KAMPEN FOR HVAD
KAMPEN FOR HVAD
                                             HVAD KÆMPER VI FOR ???

RETTEN TIL AT SPISE LEVERPOSTEG ???
RETTEN TIL,AT SPISE FRIKADELLEMAD I SKOLEN ???
RETTEN TIL,AT SPISE FLÆSKESTEG JULEAFTEN ???
RETTEN TIL,AT PIGER OG DRENGE GÅR I SAMME SKOLEKLASSER ???
RETTEN TIL,AT KVINDER OG MÆND MÅ BRUGE BADEANSTALTERNE SAMTIDIG ???
AT SKOLEBØGERNE IKKE BLIVER LAVET OM EFTER SHARIA-LOVE ???
AT VORE KIRKER IKKE BLIVER SKIFTET UD MED MOSKEER ???
BØR VI KÆMPE FOR ,AT SANGE OM DANNEBROG,OG VORE ANDRE DANSKE NATIONALSANGE BEVARES I VORE DANSKE SANGBØGER OG FORSAT SYNGES PÅ VORT MODERSMÅL.
BØR VI KÆMPE FOR DEN GAMLE DANSKE SKIK,AT DET ER UHØFLIGT AT BÆRE TØRKLÆDE ELLER HAT,NÅR VI BEFINDER OS  INDENDØRS  ???


FRIHEDSKAMPEN
FRIHEDSKAMPEN
                                                     FRIHEDSKAMPEN
                                                         9 - 7 - 2008


DEN VIGTIGSTE KAMP DER SKAL KÆMPES HER  PÅ JORDKLODEN,DET ER KAMPEN FOR LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND. SÅ ENKELT OG KOMPLICERET ER DET.
HISTORIST SET,SÅ FIK KVINDER FØRST STEMMERET HER I DANMARK I 1915,OG DET ER MED KVINDERS RETTIGHEDER,SOM ANDRE DEMOKRATISKE RETTIGHEDER OG SELVFØLGELIGHEDER ,SÅ KRÆVER DE EVIG KAMP,FOR ELLERS BLIVER DE OPNÅEDE RETTIGHEDER TABT.

DERFOR HAR SYGEPLEJERSKERNES LANGE STREJKE,VÆRET ET UTROLIGT GODT SUNDHEDSTEGN,BÅDE FOR KVINDERNE,MEN OGSÅ FOR DEN FRIHEDSTRÆBEN,SOM ER NØDVENDIG,FOR AT ET DEMOKRATISK SAMFUND FORSAT KAN BESTÅ.

                                                    http://www.kvinderfordanmark.dk/
                                                           http://www.amine.dk/

Vi anser disse sandheder for at være selvindlysende,at kvinder og mænd er skabt lige,at de af deres skaber har fået visse ufravigelige rettigheder,heriblandt livet,frihed og muligheden for at søge lykken,og for at beskytte disse rettigheder indsættes der regeringer,som opnår deres magt,fra samtykket fra dem,som regeres,således at enhver regering der bliver destruktiv i forhold til disse rettigheder,er det folkets ret,at ændre den,eller forkaste den og indsætte en ny regering,som bygger på individuelle udfoldelses-muligheder og retsprincipper,og udøver sin magt således,at den med størst sandsynlighed sikrer befolkningens sikkerhed og lykke.

DETTE ER DE GRUNDLÆGGENDE DEMOKRATISKE RETTIGHEDER OG VISIONER,SOM JEG FORMODER,AT ALLE DEMOKRATISKE LANDE KÆMPER FOR,SOM DEN OVERORDNEDE POLITISKE MÅLSÆTNING.

                                                               FRANKRIG
                                                                     1789

DEN FRANSKE ERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDER ER INSPIRERET AF DEN AMERIKANSKE UAFHÆNGIGHEDSERKLÆRING UDFORMET I  1776.MÆNDENE BAG DEN VAR  ( THOMAS JEFFERSON ) ( JOHN ADAMS ) ( JAMES MADISON ) ( ALEXANDER HAMILTON ) ( BENJAMIN FRANKLING ) OG ( GORGE WASHINGTON ).  INSPIRATIONEN FRA USA,FØRTE TIL DEN FRANSKE UDGAVE AF DE DEMOKRATISKE FRIHEDSRETTIGHEDER.

1   Menneskene fødes og forbliver frie og lige i rettigheder.Social forskel kan kun begrundes med hensynet til det almene vel.

2   Enhver politisk sammenslytnings mål er bevarelsen af menneskenes naturlige og umistelige rettigheder.Disse er = Frihed,ejendomsret,sikkerhed og ret til modstand mod undertrykkelse.

3   Grundlaget for al magt hviler hos nationen = ingen stand  og ingen person kan udøve nogen myndighed,som ikke udtrykkelig stammer fra folket.

4   Friheden består i retten til at gøre alt alt,som ikke skader nogen anden = derfor har udøvelsen af ethvert  menneskes naturlige rettigheder ikke andre grænser end dem,som sikrer andre medlemmer af samfundet nydelsen af de samme rettigheder.Disse grænser kan kun bestemmes ved loven.

5   Loven har kun ret til at forbyde de handlinger,som er skadelige for samfundet.Alt det som ikke er forbudt ved loven, kan ikke hindres ,og ingen kan tvinges til at gøre noget,som loven ikke befaler.

6   Loven er udtrykket for den almindelige vilje = alle borgere har ret til personligt eller gennem deres repræsentanter at have del i dens skabelse.Loven skal være den samme for alle,hvad enten den beskytter eller straffer.Alle borgere er lige for loven,og har samme adgang til alle seværdigheder,stillinger og offentlige hverv efter deres evne og uden anden forskel end den,deres dyder og deres begavelse skaber.

7   Intet menneske kan anklages,arresteres  eller holdes fængslet uden i de tilfælde loven bestemmer,og efter de former den foreskriver.De som forlanger,udsteder,udfører eller lader udføre vilkårlige ordrer,skal straffes = men enhver borger,som kaldes for retten eller gribes i henhold til loven,skal øjeblikkeligt adlyde = han gør sig straf skyldig ved modstand.

8   Loven bør fastsætte de straffe,som er strengt nødvendige = og ingen kan straffes uden efter en lov,som har givet og udstedt før brøden blev begået,og som anvendes på lovlig måde.

9   Da ethvert menneske skal anses for uskyldigt,indtil han er blevet erklæret skyldig,så skal,hvis det skønnes nødvendigt at arrestere ham,enhver hårdhed ,som ikke er nødvendig,for at sikre sig hans person,strengt forbydes ved loven.

10  Ingen må forulempes for sine meninger,end ikke ved sine religiøse anskuelser,forudsat at tilkendegivelsen deraf ikke forstyrrrer den offentlige orden,som er fastsat ved loven.

12  Hævdelsen af menneske- og borgerrettighederne nødvendiggør en statsmagt = denne myndighed er da oprettet til alles gavn og ikke til særlig gavn for dem,hvem den er betroet.

13   Til underhold af statsmagten og til styrelsens udgifter er en fælles skat nødvendig = den skal fordeles ligeligt mellem alle borgere i forhold til deres evner.

14  Enhver borger har ret til,selv eller ved sine repræsentanter,at overbevise om nødvendigheden af  den offentlige skat,til frit at samtykke i den,få besked om dens anvendelse og bestemme dens fordeling,påligningsmåde,opkrævning og varighed.

15  Samfundet har ret til at forlange regnskab af enhver embedsmand for hans styrelse.

16  Et samfund,hvor hævdelsen af menneskerettighederne ikke er sikret og statsmyndigmyndighedernes deling ikke er fastslået,har ingen forfatning.

17  Da ejendomsretten er ukrænkelig og hellig ret,kan den ikke berøves nogen,når ikke et tvingende til statens vel,som er lovformeligt fastslået,åbenbart kræver det ,og da på betingelse af en retfærdig ,i forvejen fastsat erstatning.VI KÆMPER FØRST OG FREMMEST FOR KVINDERS LIGESTILLING MED MÆND, OG NATURLIGVIS FOR YTRINGSFRIHEDEN, SOM ER EN FORUDSÆTNING FOR DET DEMOKRATI,SOM VI NATURLIGVIS OGSÅ KÆMPER FOR. www.kvinderfordanmark.dkNÆSTEKÆRLIGHED

NÆSTEKÆRLIGHED  06-07-2008


------------------------------------------------------------------------------------------

DA JEG ER BÅDE DØBT OG KONFIRMERET,OG EFTER HVAD JEG ENGANG HAR HØRT,SÅ HAR JESUS UDTALT,AT DU SKAL KUNNE TILGIVE DINE FJENDER. DERFOR HAR JEG IKKE SET NOGEN ANLEDNING TIL,AT MELDE MIG UD AF FOLKEKIRKEN.

DA JEG HAR FÅET INFORMATIONER OM,AT KRISTNE I MANGE MUSLIMSKE LANDE FORFØLGES,SÅ KUNNE DET INTERESSERE MIG,OM DER ER KRISTNE SAMFUND HERHJEMME ,DER HAR STØTTET KRISTNE FORFULGTE I DISSE MUSLIMSKE LANDE ???

JEG KUNNE GODT TÆNKE MIG AT VIDE,HVOR STOR NÆSTEKÆRLIGHEDEN ER BLANDT KRISTNE HERHJEMME,NÅR DET GÆLDER OM,AT STØTTE FORFULGTE KRISTNE I MUSLIMSKE LANDE.

JEG KAN JO GODT FORESTILLE  MIG,,AT DER ER NOGLE KRISTNE BISKOPPER,DER STÅR I SPIDSEN FOR,EN AKTIV STØTTE TIL DISSE FORFULGTE TROSFÆLLER I MUSLIMSKE LANDE.???  ER DER DET ???

NY OVERVEJELSE  25-10-08

Er der biskopper herhjemme der har foreslået,at alle Danske Kristne herhjemme i Danmark,fast en gang om ugen kalder til fællesbøn,for at bede for alle de kristne,der forfølges i andre lande uden for danmark ???
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE