HISTORISK VIDEN
HISTORISK VIDEN

                                                      HISTORISK VIDEN


Tilbageholdt viden

Hvorfor skal børn og unge i skolen have historie som fag, hvis de ikke engang kan få lov til at lære den historiske sandhed?

Hvorfor skal børn og unge i skolen have samfundsfag som fag, hvis faget får en direkte samfundsskadelig drejning og ikke formidler konkret viden?

Hvorfor skal børn og unge i skolen lære om de forskellige religioner, hvis ikke alle sider af f.eks. ”religionen” islam må læres?

Dele af den mod os voldelige og drabelige Koran og hadith forties, så vore børn f.eks. ikke lærer om JIHAD, hellig krig mod vantro: Ved at føre den koranbefalede hellige krig mod de fæle vantro, som bl.a. er os kristne i Danmark, sikrer islamtilhængeren sig en plads i islams paradis.

Sandheden om bl.a. historiske og religiøse emner omgås unægtelig meget lemfældigt, til stor skade for vort land.

Hele miseren med den ”filtrerede” undervisning startede så vidt vides med den Klokkerene Aftale i 1973. Det var, hvis nogen skulle have glemt det, en hemmelig aftale, som blev indgået af statsminister Anker Jørgensen – med Poul Nilsson som energiminister. Denne aftale skulle sikre Danmark (og EF) tilstrækkelige olieleverancer til overkommelige priser. Til gengæld skulle vi bl.a. tage imod den arabiske verdens befolkningsoverskud, sikre familiesammenføring, fjerne stereotyper (negativ omtale af islam) fra al undervisningsmateriel og fremme udbredelse af viden (altså ”positiv” viden) om islamisk kultur og religion.

Hvilken aftale!

Oliekrisen må siges at være starten på enden!

Og aftalen gælder stadigvæk!

JEG HAR LAGT MÆRKE TIL,AT  ((( DR ))) ER BEGYNDT AT FORTÆLLE SANDHEDEN OM,HVORDAN KRÆFTER I ISLAM,BEGÅR MORD OVERALT PÅ JORDKLODEN. JEG HÅBER,AT ((( DR ))) VIL FORSÆTTE VIL FORSÆTTE MED,AT FORTÆLLE DERES LICENSBETALERE SANDHEDEN OM VIRKELIGHEDEN.DET MÅ OGSÅ VÆRE LIDT YDMYGENDE FOR ((( DR ))) HVIS DANSKERNE KUN KAN FINDE SANDHEDEN OM VIRKELIGHEDEN PÅ PRIVATE INTERNETSIDER HVAD MENER DU ???


Euromediterranien” er en aftale, som går i forlængelse af ”Den klokkerene Aftale”.

Når børn og unge intet lærer om den forfærdelige fremtid, der venter dem, hvis/når islamtilhængere er mange nok i Danmark, så må vi  nødvendigvis råbe op og sige STOP!

Det er helt uhørt, at de opvoksende generationer i Danmark – og i EU - holdes i uvidenhed.

Viden om islam og al dens væsen mangler jo ikke! www.islam-info.dk

I 1000 år har verden kendt til den onde og krigsgale ideologi islam.

”Profeten” Muhammed var fra starten kendt som en nådesløs morder, som slog forsvarsløse kritikere ihjel. Han og hans tilhængere røvede utallige karavaner, lod hånt om indgåede aftaler og myrdede i stedet skånselsløst. Han bekrigede alle, som ikke ville følge hans nye ”religion”.

Lige siden denne ”religions” opståen for ca. 1370 år siden har der hersket krigeriske tilstande, og nærmest utallige lande har kæmpet imod men er bukket under for islamtilhængernes ufattelige nedslagtninger af landenes befolkninger.

Har dette ændret sig?

Når vi i dag råder over sådan viden, hvorfor må vi så ikke lære vore børn og unge om dette?

Hvorfor forske i ”islam og al dens væsen”, når sandheden ikke må viderebringes, men f.eks. pgra. ”Den klokkerene Aftale” skal forties?

Mon vores undervisningsminister Bertel Haarder vil give os et svar

SOM VÆLGER KAN JEG IKKE VIDE,OM NYVALGTE POLITIKERE FØLER SIG FORPLIGTEDE AF EN POLITISK AFTALE FRA 1973 DA DISSE NYVALGTE POLITIKERE IKKE ENGANG VAR FØDT, DEN GANG I 1973 ,NÅR VI SER HVORDAN MUSLIMER AGERER I ALLE DE 27 (( EU - LANDE ))  JEG HAR VÆRET INDE PÅ www.sappho.dk  og under ( artikler ) har jeg under overskriften (( DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN ))) LÆST MERE OM HVORDAN MUSLIMER FUNGERER HER I EUROPA..DET ER JO TILLADT,AT SØGE VIDEN,HOS DANMARKS MEST VIDENDE ISLAMFORSKERE,NÅR DERES VIDEN IKKE PRÆSENTERES I ((( DR )))

DET KAN JO VÆRE,AT DER ER LÆSERE AF DENNE INTERNETSIDE,DER ØNSKER AT VIDE MERE OM,HVAD DISSE MUSLIMER LAVER HER I DE 27 (( EU - LANDE )) DE KAN GÅ IND PÅ www.sappho.dk  BESTILLE BOGEN ((( MOD MØRKET ))) OG BOGEN ((( VEJEN TIL DAMASKUS ))) JEG SYNES ALTID,AT DET ER GODT MED KONKRET VIDEN,SKREVET AF VIDENDE OG KOMPETENTE PERSONLIGHEDER. ((MED VENLIG HILSEN))  Saxo-Poul

atriotisk modstand contra terrorisme 

 Der synes at være en bred og rodfæstet opfattelse af at der er
lighedstegn mellem modstandsfolkene under krigen og alverdens
terrorister. Denne opfattelse har desværre også sneget sig ind blandt forskerne på Statens Arkiver, der udgiver tidsskriftet "Siden Saxo".

I en ganske vist moderat tone antyder seniorforsker p.hd. Peter
Birkelund
fra Rigsarkivet at der i visse situationer var tale om
terrorisme fra modstandsbevægelsens side. F.eks. når man bombede
restauranter, hvor tyskerne kom, eller flyvepladser, hvor tyskerne
trænede HIPO-folk. Alle steder der rummede en trussel for Danmarks
fortsatte eksistens.

Det er muligt at Hr. Peter Birkelund i det tilfælde at han havde levet
i krigens tid ville have forberedt sin videre karriere i den mulige
fortsatte tyskvenlige regering. At han nu antyder at de muslimske
terrorister er frihedskæmpere i lighed med de danske under krigen,
kunne jo tyde på at han gerne vil fortsætte sin karriere i Rigsarkivet
under en muslimsk domineret regering her i Danmark. Det kan være
grunden til at så mange andre intellektuelle danskere tænker som han -
de vil gerne beholde deres position i samfundet uanset hvilken lov der
gælder, sharialov eller Grundlov.

atriotisk modstand contra terror

Forsiden
Leder
Redaktion
Hotline

SIAD
Hvem er vi ?
Vores mission
Bliv medlem
Kontakt

Debat
Læserbreve
Kroniken
Blog'en

Diverse
Links
WebLogs
Adresser
Materiale

Admin
LogIn
 

(I anledning af 25-årsdagen for vedtagelsen af fremmedloven 03 JUN 1983)

       

 

 

 

  Fremmedloven

 Danmarkshistoriens største og sidste dumhed

 


" Fremmedloven blev vedtaget 03 JUN 1983....

 


..... Efter indstilling fra fremmedlovudvalgets flertal fremlagde justitsminister Erik Ninn-Hansen (K) i januar 1983 regeringens forslag til ny udlændingelov. Selv om lovudkastet indebar en mindre lempelse, tilfredsstillede det ikke venstrefløjen og især ikke de Radikale, som udgjorde regeringens parlamentariske grundlag. Da loven blev vedtaget 3. juni 1983 af samtlige partier minus Fremskridtspartiet, var det et helt andet lovforslag, som blev vedtaget, end det oprindeligt fremsatte.

 

Dansk Flygtningehjælps formand fra 1977-84, Hans Gammeltoft-Hansen, som havde sæde i fremmedlov-udvalget, og som med sine superhumanistiske ideer havde været i mindretal i det ni mand store udvalg, fik i realiteten mindretallets forslag til ny udlændingelov vedtaget i Folketinget gennem et vellykket lobbyarbejde hos de politiske partier. På grund af den parlamentariske situation valgte den borgerlige regering at indgå forlig med de Radikale og venstrefløjen til trods for, at det ikke skortede på advarsler, bl.a. advarede rigspolitichefen i en høringsudtalelse til det færdige lovforslag om, at indvandringsstoppet af 1973 herefter nærmest ville få illusorisk karakter.

 

Alle betænkeligheder, indvendinger og advarsler blev imidlertid fejet af bordet, og Danmark fik, hvad der dengang og senere er blevet kaldt, verdens mest liberale udlændingelov - og det på trods af en konservativ justitsminister, som i foråret 1983 udtrykte sin bekymring for følgerne af, at en ny udlændingelov ville lukke landets grænser op for alverdens folkeslag.

 


Som konsekvens af loven blev fremmedpolitiet opløst, og dermed blev politiet frataget tilsynet med udlændingene i landet. Før vedtagelsen af 1983-loven havde fremmedpolitiet også administrativt bemyndigelse til at afgøre udvisningssager af udlændinge og efterfølgende at effektuere dem. Efter lovens vedtagelse fik ikke kun indvandrere med fast opholdstilladelse, men også flygtninge retskrav på familiesammenføring. Desuden fik flygtninge krav på, at deres sag kunne blive behandlet i hele to instanser: Direktoratet for Udlændinge og Flygtningenævnet.

 

Adgangen til familiesammenføring blev lettet og udvidet, og humanitære opholdstilladelser til asylansøgere, hvis sager ikke begrundede asyltildeling, blev snarere normen end undtagelsen. Et sindrigt system med anke- og klagemuligheder for afviste asylansøgere muliggjorde, at langt de fleste flygtninge på den ene eller anden måde til sidst fik varig opholdstilladelse i Danmark.

 

De nye liberale regler rygtedes hurtigt rundt omkring i tredjeverdenslandene, hvilket i de efterfølgende år gjorde Danmark til et attraktivt mål for både bekvemmelighedsflygtninge, almindelige indvandrere samt naturligvis flygtninge efter FN-flygtningekonventionens definitioner. Turen til Danmark blev godt hjulpet på vej af, at flypriserne verden over midt i 80erne faldt kraftigt, og udsigten til et liv under stabile politiske forhold med statsgaranteret økonomisk tryghed drev titusindvis til Danmark....."

Af "Dansk Indvandrings historie" 13. JUN 2006

 KÆRE POLITIKERE

ER FREDMEDLOVEN AF 1983 EN FORSÆTTELSE AF OLIE-AFTALEN SOM BLEV INDGÅET I 1973 ??? OG FINDES DER FLERE AFTALER,SOM DET MENIGE DANSKE FOLK IKKE ER BLEVET OPLYST OM ??? - - -???


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE