægtefælles) bopælsforhold på dansk område. Eventuelt foreliggende dokumentation for den sikredes beskæftigelses- og forsikringsforhold samt andre data af betydning for erhvervelse af ret vedlægges ansøgningen. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger samt sådanne øvrige oplysninger, som er nødvendige for ansøgningens behandling af institutionen i den anden kontraherende stat, skal af den institution, hvortil ansøgningen er indgivet, overføres til en blanket, jfr. artikel 20 i denne aftale. Artikel 16 1. Den kompetente institution i den kontraherende stat, hvortil ansøgningen er indgivet (nedenfor betegnet som A), attesterer på en blanket, jfr. artikel 20 i denne aftale, de forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder, der er tilbagelagt efter den for institutionen gældende lovgivning og afgiver på samme blanket erklæring om, hvorvidt der er erhvervet ret til ydelser efter nævnte lovgivning, når alene de således attesterede perioder samt de betingelser for erhvervelse af ret, der er hjemlet i den for den nævnte institution gældende lovgivning lægges til grund. Institutionen sender derefter, enten direkte eller gennem kontaktorganerne, den således udfyldte blanket sammen med den i artikel 15, stk. 2, omhandlede blanket til den anden kontraherende stats kompetente institution (nedenfor betegnet som B). 2. Efter modtagelsen af de i stk. 1 nævnte blanketter attesterer den anden kontraherende stats kompetente institution (B) på en blanket svarende til den i stk. 1, 1. punktum, omhandlede forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder, der er tilbagelagt efter den for institutionen gældende lovgivning og afgiver på samme blanket erklæring om, hvorvidt der er erhvervet ret til ydelser efter den nævnte lovgivning, når såvel de således attesterede perioder, de betingelser for erhvervelse af ret der er hjemlet i den for den nævnte institution gældende lovgivning samt, om fornødent, konventionens bestemmelser lægges til grund. Institutionen sender påfølgende, enten direkte eller gennem kontaktorganerne, den således udfyldte blanket til den kompetente institution i den kontraherende stat, hvortil ansøgningen er indgivet (A). Derefter skal den anden kontraherende stats kompetente institution (B) gå frem efter følgende regler: a) Såfremt institutionen på grundlag af de i medfør af stk. 1 modtagne oplysninger kan konstatere, at der er erhvervet ret til ydelser efter begge de kontraherende staters lovgivninger, skal institutionen fastsætte størrelsen af den ydelse, der ved iagttagelse af konventionens bestemmelser skal udredes efter den for institutionen gældende lovgivning. Meddelelse om den af institutionen trufne afgørelse, indført på en blanket, jfr. artikel 20 i denne aftale, afgives, enten direkte eller gennem kontaktorganerne, til den kompetente institution i den kontraherende stat, hvortil ansøgningen er indgivet (A). b) I andre tilfælde end det i litra a) omhandlede skal institutionen udsætte sin afgørelse, indtil institutionen har modtaget meddelelse, som nævnt i stk. 3, 2. punktum, og skal derefter gå frem efter reglerne i stk. 4. 3. Efter modtagelsen af den i stk. 2, 2. punktum, nævnte blanket træffer den kompetente institution i den kontraherende stat, hvortil ansøgningen er indgivet (A) afgørelse af, om der ved iagttagelse af konventionens bestemmelser er erhvervet ret til ydelser efter den for institutionen gældende lovgivning. Meddelelse om den af institutionen trufne afgørelse, indført på en blanket, jfr. artikel 20 i denne aftale, afgives, enten direkte eller gennem kontaktorganerne, til den anden kontraherende stats kompetente institution (B). 4. I de i stk. 2, litra b), omhandlede tilfælde skal den anden kontraherende stats kompetente institution (B) efter modtagelsen af den i stk. 3, 2. punktum, nævnte meddelelse fastsætte størrelsen af den ydelse der, om fornødent ved iagttagelse af konventionens bestemmelser, skal udredes efter den for institutionen gældende lovgivning. Meddelelse om den af institutionen trufne afgørelse, indført på en blanket, jfr. artikel 20 i denne aftale, afgives, enten direkte eller gennem kontaktorganerne, til den kompetente institution i den kontraherende stat, hvortil ansøgningen er indgivet (A). 5. Den kompetente institution i hver af de kontraherende stater skal, enten direkte eller gennem kontaktorganerne, til ansøgeren sende en meddelelse, hvori den pågældende underrettes om den af institutionen trufne afgørelse, om den adgang til klage over afgørelsen der er hjemlet i den for institutionen gældende lovgivning og om foreskrevne klagefrister. Af enhver sådan meddelelse, som af en kontraherende stats kompetente institution sendes til ansøgeren, skal en genpart, enten direkte eller gennem kontaktorganerne, afgives til den anden kontraherende stats kompetente institution. Artikel 17 1. I tilfælde, hvor en pakistansk statsborger med bopæl eller ophold på pakistansk område indgiver ansøgning om førtidig folkepension eller invalidepension efter dansk lovgivning som omhandlet i konventionens artikel 22, stk. 4, henholdsvis artikel 23, eller om enkepension efter dansk lovgivning som omhandlet i konventionens artikel 24, stk. 2, er ansøgeren efter bestemmelse af vedkommende danske institution pligtig at tage ophold på dansk område i det omfang behandlingen af pensionsansøgningen gør det fornødent. 2. Nødvendige rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med ansøgerens ophold på dansk område afholdes af vedkommende danske institution. 3. Træffer vedkommende danske institution bestemmelse som i stk. 1 nævnt, skal institutionen give ansøgeren skriftlig meddelelse herom. Undlader ansøgeren at efterkomme indkaldelsen, kan institutionen træffe afgørelse om den ansøgte pension på grundlag af de i sagen i øvrigt foreliggende oplysninger eller lade sagen bortfalde. GENNEMFØRELSE AF KONVENTIONENS AFSNIT VII Bestemmelser om lægeundersøgelser samt om lægelig og administrativ kontrol med ansøgere om og modtagere af ydelser Artikel 18 1. I tilfælde, hvor ansøgeren om en i konventionen omhandlet ydelse har ophold eller bopæl i en anden kontraherende stat end den, på hvis område den kompetente institution er beliggende, foretages de lægeundersøgelser, der er nødvendige til bedømmelse af ansøgningen, på den kompetente institutions gennem kontaktorganerne fremsatte begæring ved foranstaltning af den tilsvarende institution i den kontraherende stat, på hvis område ansøgeren har ophold eller bopæl og efter reglerne i den for sidstnævnte institution gældende lovgivning. Den kompetente institution bevarer dog retten til at lade ansøgeren undersøge af en af institutionen selv udpeget læge. 2. Bestemmelsen i stk. 1 berører ikke reglerne i denne aftales artikel 17. 3. Udgifterne ved de i stk. 1, 1. punktum, nævnte lægeundersøgelser skal af den institution, der har anmodet om undersøgelserne, refunderes den institution i den anden kontraherende stat, ved hvis foranstaltning undersøgelserne er foretaget, på grundlag af de af sidstnævnte institution benyttede takster. 4. Ved udøvelse af lægelig kontrol med personer, der modtager ydelser efter en kontraherende stats lovgivning, men som har ophold eller bopæl på den anden kontraherende stats område, finder bestemmelserne i stk. 1-3 tilsvarende anvendelse. 5. I tilfælde hvor en person, der ansøger om eller modtager en i en kontraherende stats lovgivning hjemlet ydelse, har ophold eller bopæl på den anden kontraherende stats område udøves administrativ kontrol med den pågældende på den kompetente institutions begæring, fremsat enten direkte eller gennem kontaktorganerne, af den tilsvarende institution i den kontraherende stat, på hvis område ansøgeren (modtageren) har ophold eller bopæl efter reglerne i sidstnævnte stats lovgivning. Sådan kontrol udøves vederlagsfrit. Bestemmelser om fremgangsmåden ved udbetaling af kontantydelser til modtagere, der har bopæl eller ophold i en anden kontraherende stat end den på hvis område den institution, som det påhviler at foretage sådan udbetaling, er beliggende Artikel 19 Udbetaling af kontantydelser, herunder pensioner/ydelser, som i medfør af en kontraherende stats lovgivning eller af denne konvention skal udredes til berettigede, der har bopæl eller ophold på den anden kontraherende stats område, sker, enten direkte eller på anden måde, til de nævnte berettigede i den kontraherende stat, på hvis område de pågældende har bopæl eller ophold. Udbetaling af kontantydelser, som i medfør af konventionens bestemmelser tilkommer en person, der har bopæl eller ophold på den anden kontraherende stats område, er dog betinget af, at den berettigede opfylder de identifikationskrav, som er fastsat af den pågældende kontraherende stats myndigheder (f.eks. fingeraftryk, nationalt identitetskort m.v.). Afsluttende bestemmelser Artikel 20 Blanketter til brug ved udfærdigelsen af de for anvendelsen af denne aftale fornødne attestationer, bekræftede erklæringer og øvrige dokumenter, udarbejdes i samarbejde mellem vedkommende danske og pakistanske kontaktorganer, jfr. artikel 1. De nævnte blanketter udarbejdes på begge kontraherende staters sprog. Artikel 21 Ved korrespondance mellem de kontraherende staters myndigheder og institutioner anvendes det engelske sprog. Artikel 22 1. Denne administrative aftale træder i kraft samtidig med konventionen. Den har gyldighed i samme tidsrum som konventionen. 2. Denne administrative aftale kan ændres ved overenskomst mellem de kontraherende staters kompetente myndigheder. Udfærdiget i København den 1. marts 1982 i 3 eksemplarer med dansk, urdu og engelsk tekst, hvilke tekster skal have samme gyldighed. For det danske socialministerium Adam Trier For det pakistanske ministerium for arbejdskraft og for oversøiske pakistaneres anliggender M. A. Kazmi Bilag Kompetente institutioner (Konventionens artikel 1, litra (f), og Den administrative aftales artikel 1, stk. 2) A. DANMARK 1. Sygdom og moderskab a) Naturalydelser: Vedkommende amtskommune. Henvendelser sker til det sociale udvalg i den kommune, hvori den pågældende har bopæl. I Københavns kommune: Magistraten; i Frederiksberg kommune: Kommunalbestyrelsen. b) Kontantydelser: Det sociale udvalg i bopælskommunen. I Københavns, Odense, Aalborg og Århus kommuner: Magistraten. 2. Arbejdsulykker og erhvervssygdomme a) Naturalydelser og løbende renter: Sikringsstyrelsen, København. b) Dagpenge: Det sociale udvalg i bopælskommunen. I Københavns, Odense, Aalborg og Århus kommuner: Magistraten. 3. 3. Familieydelser (børnetilskud): Det sociale udvalg i bopælskommunen. I Københavns, Odense, Aalborg og Århus kommuner: Magistraten. 4. Invalidepension, enkepension og folkepension a) Ret til pension efter lovgivningen i begge de kontraherende stater: Sikringsstyrelsen, København. b) Ret til pension alene efter dansk lovgivning: Det sociale udvalg i bopælskommunen. I Københavns, Odense, Aalborg og Århus kommuner: Magistraten. 5. Begravelseshjælp: Det sociale udvalg i bopælskommunen. I Københavns, Odense, Aalborg og Århus kommuner: Magistraten. 6. Ydelser ved arbejdsløshed: Arbejdsdirektoratet, København. 7. Pensioner i henhold til lovgivningen om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP): Arbejdsmarkedets Tillægspension, Hillerød. B. DEN ISLAMISKE REPUBLIK PAKISTAN 1. Læge- og hospitalsbehandling, ydelser ved sygdom, ydelser ved moderskab, begravelseshjælp, ydelser i tilfælde af men, erhvervsudygtighedspension, erhvervsudygtighedshjælp og efterladtepension: a) For så vidt angår arbejdstagere med bopæl i Provinsen Sind: Institutionen for Social Sikring af Ansatte i Sind (Sind Employees' Social Security Institution), Karachi. b) For så vidt angår arbejdstagere med bopæl i Provinsen Punjab: Institutionen for Social Sikring af Ansatte i Punjab (Punjab Employees' Social Security Institution), Lahore. c) For så vidt angår arbejdstagere med bopæl i N.W.F.P. Provinsen: Institutionen for Social Sikring af Ansatte i N.W.F.P. (N.W.F.P. Employees' Social Security Institution), Peshawar. 2. Alderdomsunderstøttelse og invaliditetsunderstøttelse: I alle tilfælde: Institutionen for Alderdomsydelser til Ansatte (The Employees' Old-Age Benefits Institution), Karachi. Konventionen og den administrative gennemførelsesaftale trådte i medfør af artikel 37 hhv. artikel 22 i kraft den 1. maj 1983. Udenrigsministeriet, den 19. august 1983 Uffe Ellemann-Jensen // JavaScript Document

Jeg kan som vælger ikke se,at nuværende ( UNGE ) folketingspolitikere,som ikke var født i 1983 er forpligtiget til,at overholde politiske aftaler,der er indgået før de blev født ??? Hvorfor skal vi Danskere financere vores egen undergang som folk ???

FORTIELSENS  KUNST ER IMPONERENDE
JOURNALISTERNES LOYALITET UPÅKLAGELIG

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE